ПРЕДБРАЧНИЯТ ПЕРИОД

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Ик. Павел Гърбов

Пре­­ди да за­­поч­­­не стро­­е­­жът на жи­­лищ­­­ни­­те по­­ме­­ще­­ния в ед­­­на къ­­ща, се по­­ла­­гат ос­­­но­­ви­­те й, пре­­ди да се за­­се­­ят се­­ме­­на, се ра­­зо­­ра­­ва зе­­мя­­та. Та­­ка съ­­що и жи­­во­­тът на ед­­­но се­­мейс­­т­­­во се под­­­гот­­­вя от от­­­но­­ше­­ни­­я­­та меж­­­ду бъ­­де­­щи­­те съп­­­ру­­зи във вре­­ме­­то още пре­­ди сключ­­­ва­­не­­то на бра­­ка и вен­­­ча­­ни­­е­­то. На то­­ва, стру­­ва ми се, в на­­ши дни поч­­­ти не се об­­­ръ­­ща вни­­ма­­ние ­ как­­­то в се­­мейс­­т­­­во­­то, та­­ка и в учи­­ли­­ще­­то ­ изоб­­­що във въз­­­пи­­та­­ни­­е­­то на мла­­ди­­те хо­­ра. А то изиг­­­ра­­ва не­­ма­­ло­­важ­­­на ро­­ля за жи­­во­­та и след бра­­ка.

За из­­­бо­­ра на път в жи­­во­­та в ста­­ро вре­­ме хо­­ра­­та каз­­­ва­­ли: “До­­ка­­то си млад ­ или се оже­­ни, или се по­­ка­­лу­­ге­­ри!” Не че не съ­­щес­­т­­­ву­­ват и дру­­ги въз­­­мож­­­ни ва­­ри­­ан­­­ти, но те­­зи са би­­ли (а стру­­ва ми се и се­­га са) най-из­­­пи­­та­­ни­­те и най-по­­лез­­­ни­­те. Са­­мо­­то на­­ли­­чие на раз­­­лич­­­ни въз­­­мож­­­нос­­­ти пред­­­по­­ла­­га из­­­бор. А той е въз­­­мо­­жен, бла­­го­­да­­ре­­ние на то­­ва, че Бог е съз­­­дал чо­­ве­­ка със сво­­бод­­­на во­­ля, дал му и ра­­зум, за да опоз­­­на­­ва се­­бе си и све­­та и та­­ка да из­­­би­­ра оно­­ва, ко­­е­­то на­­ме­­ри за не­­об­­­хо­­ди­­мо и доб­­­ро. Ста­­ре­­цът Па­­и­­сий съ­­що нас­­­то­­я­­ва на то­­зи ли­­чен сво­­бо­­ден из­­­бор, кой­­то все­­ки млад чо­­век тряб­­­ва да нап­­­ра­­ви: “Все­­ки чо­­век има сво­­е­­то приз­­­ва­­ние ­ каз­­­ва той. ­ Доб­­­ри­­ят Бог е сът­­­во­­рил чо­­ве­­ка сво­­бо­­ден... Не пос­­­та­­вя всич­­­ки в ед­­­на ре­­ди­­ца... За­­то­­ва не­­ка и мла­­ди­­те ос­­­та­­вят се­­бе си сво­­бод­­­ни в ду­­хов­­­на­­та ат­­­мос­­­фе­­ра на Бо­­жи­­я­­та сво­­бо­­да. Не им е от пол­­­за да срав­­­ня­­ват ка­­къв жи­­вот е из­­б­­­рал или ще из­­­бе­­ре то­­зи или он­­­зи. По то­­зи въп­­­рос не би­­ва да се вли­­я­­ят от ни­­ко­­го.

