МИРОВАРЕНЕТО В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Александра Карамихалева

За вре­мето на Пър­во­то и Вто­ро­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во не са зас­ви­де­тел­с­т­ва­ни слу­чаи на ос­ве­ща­ва­не на ми­ро от Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва. През то­зи пе­ри­од све­то­то миро се по­лу­ча­вало от Кон­с­тан­ти­но­пол­с­ката (Все­лен­с­ка) пат­ри­ар­шия. През ХIV в., ко­га­то от­но­ше­ни­я­та меж­ду бъл­гар­с­кия пат­ри­арх Йо­а­ким III и пат­ри­арх Ка­лист I (+1363) се вло­ши­ли, Кон­с­тан­ти­но­пол­с­ка­та цър­к­ва преус­та­но­ви­ла из­п­ра­щане­то на ми­ро. То­га­ва Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва за­поч­на­ла да се снаб­дя­ва с чу­дот­вор­но­то бла­го­у­хан­но ми­ро, из­ти­ча­що от мо­щи­те на св. Ди­ми­тър Со­лун­с­ки и на св. Вар­ва­ра.

През епо­ха­та на ос­ман­с­ко­то вла­ди­чес­т­во гръц­ки­те вла­ди­ци, ко­и­то уп­рав­ля­ва­ли бъл­гар­с­ки­те епар­хии, се снаб­дя­ва­ли със све­то миро от Все­лен­с­ка­та пат­ри­ар­шия. На 28 фев­ру­а­ри 1870 г. из­лез­нал ис­то­ри­чес­ки­ят фер­ман на сул­тан Аб­дул Азис, с кой­то би­ла приз­на­та са­мос­той­ност­та на Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва ка­то ек­зар­хия. По си­ла­та на гла­ва 7 от фер­ма­на Цър­к­ва­та ни тряб­ва­ло да по­лу­ча­ва све­то ми­ро от Ца­риг­рад­с­ка­та пат­ри­ар­шия, но схиз­ма­та, на­ло­же­на две го­ди­ни и по­ло­ви­на по-къс­но, нап­ра­ви­ла не­въз­мож­но из­пъл­не­ни­е­то на то­ва изис­к­ва­не.

До вди­га­не­то на схиз­ма­та не­о­фи­ци­ал­но по­лу­ча­ва­ме све­то ми­ро от Рус­ка­та (за пър­ви път ми­ро до­на­ся ек­зарх Ан­тим I през 1879 г.), Ру­мън­с­ка­та и Сръб­с­ка­та църква. След вди­га­не­то на схиз­ма­та (22 фев­ру­а­ри 1945 г.) по вре­ме на офи­ци­ал­но­то по­се­ще­ние на гла­ва­та на Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва ек­зарх Сте­фан в Ца­риг­рад (меж­ду 23 ок­том­в­ри и 6 но­ем­в­ри 1945 г.) Все­лен­с­ки­ят пат­ри­арх Ве­ни­а­мин да­ря­ва на Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва 10 лит­ра све­то миро в спе­ци­а­лен съд, на­ре­чен “ала­бас­тър”. През 1949 г. Ру­мън­с­ки­ят пат­ри­арх Юс­ти­ни­ан из­п­ра­ща в дар на БПЦ 5,5 лит­ра све­то ми­ро.

С вди­га­не­то на схиз­ма­та и въз­с­та­но­вя­ва­не­то на ав­то­ке­фа­ли­я­та Бъл­гар­с­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва въз­с­та­но­вя­ва сво­е­то пра­во са­ма да при­гот­вя све­то ми­ро.

ПЪРВО МИ­­РО­­ВА­­РЕ­­НЕ

На 6 ап­­­рил 1950 го­­­ди­­­на, Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък, ав­­­то­­­ке­­­фал­­­на­­­та Бъл­­­гар­­­с­­­ка пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва за пър­­­ви път от уч­­­ре­­­дя­­­ва­­­не­­­то си ва­­­ри и ос­­­ве­­­ща­­­ва све­­­то ми­­­ро за сво­­­и­­­те ре­­­ли­­­ги­­­оз­­­ни нуж­­­ди. Зна­­­че­­­ни­­­е­­­то на то­­­ва съ­­­би­­­тие и ин­­­те­­­ре­­­сът  са ог­­­ро­­­мни.

Пра­­­во­­­то да при­­­гот­­­вя и ос­­­ве­­­ща­­­ва св. ми­­­ро имат са­­­мо ав­­­то­­­ке­­­фал­­­ни­­­те цър­­­к­­­ви. След ка­­­то Бъл­­­гар­­­с­­­ка­­­та пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва през 1945 г. чрез спе­­­ци­­­а­­­лен то­­­мос е приз­­­на­­­та за ав­­­то­­­ке­­­фал­­­на от Цър­­­к­­­ва­­­та-май­­­ка -­ Все­­­лен­­­с­­­ка­­­та пат­­­ри­­­ар­­­шия, БПЦ до­­­би­­­ва и пра­­­во­­­то са­­­ма да ос­­­ве­­­ща­­­ва ми­­­ро.

Под­­­го­­­тов­­­ка­­­та за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­нето е въз­­­ло­­­же­­­на на спе­­­ци­­­ал­­­на ко­­­ми­­­сия, в ко­­­я­­­то ос­­­вен ду­­­хов­­­ни­­­ци са вклю­­­че­­­ни и ин­­­же­­­нер-хи­­­мик и ап­­­те­­­кар. Как­­­то сви­­­де­­­тел­­­с­­­т­­­ва то­­­га­­­ваш­­­ни­­­ят на­­­чал­­­ник на Бо­­­гос­­­лу­­­жеб­­­ния от­­­дел към Све­­­тия Си­­­нод ар­­­хим. Ни­­­ко­­­лай (ЦВ бр. 14-15, 1950), съ­­­дейс­­­т­­­вие на ко­­­ми­­­си­­­я­­­та оказ­­­ват и ре­­­ди­­­ца офи­­­ци­­­ал­­­ни ли­­­ца и ин­­­с­­­ти­­­ту­­­ции. Бла­­­го­­­да­­­ре­­­ние на тях мно­­­го от труд­­­нос­­­ти­­­те по на­­­ба­­­вя­­­не­­­то на не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми­­­те ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли са пре­­­о­­­до­­­ле­­­ни и ня­­­кол­­­ко де­­­на пре­­­ди Цвет­­­ни­­­ца ця­­­ла­­­та пред­­­ва­­­ри­­­тел­­­на ра­­­бо­­­та е свър­­­ше­­­на.

На 3 ап­­­рил, Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник, след све­­­та­­­та Ли­­­тур­­­гия на преж­­­де­­­ос­­­ве­­­те­­­ни­­­те Да­­­ро­­­ве, на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят на Све­­­тия Си­­­нод Не­­­го­­­во Ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­щен­­­с­­­т­­­во Вра­­­чан­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий, прид­­­ру­­­жен от ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­­­те чле­­­но­­­ве на Све­­­тия Си­­­нод в пъ­­­лен със­­­тав, как­­­то и от на­­­ми­­­ра­­­щи­­­те се в Со­­­фия епис­­­ко­­­пи и све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли, об­­­ле­­­че­­­ни в пъл­­­но све­­­ще­­­но оде­­­я­­­ние, из­­­ли­­­зат от цен­­­т­­­рал­­­ния ол­­­тар на ПКСХП “Св. Александър Невски” и в ли­­­тия се от­­­п­­­ра­­­вят към прит­­­во­­­ра.

Прит­­­во­­­рът, къ­­­де­­­то е оп­­­ре­­­де­­­ле­­­но да ста­­­не ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то, е праз­­­нич­­­но ук­­­ра­­­сен със свет­­­ли­­­ни, ки­­­ли­­­ми, цве­­­тя и зе­­­ле­­­ни­­­на. Там на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят в със­­­лу­­­же­­­ние с ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те от­­­с­­­луж­­­ва во­­­дос­­­вет, про­­­чи­­­та спе­­­ци­­­ал­­­на мо­­­лит­­­ва и след крат­­­ко сло­­­во по­­­ръс­­­ва ве­­­щес­­­т­­­ва­­­та и съ­­­съ­­­ди­­­те за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то и при­­­със­­­т­­­ва­­­щия мно­­­гоб­­­ро­­­ен на­­­род. Тех­­­ни­­­чес­­­ки­­­те ли­­­ца из­­­ли­­­ват в спе­­­ци­­­а­­­лен ми­­­ро­­­ва­­­рен ко­­­тел бя­­­ло чис­­­то гроз­­­до­­­во ви­­­но с раз­­­т­­­во­­­ре­­­ни­­­те в не­­­го аро­­­мат­­­ни тре­­­ви, ко­­­ре­­­ни и ко­­­ри и чист зех­­­тин с раз­­­т­­­во­­­ре­­­ни в не­­­го бла­­­го­­­вон­­­ни смо­­­ли. След то­­­ва на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят са­­­мо­­­ръч­­­но включ­­­ва наг­­­ре­­­ва­­­те­­­ля на ми­­­ро­­­вар­­­ния ка­­­зан в елек­­­т­­­ри­­­чес­­­ка­­­та мре­­­жа и съг­­­лас­­­но чи­­­на на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то за­­­поч­­­ва че­­­те­­­не­­­то на Но­­­вия За­­­вет. Ос­­­та­­­на­­­ли­­­те ар­­­хи­­­е­­­реи и све­­­ще­­­ни­­­ци про­­­дъл­­­жа­­­ват един след друг да че­­­тат све­­­ще­­­ния текст и да бър­­­кат ва­­­ри­­­во­­­то със спе­­­ци­­­ал­­­ни греб­­­ла. Це­­­ли­­­ят про­­­цес е вни­­­ма­­­тел­­­но сле­­­ден и на­­­път­­­с­­­т­­­ван от ве­­­щи­­­те ли­­­ца.

По сте­­­ни­­­те на прит­­­во­­­ра са зог­­­ра­­­фи­­­са­­­ни об­­­ра­­­зи­­­те на св. пат­­­ри­­­арх Ев­­­ти­­­мий, св. Йо­­­ан Рил­­­с­­­ки, св. Гав­­­ри­­­ил Лес­­­нов­­­с­­­ки, св. Кли­­­мент Ох­­­рид­­­с­­­ки и те­­­зи зак­­­рил­­­ни­­­ци на бъл­­­гар­­­с­­­кия род, про­­­си­­­я­­­ли по род­­­на­­­та ни зе­­­мя, ся­­­каш бла­­­гос­­­ла­­­вят то­­­ва све­­­ще­­­но­­­дейс­­­т­­­вие и учас­­­т­­­ват в не­­­го.

Ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то про­­­дъл­­­жа­­­ва до Ве­­­ли­­­ка сря­­­да вклю­­­чи­­­тел­­­но при пос­­­то­­­ян­­­но­­­то стечение на ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во и ми­­­ря­­­ни. В сря­­­да при­­­ве­­­чер на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят на Све­­­тия Си­­­нод Вра­­­чан­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий соб­­­с­­­т­­­ве­­­но­­­ръч­­­но сип­­­ва във ве­­­че сва­­­ре­­­но­­­то и пре­­­це­­­де­­­но ми­­­ро бла­­­го­­­вон­­­ни­­­те ете­­­рич­­­ни мас­­­ла: ро­­­зо­­­во, бо­­­сил­­­ко­­­во, ла­­­ван­­­ду­­­ло­­­во, исо­­­по­­­во, ес­­­т­­­ра­­­го­­­но­­­во и др.

Сва­­­ре­­­но­­­то ми­­­ро въз­­­ляз­­­ло на 120 лит­­­ра, ко­­­и­­­то вле­­­ли за съх­­­ра­­­не­­­ние в спе­­­ци­­­ал­­­ни съ­­­до­­­ве ­ кон­­­ку­­­ми, се­­­дем на брой.

На Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък пре­­­ди св. Ли­­­тур­­­гия от цен­­­т­­­рал­­­ния ол­­­тар към прит­­­во­­­ра в ли­­­тия се от­­­п­­­ра­­­вят високопреосвещените: Вра­­­чан­­­с­­­ки­­­ мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий и Плов­­­див­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Ки­­­рил, пре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­­­те епис­­­ко­­­пи: Дра­­­го­­­ви­­­тийс­­­ки Ха­­­ри­­­тон, Лев­­­кийс­­­ки Пар­­­те­­­ний, Смо­­­лен­­­с­­­ки Ти­­­хон и Сто­­­бийс­­­ки Пи­­­мен, гл. сек­­­ре­­­тар на Св. Си­­­нод ар­­­хим. Йо­­­на и мно­­­го све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли в пъл­­­но бо­­­гос­­­лу­­­жеб­­­но об­­­ла­­­че­­­ние. При пе­­­е­­­не­­­то на “Бла­­­гос­­­ло­­­вен еси, Хрис­­­те Бо­­­же наш” те пре­­­на­­­сят кон­­­ку­­­ми­­­те на прос­­­ко­­­ми­­­ди­­­я­­­та. По вре­­­ме на Ве­­­ли­­­кия вход се­­­дем­­­те кон­­­ку­­­ма, на­­­че­­­ло с ала­­­бас­­­тъ­­­ра, съ­­­дър­­­жащ по­­­да­­­ре­­­но­­­то от Цър­­­к­­­ва­­­та-май­­­ка през 1945 г. све­­­то ми­­­ро, са но­­­се­­­ни след све­­­ти­­­те Да­­­ро­­­ве и са пос­­­та­­­ве­­­ни на спе­­­ци­­­ал­­­на ма­­­са до све­­­тия Прес­­­тол.

Ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не­­­то на ми­­­ро­­­то спо­­­ред ус­­­та­­­но­­­ве­­­ния ред ста­­­ва след въз­­­г­­­ла­­­са “И даждь нам единым усты”. То­­­га­­­ва от­­­ва­­­рят съ­­­до­­­ве­­­те с ми­­­ро­­­то, на­­­мес­­­т­­­ник-пред­­­се­­­да­­­те­­­лят го бла­­­гос­­­ла­­­вя и при глас­­­но­­­то че­­­те­­­не на ус­­­та­­­но­­­ве­­­на­­­та ко­­­ле­­­ноп­­­рек­­­лон­­­на мо­­­лит­­­ва ос­­­ве­­­ща­­­ва ми­­­ро­­­то. След това във все­­­ки съд с но­­­во­­­ос­­­ве­­­те­­­но ми­­­ро вли­­­ват по мал­­­ко от ста­­­ро­­­то, за пре­­­да­­­ва­­­не при­­­ем­­­с­­­т­­­ве­­­ност­­­та на бла­­­го­­­дат­­­та на Све­­­тия Дух, из­­­ля­­­та ня­­­ко­­­га в де­­­ня на Пет­­­де­­­сет­­­ни­­­ца вър­­­ху апос­­­то­­­ли­­­те и пре­­­да­­­ва­­­на по си­­­ла­­­та на апос­­­тол­­­с­­­ка­­­та при­­­ем­­­с­­­т­­­ве­­­ност до на­­­ши дни.

След сло­­­во за све­­­то­­­то ми­­­ро, про­­­из­­­не­­­се­­­но от Вра­­­чан­­­с­­­кия мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий, и от­­­пуст с тър­­­жес­­­т­­­ве­­­на ли­­­тия све­­­то­­­то ми­­­ро е от­­­не­­­се­­­но в ми­­­ро­­­те­­­ка­­­та на Све­­­тия Си­­­нод за съх­­­ра­­­не­­­ние.

Със­­­та­­­вя­­­не­­­то на чи­­­на на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то е въз­­­ло­­­же­­­но от Све­­­тия Си­­­нод на Лев­­­кийс­­­кия еп. Пар­­­те­­­ний, кой­­­то, с крат­­­ко пре­­­къс­­­ва­­­не, из­­­пъл­­­ня­­­ва длъж­­­ност­­­та “ви­­­ка­­­рий на Со­­­фийс­­­кия мит­­­ро­­­по­­­лит” от 1945 до смърт­­­та си през 1982 г. Той със­­­та­­­вя чи­­­на въз ос­­­но­­­ва на съ­­­щес­­­т­­­ву­­­ва­­­щи­­­те ми­­­ро­­­вар­­­ни чи­­­но­­­ве на Все­­­лен­­­с­­­ка­­­та, Рус­­­ка­­­та и Ру­­­мън­­­с­­­ка­­­та пат­­­ри­­­ар­­­шия. То­­­ва чи­­­но­­­пос­­­ле­­­до­­­ва­­­ние е одоб­­­ре­­­но от Све­­­тия Си­­­нод, ут­­­вър­­­де­­­но за прак­­­ти­­­ка­­­та на БПЦ и се из­­­пол­­­з­­­ва и до днес.

ВТО­­РОТО МИ­­РО­­ВА­­РЕ­­НЕ

Ста­­­ва през 1961 г., след ка­­­то през 1953 г. Св. Си­­­нод на Бъл­­­гар­­­с­­­ка­­­та пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва свик­­­ва на 8 май цър­­­ков­­­но-на­­­ро­­­ден съ­­­бор, на кой­­­то се въз­­­с­­­та­­­но­­­вя­­­ва пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ко­­­то дос­­­тойн­­­с­­­т­­­во на род­­­на­­­та Цър­­­к­­­ва и за пат­­­ри­­­арх е из­­­б­­­ран Плов­­­див­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит Ки­­­рил.

Ре­­­ше­­­ни­­­е­­­то за то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не Св. Си­­­нод взи­­­ма на свое за­­­се­­­да­­­ние на 16. 02. 1961 г. За­­­да­­­ча­­­та за на­­­ба­­­вя­­­не­­­то на мно­­­гоб­­­рой­­­ни­­­те не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми ве­­­щес­­­т­­­ва и ця­­­лос­­­т­­­на­­­та под­­­го­­­тов­­­ка на съ­­­би­­­ти­­­е­­­то Св. Си­­­нод въз­­­ла­­­га на ко­­­ми­­­сия с пред­­­се­­­да­­­тел Лев­­­кийс­­­кия еп. Пар­­­те­­­ний, ви­­­ка­­­рий на Со­­­фийс­­­кия мит­­­ро­­­по­­­лит, и чле­­­но­­­ве: ар­­­хим. Ва­­­си­­­лий, на­­­чал­­­ник-от­­­дел “Бо­­­гос­­­лу­­­же­­­бен” и за­­­веж­­­дащ Си­­­но­­­дал­­­на­­­та ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца, инж. За­­­ха­­­ри По­­­пов, хи­­­мик и фар­­­ма­­­цевт, и Ни­­­ко­­­лай Се­­­и­­­зов, на­­­чал­­­ник на Си­­­но­­­дал­­­на­­­та кан­­­це­­­ла­­­рия. Ко­­­ми­­­си­­­я­­­та, ка­­­то про­­­уч­­­ва мно­­­го­­­ве­­­ков­­­на­­­та тра­­­ди­­­ция и то­­­га­­­ваш­­­ни­­­те прак­­­ти­­­ки на Рус­­­ка­­­та, Сръб­­­с­­­ка­­­та и Ру­­­мън­­­с­­­ка­­­та пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва, ус­­­пеш­­­но се спра­­­вя с под­­­го­­­тов­­­ка­­­та на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то.

На Не­­­де­­­ля Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на след от­­­с­­­луж­­­ва­­­не­­­то на све­­­та Ли­­­тур­­­гия в Си­­­но­­­дал­­­ния па­­­рак­­­лис “Св. цар Бо­­­рис” ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те от на­­­ма­­­ле­­­ния със­­­тав на Све­­­тия Си­­­нод: Вра­­­чан­­­с­­­ки Па­­­и­­­сий, Вар­­­нен­­­с­­­ки и Прес­­­лав­­­с­­­ки Йо­­­сиф, Ста­­­ро­­­за­­­гор­­­с­­­ки Кли­­­мент и Сли­­­вен­­­с­­­ки Ни­­­ко­­­дим, прид­­­ру­­­жа­­­ва­­­ни от ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во и бо­­­го­­­мо­­­лен на­­­род, сли­­­зат в ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца­­­та в при­­­зем­­­ния етаж точ­­­но под па­­­рак­­­ли­­­са. Там мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий в със­­­лу­­­же­­­ние с ар­­­хи­­­ман­­­д­­­ри­­­ти­­­те Го­­­разд и Ва­­­си­­­лий и при мо­­­лит­­­ве­­­но­­­то и пев­­­чес­­­ко учас­­­тие на всич­­­ки при­­­със­­­т­­­ва­­­щи от­­­с­­­луж­­­ва ма­­­лък во­­­дос­­­вет и по­­­ръс­­­ва със све­­­те­­­на во­­­да всич­­­ки ми­­­ро­­­вар­­­ни ве­­­щес­­­т­­­ва, съ­­­съ­­­ди и съ­­­о­­­ръ­­­же­­­ния.

Спо­­­ред опи­­­са, кой­­­то да­­­ва ар­­­хим. Ва­­­си­­­лий (Трин­­­гов) (ЦВ бр. 18, 1961) за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то са на­­­ба­­­ве­­­ни 32 със­­­тав­­­ки, ос­­­нов­­­на­­­та от ко­­­и­­­то е чис­­­ти­­­ят мас­­­ли­­­нен елей, към кой­­­то се при­­­ба­­­вя чис­­­то гроз­­­до­­­во бя­­­ло ви­­­но, за да не за­­­га­­­ря зех­­­ти­­­нът при ва­­­ре­­­не­­­то. Ос­­­та­­­на­­­ли­­­те ве­­­щес­­­т­­­ва, ко­­­и­­­то се вла­­­гат в ми­­­ро­­­то, са раз­­­лич­­­ни аро­­­мат­­­ни смо­­­ли, тре­­­ви, ко­­­ре­­­ни, ко­­­ри, ете­­­рич­­­ни мас­­­ла и есен­­­ции. Ви­­­но­­­то, под­­­си­­­ле­­­но с чист спирт, слу­­­же­­­ло и за раз­­­т­­­во­­­ри­­­тел за бил­­­ки­­­те, за да се по­­­лу­­­чи от тях аро­­­ма­­­ти­­­чен из­­­в­­­лек. Три­­­те сед­­­ми­­­ци ­ от Не­­­де­­­ля Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на до Цвет­­­ни­­­ца, всъщ­­­ност са не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми за по­­­лу­­­ча­­­ва­­­не­­­то на то­­­зи из­­­в­­­лек и за раз­­­т­­­ва­­­ря­­­не­­­то на стри­­­ти­­­те на прах смо­­­ли в зех­­­ти­­­на.

В на­­­ве­­­че­­­ри­­­е­­­то на Цвет­­­ни­­­ца през 1961 г. дес­­­ни­­­ят па­­­рак­­­лис в прит­­­во­­­ра на Пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла е окон­­­ча­­­тел­­­но под­­­ре­­­ден за за­­­поч­­­ва­­­не­­­то на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то. В мал­­­ка­­­та юж­­­на ни­­­ша са под­­­ре­­­де­­­ни в по­­­лук­­­ръг осем­­­те кон­­­ку­­­ма. На ма­­­си в из­­­вив­­­ка­­­та в из­­­точ­­­на­­­та сте­­­на на па­­­рак­­­ли­­­са са под­­­ре­­­де­­­ни съ­­­съ­­­ди с ми­­­ро­­­вар­­­ни­­­те ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли. В сре­­­да­­­та е пос­­­та­­­вен сто­­­лит­­­ро­­­ви­­­ят ми­­­ро­­­ва­­­рен ка­­­зан с елек­­­т­­­ри­­­чес­­­ки наг­­­ре­­­ва­­­тел. В за­­­пад­­­на­­­та стра­­­на вър­­­ху ни­­­сък по­­­ди­­­ум е пос­­­та­­­вен ана­­­лой със све­­­то­­­то Еван­­­ге­­­лие. Меж­­­ду ка­­­за­­­на и ана­­­лоя ­ свещ­­­ник, как­­­то и друг ана­­­лой, за да се под­­­пи­­­шат всич­­­ки учас­­­т­­­ва­­­ли в ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то кли­­­ри­­­ци.

На Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник мал­­­ко пре­­­ди на­­­ча­­­ло­­­то на св. Преж­­­де­­­ос­­­ве­­­ще­­­на ли­­­тур­­­гия кам­­­ба­­­ни­­­те на “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки” заз­­­въ­­­ня­­­ват, за да пос­­­рещ­­­нат ид­­­ва­­­щи­­­те от Си­­­но­­­дал­­­на­­­та па­­­ла­­­та към хра­­­ма ар­­­хи­­­е­­­реи на­­­че­­­ло с Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх Ки­­­рил. Ар­­­хи­­­е­­­рейс­­­ки­­­ят сонм е пос­­­рещ­­­нат пред хра­­­ма от ми­­­ро­­­вар­­­на­­­та ко­­­ми­­­сия, а вът­­­ре в хра­­­ма ­ от мно­­­гоб­­­рой­­­ни­­­те при­­­със­­­т­­­ва­­­щи кли­­­ри­­­ци и бо­­­го­­­мо­­­лен на­­­род. След от­­­пус­­­та на Ли­­­тур­­­ги­­­я­­­та при пе­­­е­­­не­­­то на тро­­­па­­­ра на Пет­­­де­­­сет­­­ни­­­ца към ми­­­ро­­­вар­­­ния прит­­­вор в ли­­­тий­­­но шес­­­т­­­вие се от­­­п­­­ра­­­вят пат­­­ри­­­арх Ки­­­рил, в ман­­­тия и с мит­­­ра, и всич­­­ки при­­­със­­­т­­­ва­­­щи ар­­­хи­­­е­­­реи, с бу­­­ла, омо­­­фо­­­ри и епит­­­ра­­­хи­­­ли, ар­­­хи­­­ман­­­д­­­ри­­­ти­­­те, све­­­ще­­­ни­­­ци, дя­­­ко­­­ни и ми­­­ря­­­ни. В мал­­­кия ми­­­ро­­­ва­­­рен па­­­рак­­­лис вли­­­зат са­­­мо слу­­­жа­­­щи­­­те кли­­­ри­­­ци. Там све­­­тей­­­ши­­­ят пат­­­ри­­­арх от­­­с­­­луж­­­ва спе­­­ци­­­а­­­лен пред­­­ми­­­ро­­­ва­­­рен во­­­дос­­­вет и след ка­­­то про­­­чи­­­та спе­­­ци­­­ал­­­на за слу­­­чая древ­­­на мо­­­лит­­­ва, по­­­ръс­­­ва със све­­­те­­­на во­­­да пъл­­­ния с елей и ви­­­но ми­­­ро­­­ва­­­рен ка­­­зан, съ­­­съ­­­ди­­­те с бла­­­го­­­во­­­ни­­­я­­­та и всич­­­ки съ­­­о­­­ръ­­­же­­­ния, прек­­­ръс­­­т­­­ва се и включ­­­ва в кон­­­так­­­та елек­­­т­­­ри­­­чес­­­кия ка­­­зан. Съг­­­лас­­­но тра­­­ди­­­ци­­­я­­­та патриархът сла­­­га на­­­ча­­­ло­­­то на трид­­­нев­­­но­­­то че­­­те­­­не на от­­­къ­­­си (за­­­ча­­­ла) от све­­­то­­­то Чет­­­ве­­­ро­­­е­­­ван­­­ге­­­лие, ка­­­то про­­­чи­­­та  I гл. от Еван­­­ге­­­ли­­­е­­­то по Ма­­­тей. След не­­­го по стар­­­шин­­­с­­­т­­­во че­­­тат за­­­ча­­­ла и взе­­­ли­­­те учас­­­тие във во­­­дос­­­ве­­­та мит­­­ро­­­по­­­ли­­­ти: Вра­­­чан­­­с­­­ки Па­­­и­­­сий, Ста­­­ро­­­за­­­гор­­­с­­­ки Кли­­­мент и Сли­­­вен­­­с­­­ки Ни­­­ко­­­дим; епис­­­ко­­­пи­­­те: Лев­­­кийс­­­ки Пар­­­те­­­ний, Ма­­­ка­­­ри­­­о­­­пол­­­с­­­ки Ни­­­ко­­­лай и Зне­­­пол­­­с­­­ки Йо­­­сиф, ка­­­то всич­­­ки се раз­­­пис­­­ват в па­­­мет­­­ния спи­­­сък.

До края на трид­­­нев­­­но­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не учас­­­тие в не­­­го взи­­­мат по­­­ве­­­че от 80 сто­­­лич­­­ни све­­­ще­­­ни­­­ци, раз­­­п­­­ре­­­де­­­ле­­­ни по че­­­ти­­­ри­­­ма, ка­­­то се сме­­­нят на все­­­ки час. Във че­­­те­­­не­­­то на Све­­­ще­­­но­­­то Пи­­­са­­­ние и бър­­­ка­­­не­­­то на смес­­­та се включ­­­ват с нес­­­к­­­ри­­­та ра­­­дост и пен­­­си­­­о­­­ни­­­ра­­­ни све­­­ще­­­ни­­­ци.

До обя­­­да на Ве­­­ли­­­ка сря­­­да Чет­­­ве­­­ро­­­е­­­ван­­­ге­­­ли­­­е­­­то е про­­­че­­­те­­­но два пъ­­­ти, след ко­­­е­­­то че­­­тат из Де­­­я­­­ния апос­­­тол­­­с­­­ки и съ­­­бор­­­ни­­­те пос­­­ла­­­ния.

През ця­­­ло­­­то вре­­­ме по­­­то­­­кът от ми­­­ря­­­ни, ко­­­и­­­то ис­­­кат да взе­­­мат мо­­­лит­­­ве­­­но учас­­­тие в то­­­ва ве­­­ли­­­ко съ­­­би­­­тие за Цър­­­к­­­ва­­­та ни, не сек­­­ва. Мно­­­зи­­­на от тях но­­­сят своя при­­­нос от зех­­­тин и аро­­­мат­­­ни ве­­­щес­­­т­­­ва, как­­­то в древ­­­ни вре­­­ме­­­на.

На Ве­­­ли­­­ка сря­­­да по обяд ми­­­ро­­­вар­­­на­­­та смес е прех­­­вър­­­ле­­­на в го­­­лям емай­­­ли­­­ран съд, за да се ох­­­ла­­­ди и утаи. В къс­­­ния сле­­­до­­­бед в ми­­­ро­­­вар­­­на­­­та ид­­­ва Вра­­­чан­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит Па­­­и­­­сий и ка­­­то сла­­­га епит­­­ра­­­хил и омо­­­фор, соб­­­с­­­т­­­ве­­­но­­­ръч­­­но сип­­­ва в сва­­­ре­­­на­­­та смес ос­­­та­­­на­­­ли­­­те аро­­­ма­­­тич­­­ни мас­­­ла, раз­­­т­­­во­­­ри и есен­­­ции. Це­­­ли­­­ят храм се из­­­пъл­­­ва с не­­­пов­­­то­­­ри­­­мо­­­то бла­­­го­­­у­­­ха­­­ние на но­­­во­­­то ми­­­ро. Вед­­­на­­­га след то­­­ва ми­­­ро­­­то е из­­­си­­­па­­­но в кон­­­ку­­­ми­­­те. По­­­лу­­­че­­­но­­­то ми­­­ро и при то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не е око­­­ло 120 лит­­­ра. Поч­­­ти всич­­­ки при­­­със­­­т­­­ва­­­щи си взе­­­мат за спо­­­мен от то­­­ва за­­­бе­­­ле­­­жи­­­тел­­­но чи­­­но­­­пос­­­ле­­­до­­­ва­­­ние мал­­­ки хар­­­ти­­­е­­­ни лен­­­тич­­­ки, по­­­то­­­пе­­­ни в още не­­­ос­­­ве­­­те­­­но­­­то бла­­­го­­­у­­­хан­­­но ми­­­ро.

В све­­­та­­­та Ва­­­си­­­ли­­­е­­­ва ли­­­тур­­­гия на Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък, ог­­­ла­­­ве­­­на от пат­­­ри­­­арх Ки­­­рил, взи­­­мат учас­­­тие: Вра­­­чан­­­с­­­ки Па­­­и­­­сий, Ста­­­ро­­­за­­­гор­­­с­­­ки Кли­­­мент и Сли­­­вен­­­с­­­ки Ни­­­ко­­­дим; епис­­­ко­­­пи­­­те: Лев­­­кийс­­­ки Пар­­­те­­­ний, Ма­­­ка­­­ри­­­о­­­пол­­­с­­­ки Ни­­­ко­­­лай и Зне­­­пол­­­с­­­ки Йо­­­сиф, шес­­­ти­­­ма ар­­­хи­­­ман­­­д­­­ри­­­ти, хра­­­мо­­­во­­­то све­­­щен­­­с­­­т­­­во, в то­­­ва чис­­­ло и бив­­­ши­­­ят пред­­­се­­­да­­­тел на църковното настоятелство на Пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла акад. проф. про­­­топ­­­рез­­­ви­­­тер д-р Сте­­­фан Цан­­­ков, пред­­­с­­­та­­­ви­­­те­­­лен сонм от 12 епар­­­хийс­­­ки съ­­­вет­­­ни­­­ци и пред­­­с­­­то­­­я­­­те­­­ли на сто­­­лич­­­ни хра­­­мо­­­ве.

Пре­­­ди на­­­ча­­­ло­­­то на ли­­­тур­­­ги­­­я­­­та слу­­­же­­­що­­­то ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во се от­­­п­­­ра­­­вя в ли­­­тия към ми­­­ро­­­вар­­­ния па­­­рак­­­лис, за да вне­­­сат ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­те кон­­­ку­­­ми. В про­­­це­­­сия към све­­­тия ол­­­тар се от­­­п­­­ра­­­вят стар­­­ши­­­ят ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит, но­­­сещ ала­­­бас­­­тъ­­­ра с ца­­­риг­­­рад­­­с­­­ко­­­то ми­­­ро, а след не­­­го по стар­­­шин­­­с­­­т­­­во ­ шест двой­­­ки све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли, ко­­­и­­­то но­­­сят кон­­­ку­­­ми­­­те с но­­­во­­­то ми­­­ро. Пос­­­та­­­вят ала­­­бас­­­тъ­­­ра вър­­­ху све­­­тия Жер­­­т­­­ве­­­ник, а шес­­­те кон­­­ку­­­ма ­ на ма­­­са пос­­­та­­­ве­­­на от дяс­­­но.

При Ве­­­ли­­­кия вход пат­­­ри­­­арх Ки­­­рил по­­­да­­­ва на вто­­­рия по стар­­­шин­­­с­­­т­­­во ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит ала­­­бас­­­тъ­­­ра със св. ми­­­ро, а на след­­­ва­­­щи­­­те по­­­дир не­­­го ­ кон­­­ку­­­ми­­­те с не­­­ос­­­ве­­­те­­­но­­­то ми­­­ро. След тях тръг­­­ват по при­­­е­­­тия ред пър­­­ви­­­ят ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит и пър­­­ви­­­ят дя­­­кон със све­­­ти­­­те Да­­­ро­­­ве. На цар­­­с­­­ки­­­те две­­­ри пат­­­ри­­­ар­­­хът при­­­е­­­ма ала­­­бас­­­тъ­­­ра и го по­­­ла­­­га вър­­­ху све­­­тия Прес­­­тол вдяс­­­но от ан­­­ти­­­мин­­­са, а кон­­­ку­­­ми­­­те ­ по три на ма­­­си от две­­­те стра­­­ни на Прес­­­то­­­ла.

След въз­­­г­­­ла­­­са “И да бу­­­дут ми­­­лос­­­ти...” пат­­­ри­­­ар­­­хът бла­­­гос­­­ла­­­вя трик­­­рат­­­но и по­­­от­­­дел­­­но от­­­во­­­ре­­­ни­­­те кон­­­ку­­­ми и про­­­чи­­­та две ос­­­ве­­­ти­­­тел­­­ни мо­­­лит­­­ви. След то­­­ва вли­­­ва по мал­­­ко от све­­­то­­­то ми­­­ро от ала­­­бас­­­тъ­­­ра в но­­­во­­­ос­­­ве­­­те­­­но­­­то ми­­­ро и бо­­­гос­­­луж­­­ба­­­та про­­­дъл­­­жа­­­ва.

След края на св. Ли­­­тур­­­ги­­­я бла­­­го­­­леп­­­на про­­­це­­­сия се от­­­п­­­ра­­­вя от хра­­­ма към Си­­­нод­­­на­­­та па­­­ла­­­та. На­­­че­­­ло вър­­­вят ду­­­хов­­­ни­­­ци­­­те, ко­­­и­­­то но­­­сят съ­­­съ­­­ди­­­те със све­­­то­­­то ми­­­ро, а след тях ­ ос­­­та­­­на­­­ли­­­ят клир и на­­­ро­­­дът. В ми­­­ро­­­те­­­ка­­­та ала­­­бас­­­тъ­­­рът и кон­­­ку­­­ми­­­те с но­­­во­­­то ми­­­ро са пос­­­та­­­ве­­­ни на от­­­ре­­­де­­­ни­­­те им мес­­­та.

ТРЕТОТО МИРОВАРЕНЕ

ста­­­ва през 1974 г. при пър­­­вос­­­ве­­­ти­­­тел­­­с­­­т­­­во­­­то на Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим, кой­­­то за­­­е­­­ма пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­кия прес­­­тол през 1971 г. след бла­­­же­­­на­­­та кон­­­чи­­­на на пат­­­ри­­­арх Ки­­­рил. Ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не­­­то на ми­­­ро­­­то се из­­­вър­­­ш­­­ва на Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък ­ 11 ап­­­рил.

По по­­­вод Тре­­­то­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не през 1974 г. ар­­­хим. Ва­­­си­­­лий (Трин­­­гов), то­­­га­­­ва стар­­­ши ефи­­­ме­­­рий на Пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла и за­­­веж­­­дащ Си­­­нод­­­на­­­та ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца, из­­­гот­­­вя пре­­­пис на чи­­­на на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то, със­­­та­­­вен от Лев­­­кийс­­­кия еп. Пар­­­те­­­ний. То­­­ва чи­­­но­­­пос­­­ле­­­до­­­ва­­­ние е из­­­да­­­де­­­но в спе­­­ци­­­ал­­­на книж­­­ка с твър­­­ди ко­­­ри­­­ци, в ко­­­я­­­то са вклю­­­че­­­ни и тех­­­но­­­ло­­­гич­­­на справ­­­ка за Тре­­­то­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не с на­­­и­­­ме­­­но­­­ва­­­ни­­­я­­­та и ко­­­ли­­­чес­­­т­­­во­­­то на из­­­пол­­­з­­­ва­­­ни­­­те при то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли и ре­­­пор­­­таж­­­на­­­та ста­­­тия за Вто­­­ро­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не. Све­­­де­­­ни­­­я­­­та в нея са с ле­­­то­­­пи­­­сен ха­­­рак­­­тер и имат за цел да съ­­­дейс­­­т­­­ват за ут­­­вър­­­ж­­­да­­­ва­­­не­­­то на ми­­­ро­­­вар­­­на­­­та тра­­­ди­­­ция в БПЦ.

От при­­­ло­­­же­­­на­­­та тех­­­но­­­ло­­­гич­­­на справ­­­ка е вид­­­но, че из­­­пол­­­з­­­ва­­­ни­­­те ве­­­щес­­­т­­­ва при то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не са 28, в то­­­ва чис­­­ло са и две спе­­­ци­­­ал­­­но из­­­гот­­­ве­­­ни от тех­­­но­­­ло­­­га За­­­ха­­­ри По­­­пов ком­­­по­­­зи­­­ции, съ­­­дър­­­жа­­­щи съ­­­от­­­вет­­­но се­­­дем аро­­­ма­­­та и три смо­­­ли. При срав­­­не­­­ние ста­­­ва яс­­­но, че ос­­­нов­­­ни­­­те със­­­тав­­­ки при Вто­­­ро­­­то и Тре­­­то­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не са съ­­­щи­­­те и приб­­­ли­­­зи­­­тел­­­но в съ­­­щи­­­те ко­­­ли­­­чес­­­т­­­ва, но ня­­­кои от аро­­­ма­­­ти­­­те ва­­­ри­­­рат. 

Ка­­­то се има пред­­­вид, че ко­­­ли­­­чес­­­т­­­во­­­то елей и ви­­­но са приб­­­ли­­­зи­­­тел­­­но съ­­­щи­­­те, как­­­то при вто­­­ро­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не, мо­­­жем да пред­­­по­­­ло­­­жим, че го­­­то­­­во­­­то св. ми­­­ро съ­­­що е би­­­ло око­­­ло 100-120 лит­­­ра. В па­­­мет­­­на­­­та кни­­­га за взе­­­ли­­­те учас­­­тие в то­­­ва съ­­­би­­­тие са се раз­­­пи­­­са­­­ли митрополитите: Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки Пи­­­мен, Ве­­­ли­­­ко­­­тър­­­нов­­­с­­­ки Сте­­­фан, До­­­рос­­­то­­­ло­­­-Чер­­­вен­­­с­­­ки Соф­­­ро­­­ний, Плов­­­див­­­с­­­ки Вар­­­ла­­­ам, Ви­­­дин­­­с­­­ки Фи­­­ла­­­рет, Лов­­­чан­­­с­­­ки Гри­­­го­­­рий, Ста­­­ро­­­за­­­гор­­­с­­­ки Пан­­­к­­­ра­­­тий; пре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­­­те епис­­­ко­­­пи: Смо­­­лен­­­с­­­ки Ти­­­хон, Ма­­­ка­­­ри­­­о­­­пол­­­с­­­ки Ни­­­ко­­­лай, Про­­­ват­­­с­­­ки Ан­­­то­­­ний, Дра­­­го­­­ви­­­тийс­­­ки Йо­­­ан и све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли. В ко­­­ми­­­си­­­я­­­та за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то вли­­­зат пре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­­­ят Ма­­­ка­­­ри­­­о­­­пол­­­с­­­ки еп. Ни­­­ко­­­лай, ар­­­хим. Ва­­­си­­­лий (Трин­­­гов), ар­­­хим. До­­­ме­­­ти­­­ан (То­­­пуз­­­ли­­­ев, днес Ви­­­дин­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит) и два­­­ма спе­­­ци­­­а­­­лис­­­ти. За жа­­­лост Тре­­­то­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не не е от­­­ра­­­зе­­­но в цър­­­ков­­­ния пе­­­чат, по­­­ра­­­ди ко­­­е­­­то ня­­­ма­­­ме све­­­де­­­ния как точ­­­но е про­­­тек­­­ло то.

Та­­­ки­­­ва све­­­де­­­ния оба­­­че не лип­­­с­­­ват за

ЧЕТВЪРТОТО МИРОВАРЕНЕ

За не­­­го в бр. 18 на ЦВ, 1988 г. е пуб­­­ли­­­ку­­­ва­­­на об­­­шир­­­на ста­­­тия на то­­­га­­­ваш­­­ния гла­­­вен сек­­­ре­­­тар на Све­­­тия Си­­­нод ар­­­хим. Ки­­­рил (днес ­ Вар­­­нен­­­с­­­ки и Ве­­­ли­­­коп­­­рес­­­лав­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит). В нея той да­­­ва из­­­к­­­лю­­­чи­­­тел­­­но под­­­роб­­­но и жи­­­во опи­­­са­­­ние на чет­­­вър­­­то­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не в БПЦ, ста­­­на­­­ло през1988 го­­­ди­­­на. От не­­­го раз­­­би­­­ра­­­ме, че под­­­го­­­тов­­­ка­­­та за то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не за­­­поч­­­ва още през де­­­кем­­­в­­­ри пред­­­на­­­та го­­­ди­­­на, ко­­­га­­­то Св. Си­­­нод наз­­­на­­­ча­­­ва ми­­­ро­­­вар­­­на ко­­­ми­­­сия с пред­­­се­­­да­­­тел ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ния Лов­­­чан­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Гри­­­го­­­рий и чле­­­но­­­ве ­ ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те: Сли­­­вен­­­с­­­ки Йо­­­а­­­ни­­­кий, Ви­­­дин­­­с­­­ки До­­­ме­­­ти­­­ан, Дра­­­го­­­ви­­­тийс­­­ки еп. Йо­­­ан (то­­­га­­­ва пред­­­се­­­да­­­тел на ПКСХП “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки”), как­­­то и ар­­­хим. Ки­­­рил в ка­­­чес­­­т­­­во­­­то му на гла­­­вен сек­­­ре­­­тар и за­­­веж­­­дащ ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца­­­та, прот. Ста­­­ной Ан­­­до­­­нов, Тон­­­чо Поп­­­ма­­­те­­­ев и Ни­­­ко­­­лай Тах­­­чи­­­ев (на­­­чал­­­ни­­­ци на от­­­де­­­ли в Св. Си­­­нод) и ин­­­же­­­нер фармацевт Ни­­­ко­­­лай Не­­­нов. Ко­­­ми­­­си­­­я­­­та ус­­­пя­­­ва да на­­­ба­­­ви всич­­­ко не­­­об­­­хо­­­ди­­­мо и да по­­­чис­­­тят съ­­­съ­­­ди­­­те и ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца­­­та, за да по­­­е­­­мат но­­­во­­­то ми­­­ро за съх­­­ра­­­не­­­ние.

На Не­­­де­­­ля Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на след от­­­с­­­луж­­­ва­­­не­­­то на св. Ва­­­си­­­ли­­­е­­­ва ли­­­тур­­­гия в Пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­ки­­­ят пат­­­ри­­­арх и Со­­­фийс­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Мак­­­сим из­­­вър­­­ш­­­ва ма­­­лък во­­­дос­­­вет в ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца­­­та и по­­­ръс­­­ва ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли­­­те и съ­­­съ­­­ди­­­те, не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то.

На след­­­ва­­­щия ден над­­­ро­­­бе­­­ните на сит­­­но тре­­­ви­­­ и ко­­­ре­­­ни­­­ са на­­­кис­­­на­­­ти в бя­­­ло ви­­­но под­­­си­­­ле­­­но със спирт, къ­­­де­­­то прес­­­то­­­я­­­ват до Цвет­­­ни­­­ца.

Ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то за­­­поч­­­ва на 4 ап­­­рил, Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник, в храм-па­­­мет­­­ни­­­ка “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки”, след ка­­­то Ви­­­дин­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит До­­­ме­­­ти­­­ан е от­­­с­­­лу­­­жил Преж­­­де­­­ос­­­ве­­­ще­­­на св. Ли­­­тур­­­гия в със­­­лу­­­же­­­ние с хра­­­мо­­­во­­­то ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во. Све­­­тей­­­ши­­­ят пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим в пъл­­­но бо­­­гос­­­лу­­­жеб­­­но об­­­ла­­­че­­­ние от­­­с­­­луж­­­ва ма­­­лък во­­­дос­­­вет и че­­­те спе­­­ци­­­ал­­­на мо­­­лит­­­ва, в ко­­­я­­­то при­­­зо­­­ва­­­ва Бо­­­жи­­­я­­­та бла­­­го­­­дат за на­­­че­­­на­­­то­­­то де­­­ло. При пе­­­е­­­не на тро­­­па­­­ра и кон­­­да­­­ка на Пет­­­де­­­сет­­­ни­­­ца пат­­­ри­­­ар­­­хът по­­­ръс­­­ва ми­­­ро­­­вар­­­ни­­­те ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли и съ­­­съ­­­ди и вли­­­ва мал­­­ко от све­­­те­­­на­­­та во­­­да в ми­­­ро­­­вар­­­ния ка­­­зан. След ко­­­е­­­то при бла­­­гос­­­ла­­­вя­­­не­­­то им от Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во в ка­­­за­­­на из­­­сип­­­ват ви­­­но­­­то и елея.

Пър­­­ви че­­­те от еван­­­гел­­­с­­­ки­­­те за­­­ча­­­ла пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим, пос­­­лед­­­ван от ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те: Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки Пи­­­мен, Лов­­­чан­­­с­­­ки Гри­­­го­­­рий, Ви­­­дин­­­с­­­ки До­­­ме­­­ти­­­ан, Ню­­­йор­­­к­­­с­­­ки Ге­­­ла­­­сий, Про­­­ват­­­с­­­ки еп. Ан­­­то­­­ний, Дра­­­го­­­ви­­­тийс­­­ки Йо­­­ан, Лев­­­кийс­­­ки Не­­­о­­­фит. В след­­­ва­­­щи­­­те три дни по спи­­­сък в ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то взи­­­мат учас­­­тие над 80 све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли от Со­­­фия.

На Ве­­­ли­­­ки втор­­­ник към ми­­­ро­­­вар­­­на­­­та смес при­­­ба­­­вят ос­­­та­­­на­­­ло­­­то ви­­­но и елей и ня­­­кои от бил­­­ко­­­ви­­­те из­­­в­­­ле­­­ци. На Ве­­­ли­­­ка сря­­­да към обяд, мал­­­ко пре­­­ди да се пре­­­ус­­­та­­­но­­­ви ва­­­ре­­­не­­­то, в смес­­­та са при­­­ба­­­ве­­­ни и ос­­­та­­­на­­­ли­­­те из­­­в­­­ле­­­ци и раз­­­т­­­во­­­ре­­­ни­­­ят ес­­­тес­­­т­­­вен та­­­мян. Ед­­­ва след ка­­­то сва­­­ре­­­на­­­та смес из­­­с­­­ти­­­ва, към нея при­­­ба­­­вят и 12 на брой ете­­­рич­­­ни мас­­­ла, под­­­гот­­­ве­­­ни за цел­­­та от инж. Не­­­нов. Ми­­­ро­­­то е пре­­­ля­­­то в кон­­­ку­­­ми­­­те и ос­­­та­­­ве­­­но в ми­­­ро­­­вар­­­на­­­та.

На Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък, 7 ап­­­рил, не­­­пос­­­ред­­­с­­­т­­­ве­­­но пре­­­ди св. Ли­­­тур­­­гия ала­­­бас­­­тъ­­­рът със све­­­то ми­­­ро е до­­­не­­­сен от си­­­но­­­дал­­­на­­­та ми­­­ро­­­те­­­ка в прит­­­во­­­ра на Пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла от гл. сек­­­ре­­­тар ар­­­хим. Ки­­­рил и про­­­то­­­дя­­­кон Сте­­­фан Мар­­­ков. В ли­­­тий­­­но шес­­­т­­­вие Пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим, Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Пи­­­мен, Ве­­­ли­­­ко­­­тър­­­нов­­­с­­­ки Сте­­­фан, До­­­рос­­­то­­­ло-Чер­­­вен­­­с­­­ки Соф­­­ро­­­ний, Ста­­­ро­­­за­­­гор­­­с­­­ки Пан­­­к­­­ра­­­тий, Лов­­­чан­­­с­­­ки Гри­­­го­­­рий, Вра­­­чан­­­с­­­ки Ка­­­ли­­­ник, Сли­­­вен­­­с­­­ки Йо­­­а­­­ни­­­кий, Плов­­­див­­­с­­­ки Ар­­­се­­­ний, Ви­­­дин­­­с­­­ки До­­­ме­­­ти­­­ан, Ню­­­йор­­­к­­­с­­­ки Ге­­­ла­­­сий, пре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­­­те епис­­­ко­­­пи: Про­­­ват­­­с­­­ки Ан­­­то­­­ний, Дра­­­го­­­ви­­­тийс­­­ки Йо­­­ан, Тра­­­я­­­но­­­пол­­­с­­­ки Ила­­­ри­­­он, Лев­­­кийс­­­ки Не­­­о­­­фит, ар­­­хи­­­ман­­­д­­­ри­­­ти­­­те: Го­­­разд, Ки­­­рил и Йо­­­ан, и слу­­­жа­­­що­­­то све­­­щен­­­с­­­т­­­во се от­­­п­­­ра­­­вят към прит­­­во­­­ра, за да вне­­­сат в ол­­­та­­­ра ала­­­бас­­­тъ­­­ра и кон­­­ку­­­ми­­­те с но­­­вос­­­ва­­­ре­­­но­­­то ми­­­ро. След то­­­ва све­­­та­­­та Ва­­­си­­­ли­­­е­­­ва ли­­­тур­­­гия за­­­поч­­­ва.

Тър­­­жес­­­т­­­ве­­­но­­­то шес­­­т­­­вие с пре­­­на­­­ся­­­не на ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­те съ­­­съ­­­ди се пов­­­та­­­ря и на Ве­­­ли­­­кия вход, ко­­­га­­­то ала­­­бас­­­тъ­­­рът и кон­­­ку­­­ми­­­те за­­­ед­­­но със све­­­ти­­­те Да­­­ро­­­ве са пре­­­не­­­се­­­ни от жер­­­т­­­ве­­­ни­­­ка до све­­­тия Прес­­­тол за ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не­­­то им. Пре­­­на­­­ся­­­не­­­то им е по ре­­­да на чи­­­но­­­пос­­­ле­­­до­­­ва­­­ни­­­е­­­то: на­­­че­­­ло на шес­­­т­­­ви­­­е­­­то е ала­­­бас­­­тъ­­­рът с дра­­­го­­­цен­­­но­­­то све­­­то ми­­­ро, но­­­сен от вто­­­рия по стар­­­шин­­­с­­­т­­­во йе­­­рей, след то­­­ва кон­­­ку­­­ми­­­те с не­­­ос­­­ве­­­те­­­но­­­то но­­­во ми­­­ро, след тях са стар­­­ши­­­ят дя­­­кон със св. дис­­­кос и стар­­­ши­­­ят йе­­­рей със св. по­­­тир. Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во по­­­е­­­ма ала­­­бас­­­тъ­­­ра и го пос­­­та­­­вя зад мяс­­­то­­­то на све­­­ти­­­те Да­­­ро­­­ве, а кон­­­ку­­­ми­­­те ­ на ма­­­са, пос­­­та­­­ве­­­на от ля­­­ва­­­та стра­­­на на св. Тра­­­пе­­­за.

Съг­­­лас­­­но ус­­­та­­­но­­­ве­­­ния ве­­­че чин пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим из­­­вър­­­ш­­­ва ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не­­­то на но­­­во­­­то ми­­­ро, ка­­­то при то­­­ва глас­­­но про­­­чи­­­та мо­­­лит­­­ва­­­та. В нея све­­­тей­­­ши­­­ят пред­­­с­­­то­­­я­­­тел се мо­­­ли от име­­­то на ця­­­ла­­­та Бъл­­­гар­­­с­­­ка пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва на ми­­­лос­­­ти­­­вия Бог да из­­­п­­­ра­­­ти Своя Свят Дух над то­­­ва ми­­­ро, ка­­­то го нап­­­ра­­­ви пе­­­чат на ду­­­хов­­­но съ­­­вър­­­шен­­­с­­­т­­­во за всич­­­ки, ко­­­и­­­то ще пре­­­ми­­­нат през ба­­­ня­­­та на св. Кръ­­­ще­­­ние, та та­­­ка да ста­­­нат “род из­­­б­­­ран, цар­­­с­­­т­­­ве­­­но све­­­щен­­­с­­­т­­­во, на­­­род свет, лю­­­де при­­­до­­­би­­­ти” (1 Петр. 2:9), ко­­­и­­­то но­­­сят в се­­­бе си Хрис­­­та, за да бъ­­­дат оби­­­тел на Све­­­та Тро­­­и­­­ца.

След въз­­­г­­­ла­­­са на Све­­­та Тро­­­и­­­ца Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во от­­­но­­­во бла­­­гос­­­ла­­­вя по три пъ­­­ти все­­­ки кон­­­кум и при пе­­­е­­­не­­­то на тро­­­па­­­ра на Пет­­­де­­­сет­­­ни­­­ца на­­­ли­­­ва в тях от пре­­­диш­­­но­­­то све­­­то ми­­­ро от ала­­­бас­­­тъ­­­ра.

След ли­­­тур­­­ги­­­я­­­та под ра­­­дос­­­т­­­ния кам­­­ба­­­нен звън ар­­­хи­­­е­­­реи и све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли в тър­­­жес­­­т­­­ве­­­но шес­­­т­­­вие пре­­­на­­­сят све­­­то­­­то ми­­­ро в си­­­но­­­дал­­­на­­­та ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца, пе­­­ей­­­ки 44 пса­­­лом.

ПЕТОТО МИРОВАРЕНЕ

В за­­­се­­­да­­­ни­­­е­­­то си на 9 фев­­­ру­­­а­­­ри 1995 г. (прот. № 9) Св. Си­­­нод в пъ­­­лен със­­­тав из­­­с­­­луш­­­ва док­­­лад на глав­­­ния сек­­­ре­­­тар б. Ню­­­йор­­­к­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Ге­­­ла­­­сий, кой­­­то е и па­­­зи­­­тел на ми­­­ро­­­те­­­ка­­­та и на све­­­то­­­то ми­­­ро, във връз­­­ка с на­­­лич­­­но­­­то ко­­­ли­­­чес­­­т­­­во све­­то ми­­­ро. Кон­­­с­­­та­­­ти­­­ра­­­но е, че след ос­­­во­­­бож­­­да­­­ва­­­не­­­то на сгра­­­да­­­та на Св. Си­­­нод от раз­­­кол­­­ни­­­чес­­­ка­­­та оку­­­па­­­ция го­­ля­­мо ко­­­ли­­­чес­­т­­­во св. ми­­­ро лип­­­с­­­ва. По та­­­зи при­­­чи­­­на Св. Си­­­нод ре­­­ша­­­ва да се из­­­вър­­­ши не­­­от­­­лож­­­но ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не и ми­­­ро­­­ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не. Оп­­­ре­­­де­­­ле­­­на е ар­­­хи­­­е­­­рейс­­­ка ко­­­ми­­­сия под пред­­­се­­­да­­­тел­­­с­­­т­­­во­­­то на Лов­­­чан­­­с­­­кия мит­­­ро­­­по­­­лит Гри­­­го­­­рий, в ко­­­я­­­то вли­­­зат мит­­­ро­­­по­­­ли­­­ти­­­те: Ню­­­йор­­­к­­­с­­­ки Ге­­­ла­­­сий, Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки На­­­та­­­на­­­ил и Вра­­­чан­­­с­­­ки Иг­­­на­­­тий, как­­­то и ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит Гав­­­ри­­­ил, про­­­то­­­син­­­гел на Со­­­фийс­­­ка­­­та мит­­­ро­­­по­­­лия (днес ­ Ловчански митрополит). Ко­­­ми­­­си­­­я­­­та тряб­­­ва да на­­­ба­­­ви не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми­­­те 31 със­­­тав­­­ки за при­­­гот­­­вя­­­не­­­то на све­­­то­­­то ми­­­ро, с ко­­­я­­­то за­­­да­­­ча тя се спра­­­вя в оп­­­ре­­­де­­­ле­­­ния срок.

Съг­­­лас­­­но чи­­на на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то на Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на не­­­де­­­ля в пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки” е от­­­с­­­лу­­­же­­­на св. Ва­­­си­­­ли­­­е­­­ва ли­­­тур­­­гия от Не­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим в със­­­лу­­­же­­­ние с мит­­­ро­­­по­­­лит Ге­­­ла­­­сий, Тра­­­я­­­но­­­пол­­­с­­­кия епис­­­коп Ила­­­ри­­­он, пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ки ви­­­ка­­­рий, ар­­­хим. Гав­­­ри­­­ил и хра­­­мо­­­во­­­то ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во.

След то­­­ва све­­­тей­­­ши­­­ят пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим, прид­­­ру­­­жен от ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те и мно­­­жес­­­т­­­во бо­­­го­­­мо­­­лен на­­­род, при тър­­­жес­­­т­­­вен кам­­­ба­­­нен звън се от­­­п­­­ра­­­вя към ми­­­ро­­­те­­­ка­­­та в сгра­­­да­­­та на Св. Си­­­нод. Там Пред­­­с­­­то­­­я­­­те­­­лят на БПЦ с ду­­­хов­­­ни­­­ци от­­­с­­­луж­­­ва во­­­дос­­­вет и по­­­ръс­­­ва със­­­тав­­­ки­­­те, как­­­то и всич­­­ки при­­­със­­­т­­­ва­­­щи хрис­­­ти­­­я­­­ни.

Мит­­­ро­­­по­­­лит Ге­­­ла­­­сий про­­­чи­­­та от­­­ре­­­де­­­на­­­та мо­­­лит­­­ва за ус­­­пех пре­­­ди за­­­поч­­­ва­­­не на важ­­­на ра­­­бо­­­та. След то­­­ва Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во се об­­­ръ­­­ща към при­­­със­­­т­­­ва­­­щи­­­те с оте­­­чес­­­ки бла­­­гос­­­лов и мол­­­ба, всич­­­ки вяр­­­ва­­­щи с мо­­­лит­­­ви­­­те си да под­­­к­­­ре­­­пят за­­­поч­­­ва­­­що­­­то све­­­ще­­­но­­­дейс­­­т­­­вие.

На­­­кис­­­ват бил­­­ко­­­ви­­­те дрож­­­ди в спирт и ви­­­но, за да прес­­­то­­­ят та­­­ка до Цвет­­­ни­­­ца.

На Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник сут­­­рин­­­та на­­­ча­­­ло­­­то на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то е да­­­де­­­но от Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим и си­­­но­­­дал­­­ни­­­те ар­­­хи­­­е­­­реи, а пос­­­ле в че­­­те­­­не­­­то на све­­­то­­­то Еван­­­ге­­­лие и раз­­­бър­­­к­­­ва­­­не­­­то на смест­­­а по пред­­­ва­­­ри­­­те­­­лен гра­­­фик се включ­­­ват сто­­­лич­­­ни све­­­ще­­­ни­­­ци.

На Ве­­­ли­­­ка сря­­­да сле­­­до­­­бед след из­­­с­­­ти­­­ва­­­не­­­то на смес­­­та са до­­­ба­­­ве­­­ни пос­­­лед­­­ни­­­те със­­­тав­­­ки и ми­­­ро­­­то е го­­­то­­­во за ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не.

На Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък сут­­­рин­­­та Ва­­­си­­­ли­­­е­­­ва­­­та св. ли­­­тур­­­гия в хра­­­ма “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки” е от­­­с­­­лу­­­же­­­на от Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во. В със­­­лу­­­же­­­ни­­­е­­­то взи­­­мат учас­­­тие ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­­­те мит­­­ро­­­по­­­ли­­­ти: Лов­­­чан­­­с­­­ки Гри­­­го­­­рий, Сли­­­вен­­­с­­­ки Йо­­­а­­­ни­­­кий, Плов­­­див­­­с­­­ки Ар­­­се­­­ний, Ви­­­дин­­­с­­­ки До­­­ме­­­ти­­­ан, Вар­­­нен­­­с­­­ки и Прес­­­лав­­­с­­­ки Ки­­­рил, б. Ню­­­йор­­­к­­­с­­­ки Ге­­­ла­­­сий, Ве­­­ли­­­ко­­­тър­­­нов­­­с­­­ки Гри­­­го­­­рий, До­­­рос­­­тол­­­с­­­ки и Чер­­­вен­­­с­­­ки Не­­­о­­­фит, Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки На­­­та­­­на­­­ил, Вра­­­чан­­­с­­­ки Иг­­­на­­­тий и Тра­­­я­­­но­­­пол­­­с­­­ки еп. Ила­­­ри­­­он, пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ки ви­­­ка­­­рий, ар­­­хи­­­ман­­­д­­­ри­­­ти­­­те: Гав­­­ри­­­ил, про­­­то­­­син­­­гел на Со­­­фийс­­­ка св. мит­­­ро­­­по­­­лия, и Ав­­­к­­­сен­­­тий, на­­­чал­­­ник на Кул­­­тур­­­но-прос­­­вет­­­ния от­­­дел на Св. Си­­­нод, хра­­­мо­­­во­­­то ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во и мно­­­го сто­­­лич­­­ни све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли.

Све­­­тей­­­ши­­­ят пат­­­ри­­­арх, ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те и ос­­­та­­­на­­­ли­­­те све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли пре­­­ди св. Ли­­­тур­­­гия в ли­­­тия пре­­­на­­­сят ала­­­бас­­­тъ­­­ра със ста­­­ро­­­то ми­­­ро от ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца­­­та на Св. Си­­­нод в све­­­тия ол­­­тар на пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла, къ­­­де­­­то със съ­­­ща­­­та тър­­­жес­­­т­­­ве­­­ност са пре­­­не­­­се­­­ни и съ­­­до­­­ве­­­те с при­­­гот­­­ве­­­но­­­то за ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не ми­­­ро. Всич­­­ки съ­­­до­­­ве са пос­­­та­­­ве­­­ни край жер­­­т­­­ве­­­ни­­­ка, къ­­­де­­­то се под­­­гот­­­вят св. Да­­­ро­­­ве за Ли­­­тур­­­ги­­­я­­­та.

На Ве­­ли­­­кия вход све­­­ще­­­ни­­­ци по двой­­­ки, вър­­­вей­­­ки пред св. Да­­­ро­­­ве, пре­­­на­­­сят ала­­­бас­­­тъ­­­ра и кон­­­ку­­­ми­­­те с ми­­­ро и ги пре­­­да­­­ват на пат­­­ри­­­ар­­­ха, кой­­­то ги пос­­­та­­­вя край све­­­тия Прес­­­тол. След ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не­­­то на св. Да­­­ро­­­ве и прет­­­во­­­ря­­­ва­­­не­­­то им в Хрис­­­то­­­ви Тя­­ло и Кръв, съ­­­до­­­ве­­­те с го­­­то­­­во­­­то ми­­­ро са от­­­во­­­ре­­­ни и при усил­­­но­­­то мо­­­ле­­­ние на ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во и ми­­­ря­­­ни Не­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во про­­­чи­­­та мо­­­лит­­­ва­­­та за ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не на све­­­то­­­то ми­­­ро.

Све­­­ще­­­но­­­дейс­­­т­­­ви­­­е­­­то прик­­­люч­­­ва, ка­­­то пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим вли­­­ва ми­­­ро от ала­­­бас­­­тъ­­­ра в кон­­­ку­­­ми­­те, ко­­­и­­­то при то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не са осем. Вли­­­ва­­­не­­­то от ста­­­ро­­­то ми­­­ро е сим­­­вол на апос­­­тол­­­с­­­ка­­­та при­­­ем­­­с­­­т­­­ве­­­ност и връз­­­ка с Цър­­­к­­­ва­­­та-май­­­ка ­ Кон­­­с­­­тан­­­ти­­­но­­­пол­­­с­­­ка­­­та пат­­­ри­­­ар­­­шия.

В края на св. Ли­­­тур­­­гия све­­­тей­­­ши­­­ят пат­­­ри­­­арх в сло­­­во­­­то си го­­­во­­­ри за зна­­­че­­­ни­­­е­­­то на то­­­зи све­­­щен акт в жи­­­во­­­та на на­­­ша­­­та св. Цър­­­к­­­ва и бла­­­го­­­да­­ри на всич­­­ки ду­­­хов­­­ни­­­ци и ми­­­ря­­­ни за учас­­­ти­­­е­­­то им в то­­­ва све­­­ще­­­но де­­­ло.

След то­­­ва в ли­­­тий­­­но шес­­­т­­­вие всич­­­ки слу­­­жи­­­ли ду­­­хов­­­ни­­­ци на­­­че­­­ло с Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во пре­­­на­­­сят съ­­­до­­­ве­­­те със све­­­то­­­то ми­­­ро в ми­­­рох­­­ра­­­ни­­­тел­­­ни­­­ца­­­та на Св. Си­­­нод.

ШЕСТОТО МИРОВАРЕНЕ

ста­­­ва по ре­­­ше­­­ние на Све­­­тия Си­­­нод през 2002 г. по ве­­­че ус­­­та­­­но­­­ве­­­на­­­та в на­­­ша­­­та Цър­­­к­­­ва тра­­­ди­­­ция. И то­­­зи път на­­­ча­­­ло­­­то на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­но­­­то е пос­­­та­­­ве­­­но от Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во Бъл­­­гар­­­с­­­кия пат­­­ри­­­арх и Со­­­фийс­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит Мак­­­сим. В то­­­ва ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не учас­­­тие взе­­­мат и: Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит На­­­та­­­на­­­ил, Лов­­­чан­­­с­­­ки­­­ят мит­­­ро­­­по­­­лит Гав­­­ри­­­ил, б. Нюйоркски мит­­­ро­­­по­­­лит Ге­­­ла­­­сий, Тра­­­я­­­но­­­пол­­­с­­­ки­­­ят епис­­­коп Ила­­­ри­­­он, Зне­­­пол­­­с­­­ки­­­ят епис­­­коп Ни­­­ко­­­лай, глав­­­ни­­­ят сек­­­ре­­­тар на Св. Си­­­нод ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит Бо­­­рис, про­­­то­­­син­­­ге­­­лът на Со­­­фийс­­­ка­­­та св. мит­­­ро­­­по­­­лия ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит Йо­­­ан.

Ос­­­ве­­­ща­­­ва­­­не­­­то е из­­­вър­­­ше­­­но от Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим на 2 май, Ве­­­ли­­­ки чет­­­вър­­­тък. На па­­­мет­­­на­­­та сним­­­ка, ко­­­я­­­то са си нап­­­ра­­­ви­­­ли учас­­­т­­­ни­­­ци­­­те в то­­­ва зна­­­ме­­­на­­­тел­­­но съ­­­би­­­тие на стъл­­­би­­­ще­­­то на пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла, от­­­к­­­ри­­­ва­­­ме ли­­­ца­­­та на пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим, Вра­­­чан­­­с­­­ки Ка­­­ли­­­ник, Сли­­­вен­­­с­­­ки Йо­­­а­­­ни­­­кий, Плов­­­див­­­с­­­ки Ар­­­се­­­ний, Ви­­­дин­­­с­­­ки До­­­ме­­­ти­­­ан, Вар­­­нен­­­с­­­ки и Ве­­­ли­­­коп­­­рес­­­лав­­­с­­­ки Ки­­­рил, Ве­­­ли­­­ко­­­тър­­­нов­­­с­­­ки Гри­­­го­­­рий, Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки На­­­та­­­на­­­ил, Ру­­­сен­­­с­­­ки Не­­­о­­­фит, Лов­­­чан­­­с­­­ки Гав­­­ри­­­ил, б. Ню­­­йор­­­к­­­с­­­ки Ге­­­ла­­­сий, Ад­­­ри­­­а­­­но­­­пол­­­с­­­ки Ев­­­ло­­­гий. На пре­­­ден план са шест­­­те кон­­­ку­­­ма с но­­­во­­­ос­­­ве­­­те­­­но­­­то ми­­­ро ук­­­ра­­­се­­­ни с вен­­­ци от ло­­­зо­­­ви клон­­­ки.

СЕДМОТО МИРОВАРЕНЕ

За сед­­­ми път Бъл­­­гар­­­с­­­ка­­­та пра­­­вос­­­лав­­­на цър­­­к­­­ва чрез сво­­­и­­­те йе­­­рар­­­си из­­­вър­­­ши ос­ве­ща­ва­не на све­то ми­ро през април 2009 г. Под­­­го­­­тов­­­ка­­­та за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то за­­­поч­­­на още пре­­­ди 1-2 го­­­ди­­­ни, ко­­­га­­­то от фир­­­ма­­­та “Аро­­­ма” ­ Со­­­фия бя­­­ха на­­­ба­­­ве­­­ни не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми­­­те бла­­­го­­­вон­­­ни смо­­­ли и ете­­­рич­­­ни мас­­­ла. Кон­­­сул­­­тант по на­­­ба­­­вя­­не­­­то, как­­­то и при пре­­­диш­­­ни­­­те ми­­ро­­­ва­­­ре­­­ния е спе­­­ци­­­а­­­лис­­­тът г-н Ни­­­ко­­­лай Не­­­нов, ин­­­же­­­нер-хи­­­мик от “Бъл­­­гар­­­с­­­ка ро­­­за” ЕООД, Со­­­фия.

Не­­­пос­­­ред­­­с­­­т­­­ве­­­на­­­та под­­­го­­­тов­­­ка на ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то бе ръ­­­ко­­­во­­­де­­­на от Сто­­­бийс­­­кия епис­­­коп На­­­ум, гла­­­вен сек­­­ре­­­тар на Св. Си­­­нод, с учас­­­ти­­­е­­­то на ар­­­хим. Йо­­­ан (Стой­­­ков), на­­­чал­­­ник на от­­­дел “Бо­­­гос­­­лу­­­жеб­­­ен” и ефи­­­ме­­­рий на ПКСХП “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки”. Глав­­­ни­­­те със­­­тав­­­ки за ми­­ро­­то ­ еле­­­ят и ви­но­то, бя­­­ха дос­­­та­­­ве­­­ни от ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­ще­­­ни­я Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки мит­­­ро­­­по­­­лит На­­­та­­­на­­­ил. Ви­но­то и ви­не­ни­ят спирт са да­ре­ние от  г-н Иван То­до­ров от Ви­нар­с­ка из­ба “То­до­ров”. Ар­­­хим. Йо­­­ан и г-н Доб­­­рин Хрис­­­тов, на­­­чал­­­ник отдел  “Пла­­но­­во-плас­­­мен­­­тен”, за­­ку­­пи­­ха от ап­­­те­­­ки нуж­­­ни­­­те аро­­­мат­­­ни бил­­­ки. Над­­­леж­­­ни­­­ят гра­­­фик за по­­­ча­­­со­­­во учас­­­тие на ду­­­хов­­­ни­­­ци в неп­­­рес­­­тан­­­но­­­то че­­­те­­­не на св. Еван­­­ге­­­лие и раз­­­бър­­­к­­­ва­­­не на ми­­­ро­­­то бе под­­­гот­­­вен от Со­­­фийс­­­ка­­та све­­­та мит­­­ро­­­по­­­лия.

По вре­­­ме на под­­­го­­­тов­­­ка­­­та за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то ин­­­же­­­нер-фармацевт Ни­­­ко­­­ла Не­­­нов нап­­­ра­­­ви про­­­ба как ще из­­­г­­­леж­­­да дра­­­го­­­цен­­­но­­­то ми­­­ро и та­­­зи про­­­ба бе пред­­­с­­­та­­­ве­­­на в за­­­се­­­да­­­ни­­­е­­­то на Св. Си­­­нод в пъ­­­лен със­­­тав през м. ап­­­рил т. г. Все­­­ки ар­­­хи­­­е­­­рей мо­­­жа да раз­­­г­­­ле­­­да про­­­ба­­­та за светото ми­­­ро по цвят и да по­­­чув­­­с­­­т­­­ва бла­­­го­­­у­­­хан­­­ния аро­­­мат. Про­­­ба­­­та бе одоб­­­ре­­­на със за­­­до­­­вол­­­с­­­т­­­во.

На 22 март, Не­­­де­­­ля Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на, се по­­­ло­­­жи на­­­ча­­­ло­­­то за Сед­­­мо­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не в БПЦ. Св. Ва­­­си­­­ле­­­ва­­­ ли­­­тур­­­гия при мо­­­лит­­­ве­­­но­­­то учас­­­тие на Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим бе от­­­с­­­лу­­­же­­на в пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла “Св. Алек­­­сан­­­дър Нев­­­с­­­ки” от Не­­­го­­­во Ви­­­со­­­коп­­­ре­­­ос­­­ве­­­щен­­­с­­­т­­­во Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­кия мит­­­ро­­­по­­­лит На­­­та­­­на­­­ил в със­­­лу­­­же­­­ние със Сто­­­бийс­­­кия епис­­­коп На­­­ум, Зне­­­пол­­­с­­­кия епис­­­коп Йо­­­ан, ви­­­ка­­­рий на Со­­­фийс­­­кия мит­­­р­­­по­­­лит, Ве­­­лич­­­кия епис­­­коп Си­­­о­­­ний, рек­­­тор на Со­­­фийс­­­ка­­­та ду­­­хов­­­на се­­­ми­­­на­­­рия, ар­­­хи­­­ман­­­д­­­рит Гри­­­го­­­рий, про­­­то­­­син­­­гел на Со­­­фийс­­­ка­­та све­­та мит­­­ро­­­по­­­лия, ар­­­хим. Йо­­­ан (Стой­­­ков), ар­­­хим. Ди­­­о­­­ни­­­сий от Кул­тур­но-прос­вет­ния от­дел към Св. Си­нод, хра­­­мо­­­во­­­то ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во и со­­­фийс­­­ки све­­­ще­­­ни­­­ци.

След св. Ли­­­тур­­­гия пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим и всич­­­ки при­­­със­­­т­­­ва­­­щи ар­­­хи­­­е­­­реи и све­­­ще­­­нос­­­лу­­­жи­­­те­­­ли се от­­­п­­­ра­­­ви­­­ха в ли­­­тий­­­но шес­­­т­­­вие към Си­­­но­­­дал­­­на­­­та па­­­ла­­­та. 

В ми­­­ро­­­те­­­ка­­­та Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во из­­­вър­­­ши ма­­­лък во­­­дос­­­вет и със с­ве­­­те­­­на­­­та во­­­да бя­­­ха по­­­ръ­­­се­­­ни всич­­­ки не­­­об­­­хо­­­ди­­­ми ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли за пред­­­с­­­то­­­я­­­що­­­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не: ми­­­ро­­­вар­­­ни­­­ят ка­­­зан, дър­­­ве­­­на­­­та ло­­­па­­­та за раз­­­бър­­­к­­­ва­­­не­­­то на ми­­­ро­­­то, съ­­­до­­­ве­­­те и при­­­гот­­­ве­­­ни­­­те ма­­­те­­­ри­­­а­­­ли и със­­­тав­­­ки за са­­­мо­­­то ми­­­ро. След то­­­ва ар­­­хи­­­е­­­ре­­­и­­­те соб­­­с­­­т­­­ве­­­но­­­ръч­­­но на­­­кис­­­на­­­ха пред­­­ва­­­ри­­­тел­­­но на­­­ря­­­за­­­ни­­­те бил­­­ки в част от бя­­­ло­­­то ви­­­но, зех­­­ти­­­на и ви­­­не­­ния спирт и ги ос­­­та­­­ви­­­ха да прес­­­то­­­ят та­­­ка до Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник.

На 13 ап­­­рил, Ве­­­ли­­­ки по­­­не­­­дел­­­ник, Преж­­­де­­­ос­­­ве­­­ще­­­на­­­та ли­­­тур­­­гия в Пат­­­ри­­­ар­­­шес­­­ка­­­та ка­­­тед­­­ра­­­ла бе от­­­с­­­лу­­­же­­­на от Не­­­го­­­во Пре­­­ос­­­ве­­­щен­­­с­­­т­­­во Сто­­­бийс­­­кия епис­­­коп На­­­ум в със­­­лу­­­же­­­ние с ар­­­хим. Йо­­­ан и дя­­­кон Иван Ива­­­нов. След св. Ли­­­тур­­­гия Не­­­го­­­во Све­­­тей­­­шес­­­т­­­во пат­­­ри­­­арх Мак­­­сим об­­­ле­­­че ар­­­хи­­­е­­­рейс­­­ка­­­та ман­­­тия и в оп­­­ре­­­де­­­ле­­­на­­­та за ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не­­­то юж­­­на част на хра­­­мо­­­вия прит­­­вор из­­­вър­­­ши во­­­дос­­­вет и из­­­ля от с­ве­­­те­­­на­­­та во­­­да в ми­­­ро­­­вар­­­ния ка­­­зан. В със­­­лу­­­же­­­ни­е­то взе­ха учас­тие и Нев­­­ро­­­коп­­­с­­­ки­ят мит­­­ро­­­по­­­лит На­­­та­­­на­­­ил, Сто­бийс­ки­ят епис­­­коп На­­­ум, Зне­­­пол­­­с­­­ки­ят епис­­­коп Йо­­­ан, ар­­­хим. Гри­­­го­­­рий, ар­­­хим. Йо­­­ан, хра­­­мо­­­во­­­то ду­­­хо­­­вен­­­с­­­т­­­во, све­­­ще­­­ни­­­ци и дя­­­ко­­­ни от Со­­­фийс­­­ка епар­­­хия. След вли­ва­не­то на под­­­гот­­­ве­­­ни­­­те от Не­­­де­­­ля Кръс­­­то­­­пок­­­лон­­­на бя­­­ло ви­­­но и зех­­­тин Пат­ри­арх Мак­сим вклю­­­чи ка­­за­­на в елек­­т­­­ри­­чес­­­ка­­та мре­­жа, с ко­­­е­­­то сло­жи на­ча­ло на Сед­­­мо­то ми­­­ро­­­ва­­­ре­­­не в БПЦ. Пат­­­ри­­­ар­хът пръв раз­­­бър­­­ка ми­­ро­­вар­­­на­­та смес и про­­­че­­­те пър­­­во­­­то за­­­ча­­­ло (от­­­къс) от св. Еван­­­ге­­­лие. Не­го­во Ви­­со­­коп­­­ре­ос­ве­­ще­­н­с­т­во Нев­­­ро­­коп­­с­­­ки­ят мит­­­ро­­­по­­­лит На­­­та­­­на­­­ил про­че­те вто­ро­то за­ча­ло. След тях в че­­­те­­­не­­­то и раз­­­бър­­­к­­­ва­­­не­­­то по стар­шин­с­т­во се вклю­­­чи­­­ха и всич­­­ки при­­­със­­­т­­­ва­­­щи ар­­­хи­­­е­­­реи, ар­­­хи­­­ман­­­д­­­ри­­­ти и све­­­ще­­­ни­­­ци.                                                   

От­­­тук на­­та­­тък в три­те по­­ред­­­ни дни на ми­­ро­­ва­­ре­­не­­то ду­­хов­­­ни­­ци­­те, ко­­и­­то пред­­­ва­­ри­­тел­­­но бя­­ха за­­я­­ви­­ли сво­­е­­то учас­­­тие и бя­­ха вклю­­че­­ни в гра­­фи­­ка, про­­дъл­­­жи­­ха ми­­ро­­ва­­ре­­не­­то и че­­те­­не­­то на св. Еван­­­ге­­лие, ка­­то се сме­­ня­­ха по два­­ма на кръ­­гъл час до ве­­чер­­­на­­та служ­­­ба.

На 14 ап­­­рил, Ве­­ли­­ки втор­­­ник, след от­­с­­­луж­­­ва­­не­­то на св. Преж­­­де­­ос­­­ве­­ще­­на ли­­тур­­­гия бя­­ха до­­ле­­ти ос­­­та­­на­­ли­­те ко­­ли­­чес­­т­­­ва ви­­но и елей и ми­­ро­­ва­­ре­­не­­то про­­дъл­­­жи по ус­­­та­­но­­ве­­ния ред до 19 ч., на­­ча­­ло­­то на Пос­­­ле­­до­­ва­­ни­­е­­то на Же­­ни­­ха. В съ­­щия ден ин­­­же­­нер Ни­­ко­­лай Не­­нов нап­­­ра­­ви смес­­­та от аро­­мат­­­ни бил­­­ки, смо­­ли и ете­­рич­­­ни мас­­­ла.

На 15 ап­­­рил, Ве­­ли­­ка сря­­да, към 11 ча­­са елек­­т­­­ри­­чес­­­ки­­ят ми­­ро­­ва­­рен ка­­зан бе­­ше из­­к­­­лю­­чен. Към 14,30 ч. в ох­­­ла­­ди­­ла­­та се хо­­мо­­ген­­­на смес от ви­­но и зех­­­тин при неп­­­ре­­къс­­­на­­то бър­­­ка­­не на смес­­­та бя­ха при­­ба­­ве­ни под­­­гот­­­ве­­ни­­те пред­­­ва­­ри­­тел­­­но аро­­ма­ти (две стъкленици): из­­в­­­ле­­ци от аро­­мат­­­ни бил­­­ки, смо­­ли и бла­­го­­вон­­­ни мас­­­ла. Пър­­­ва­­та вни­­ма­­тел­­­но бе вля­­та от пре­­ос­­­ве­­щения Сто­­бийс­­­ки еп. На­­ум, а вто­­ра­­та ­ от пре­­ос­­­ве­­ще­­ния Зне­­пол­­с­­­ки еп. Йо­­ан при неп­­­рес­­­тан­­­но­­то че­­те­­не на све­­то­­то Еван­­­ге­­лие от чред­­­ния све­­ще­­ник. При­­със­­т­­­ва­­ха още ар­­­хим. Гри­­го­­рий и ар­­­хим. Йо­­ан (Стой­­ков).

Към 18 ча­­са съ­­ща­­та ве­­чер го­­то­­во­­то и ве­­че дос­­­та­­тъч­­­но из­­с­­­ти­­на­­ло ми­­ро бе ­си­­па­­но в пет от спе­­ци­­ал­­­ни­­те  кон­­­ку­­ми за съх­­­ра­­не­­ние. Та­­ка ко­­ли­­чес­­т­­­во­­то на но­­во­­то ми­­ро­­то въз­­­ле­­зе на 100 л.

На 16 ап­­­рил, Ве­­ли­­ки чет­­­вър­­­тък, пре­­ди на­­ча­­ло­­то на св. Ва­­си­­ли­­е­­ва ли­­тур­­­гия Пред­­с­­­то­­я­­те­­лят на Бъл­­­гар­­с­­­ка­­та пра­­вос­­­лав­­­на цър­­к­­­ва Не­­го­­во Све­­тей­­шес­­т­­­во пат­­­ри­­арх Мак­­­сим, ар­­­хи­­е­­ре­­и­­те и све­­щен­­с­­т­­­во­­то се от­­п­­­ра­­ви­­ха към ми­­ро­­вар­­­ния па­­рак­­­лис в прит­­­во­­ра на хра­­ма, от­­­къ­­де­­то в ли­­тий­­но шес­­т­­­вие вне­­со­­ха кон­­­ку­­ми­­те с но­­во­­то ми­­ро в све­­тия ол­­­тар. Там те бя­­ха пос­­­та­­ве­­ни на две ма­­си от две­­те стра­­ни на све­­тия Прес­­­тол.

В св. Ва­­си­­лие­­ва­ ли­­тур­­­гия, ог­­­ла­­ве­­на от пат­­­ри­­арх Мак­­­сим, взе­­ха учас­­­тие мит­­­ро­­по­­ли­­ти­­те: Вра­­чан­­с­­­ки Ка­­ли­­ник, Сли­­вен­­с­­­ки Йо­­а­­ни­­кий, Ви­­дин­­с­­­ки До­­ме­­ти­­ан, Вар­­­нен­­с­­­ки и Ве­­ли­­коп­­­рес­­­лав­­с­­­ки Ки­­рил, Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки Гри­го­рий, Ру­­сен­­с­­­ки Не­­о­­фит, Нев­­­ро­­коп­­с­­­ки На­­та­­на­­ил, Ста­­ро­­за­­гор­­с­­­ки Га­­лак­­­ти­­он, Лов­­­чан­­с­­­ки Гав­­­ри­­ил, До­­рос­­­тол­­с­­­ки Ила­­ри­­он, Плов­­­див­­с­­­ки Ни­­ко­­лай; епис­­­ко­­пи­­те: Сто­­бийс­­­ки На­­ум, Лев­­­кийс­­­ки Па­­вел, Де­­вол­­с­­­ки Те­­о­­до­­сий, Зне­­пол­­с­­­ки Йо­­ан, Мар­­­ки­­а­­но­­пол­­с­­­ки Кон­­с­­­тан­­­тин и Ве­лич­ки еп. Си­о­ний; ар­­­хим. Гри­­го­­рий, ар­­­хим. Йо­­ан, ар­хим. Ан­тим, протосингел на Видинска св. митрополия, ар­хим. Ди­о­ни­сий и све­­ще­­нос­­­лу­­жи­­те­­ли.

По вре­­ме на Ве­­ли­­кия вход све­­ще­­нос­­­лу­­жи­­те­­ли­­те по два­­ма но­­се­­ха и кон­­­ку­­ми­­те с ми­­ро­­то. На­­че­­ло пред тях ар­­­хим. Йо­­ан но­­се­­ше ви­­со­­ко ала­­бас­­­тъ­­ра. Всич­­­ки съ­­съ­­ди бя­­ха праз­­­нич­­­но ук­­­ра­­се­­ни от Ве­лич­кия еп. Си­о­ний  с вен­­­ци от цве­­тя и с бъл­­­гар­­с­­­кия три­­баг­­­ре­­ник. След ка­­то ги вне­­со­­ха през Цар­­с­­­ки­­те две­­ри, кон­­­ку­­ми­­те от­­­но­­во бя­­ха пос­­­та­­ве­­ни до све­­тия Прес­­­тол и от­во­ре­ни. Прис­­­тъ­­пи се към ос­­­ве­­ща­­ва­­не­­то на ми­­ро­­то. Не­го­во Све­тей­шес­т­во пат­­­ри­­арх Мак­­­сим при вливането във все­­ки един от съ­­до­­ве­­те по мал­­­ко от да­­ре­­но­­то от Все­­лен­­с­­­ка­­та пат­­­ри­­ар­­­шия ми­­ро в сим­­­во­­лен знак на бла­­го­­дат­­­на­­та при­­ем­­с­­т­­­ве­­ност и об­­­ще­­ние в Христа с Цър­к­ва­та-май­ка произнасяше тайноизвършителната формула.

Не­­го­­во Ви­­со­­коп­­­ре­­ос­­­ве­­щен­­с­­т­­­во Сли­­вен­­с­­­ки­­ят мит­­­ро­­по­­лит Йо­­а­­ни­­кий про­­из­­­не­­се сло­­во за све­­то­­то ми­­ро и за тра­­ди­­ци­­я­­та на ми­­ро­­ва­­ре­­не­­то в Бъл­­­гар­­с­­­ка­­та пра­­вос­­­лав­­­на цър­­к­­­ва. Той под­­­чер­­­та: “Днеш­­­ни­­ят ден е осо­­бе­­но ва­­жен за БПЦ и за пра­­вос­­­лав­­­ни­­те бъл­­­га­­ри” и при­­зо­­ва “с ед­­­но сър­­­це и ед­­­на ду­­ша да прос­­­ла­­вим Бо­­га, Кой­­то ни под­­к­­­ре­­пи да из­­­вър­­­шим съв­­­мес­­т­­­но чи­­но­­дейс­­т­­­ви­­е­­то на ос­­­ве­­ще­­ни­­е­­то”.

След края на св. Ли­­тур­­­гия ду­­хо­­вен­­с­­т­­­во­­то и ми­­ря­­ни­те в ли­­тий­­но шес­­т­­­вие се от­­п­­­ра­­ви­­ха към сгра­­да­­та на Све­­тия Си­­нод. На­­че­­ло на шес­­т­­­ви­­е­­то бя­­ха тър­­­жес­­т­­­ве­­но но­­се­­ни ала­­бас­­­тъ­­рът и кон­­­ку­­ми­­те с но­­во­­ос­­­ве­­те­­но­­то ми­­ро. Пет­­­те съ­­да бя­­ха по­­ло­­же­­ни в ре­­ди­­ца пред ико­­нос­­­та­­са на Си­­но­­дал­­­ния па­­рак­­­лис “Св. цар Бо­­рис ­ Пок­­­ръс­­­ти­­тел”. След въз­­­на­­ся­­не­­то на об­­­ща мо­­лит­­­ва от бъл­­­гар­­с­­­ки­­те ар­­­хи­­е­­реи пат­­­ри­­арх Мак­­­сим про­­из­­­не­­се крат­­­ко сло­­во, в ко­­е­­то бла­­го­­по­­же­­ла но­­во­­ос­­­ве­­те­­но­­то ми­­ро да пос­­­лу­­жи за ук­­­реп­­­ва­­не в Гос­­­по­­да на све­­та­­та ни Бъл­­­гар­­с­­­ка цър­­к­­­ва и на об­­­щес­­т­­­во­­то ни.

На след­­­ва­­щия ден кон­­­ку­­ми­­те със све­­то ми­­ро бя­­ха пре­­не­­се­­ни за пос­­­то­­ян­­­но съх­­­ра­­не­ние в ми­­ро­­те­­ка­­та, от­къ­­де­­то по ус­­­та­­но­­ве­­ния ред ще бъ­­де раз­­п­­­рос­­т­­­ра­­ня­ва­но по мит­­­ро­­по­­ли­­и­­те, а от там и по всич­­­ки бъл­­­гар­­с­­­ки ено­­рии в стра­­на­­та и чуж­­­би­­на.

В със­та­ва на ми­ро­то при Сед­мо­то ми­ро­ва­ре­не бя­ха из­пол­з­ва­ни след­ни­те ма­те­ри­а­ли:

1. Resinoid Bensoe

Бен­зо­е­на смо­ла ........... 600 гр.

2. Oleum Bergamottae

Бер­га­мо­то­во мас­ло ........ 50 гр.

3. Torines Pini

Бо­ро­ви връх­че­та .......... 100 гр.

4. Oleum Basilici

Бо­си­ле­ко­во мас­ло ........ 300 гр.

5. Vinum album

Бя­ло гроз­до­во ви­но ........ 30 л.

6. Radix Valeriane

Ва­ле­ри­а­но­ви ко­ре­ни ... 200 гр.

7. Oleum Pelagonium

Ге­ра­ни­е­во мас­ло .......... 400 гр.

8. Absolut Gasmin

Жас­ми­но­во аб­со­лю ...... 500 гр.

9. Herba Hiperici sive costum

Жълт кан­та­ри­он ........... 500 гр.

10. Absolut Geranium

Здра­ве­цо­во аб­со­лю ..... 200 гр.

11.Oleum Cinnamomi

Ка­не­ле­но мас­ло ............. 50 гр.

12. Oleum Caryophyli

Ка­рам­фи­ло­во мас­ло ..... 200 гр.

13. Oleum Cedri

Кед­ро­во мас­ло ............... 30 гр.

14. Oleum Lavandulae

Ла­ван­ду­ло­во мас­ло ...... 800 гр.

15.Oleum Citri

Ли­мо­но­во мас­ло .......... 200 гр.

16. Folia Salvia scareae

Лис­та от мо­шус­на сал­вия 200 гр.

17.Oleum Olivarum

Мас­ли­не­но мас­ло ............ 80 л.

18. Сonсret Iris

Пе­ру­ни­ков кон­к­рет ...... 200 гр.

19.Resinoid Olibanum

Ре­зи­но­ид Оли­ба­нум

Ес­тес­т­вен бял та­мян

смо­ла от Ли­ван ............ 800 гр.

20.Resinoid Styrax

Ре­зи­но­ид Сти­ракс

Из­ми­рен та­мян смо­ла .. 200 гр.

21.Resinoid Balsamum Peruvianum

Ре­зи­но­ид Пе­ру бал­сам 350 гр.

22. Oleum Rosae

Ро­зо­во мас­ло ............... 250 гр.

23. Strobuli Lupuli

Съц­ве­тия от хмел ........ 100 гр.

24. Absolut Balsamum Fur

Фър бал­сам абсо­лю ....... 30 гр.

25. Fructus Juniperi

Хвой­но­ви пло­до­ве ...... 200 гр.

26. Oleum Piper nigrum

Чер пи­пер мас­ло .......... 20 гр.

27. Spiritus Vini 95 %

Чист ви­нен спирт ......... 11 л.