От своя стра­­на, ро­­ди­­те­­ли­­те, ду­­хов­­­ни­­те нас­­­тав­­­ни­­ци и учи­­те­­ли­­те тряб­­­ва да по­­ма­­гат на мла­­ди­­те да из­­­би­­рат он­­­зи на­­чин на жи­­вот, кой­­то е по си­­ли­­те им, и да след­­­ват ис­­­тин­­с­­­ко­­то си приз­­­ва­­ние, но без да вли­­я­­ят в из­­­бо­­ра им или да по­­тис­­­кат приз­­­ва­­ни­­е­­то им. Ре­­ше­­ни­­е­­то за жи­­во­­та, кой­­то ще во­­дят, тряб­­­ва да е лич­­­но тях­­­но. Всич­­­ки ос­­­та­­на­­ли мо­­жем да из­­­ра­­зя­­ва­­ме са­­мо прос­­­ти мне­­ния и един­­с­­т­­­ве­­но­­то пра­­во, ко­­е­­то има­­ме е да по­­ма­­га­­ме на дру­­ги­­те да на­­ме­­рят своя път”.

Съ­­щес­­т­­­ву­­ва оба­­че и дру­­га опас­­­ност ­ чо­­век да свик­­­не да от­­­ла­­га взе­­ма­­не­­то на то­­ва важ­­­но ре­­ше­­ние ­ пла­­шей­­ки се от греш­­­ка или пък по­­ра­­ди ле­­ко­­мис­­­лие. За­­то­­ва ста­­ре­­цът нас­­­тав­­­ля­­ва: “Доб­­­ре е мла­­ди­­ят чо­­век да не стои дъл­­­го вре­­ме на кръс­­­то­­път, без да ре­­ша­­ва. Не­­ка си из­­­бе­­ре един кръст ­ един от два­­та пъ­­тя на на­­ша­­та Цър­­к­­­ва (т. е. се­­мейс­­т­­­во или мо­­на­­шес­­т­­­во) ­ спо­­ред приз­­­ва­­ни­­е­­то и лю­­бо­­чес­­­ти­­е­­то си, и до­­ве­­ря­­вай­­ки се на Хрис­­­та, да по­­е­­ме по не­­го... И по два­­та пъ­­тя има гор­­­чи­­ви­­ни, но ако чо­­век е бли­­зо до Бо­­га, прес­­­лад­­­ки­­ят Иисус ги под­­с­­­лаж­­­да.

Ко­­га­­то чо­­век пре­­ми­­не трий­­сет­­­те го­­ди­­ни от жи­­во­­та си, все по­­ве­­че се зат­­­руд­­­ня­­ва да из­­­бе­­ре. И кол­­­ко­­то го­­ди­­ни­­те ми­­на­­ват, тол­­­ко­­ва по-труд­­­но ста­­ва. Мла­­ди­­ят се прис­­­по­­со­­бя­­ва по-лес­­­но, по кой­­то и път да по­­е­­ме”.

Как­­­во пре­­чи да се нап­­­ра­­ви пра­­вил­­­ни­­ят из­­­бор. Спо­­ред све­­то­­гор­­с­­­кия мо­­нах “у ня­­кои има го­­ля­­ма гор­­­дост, мно­­го се­­бе­­лю­­бие и за­­то­­ва Бог не им по­­ма­­га”. То­­ест, же­­ла­­ей­­ки да на­­ме­­рят “най-доб­­­рия” пар­­т­­­ньор в най-под­­­хо­­дя­­що­­то вре­­ме, как­­­то се каз­­­ва ­ “с всич­­­ки ек­­с­­т­­­ри”, те все от­­х­­­вър­­­лят да­­ва­­ни­­те им от Бо­­жия про­­ми­­съл въз­­­мож­­­нос­­­ти. Та­­ка­­ва гор­­­де­­ли­­ва пре­­тен­­­ци­­оз­­­ност ряд­­­ко има бла­­го­­по­­лу­­чен край. “Кой­­то, ка­­то му да­­ват хляб ­ тър­­­си ба­­ни­­ца, нак­­­рая яде ка­­ча­­мак” ­ пре­­дуп­­­реж­­­да­­ва и по­­го­­вор­­­ка­­та. Чес­­­то оба­­че се сблъс­­к­­­ва­­ме и с дру­­га­­та край­­ност ­ твър­­­де го­­ля­­ма не­­ре­­ши­­тел­­­ност, под­­х­­­ран­­­ва­­на от стра­­хо­­ве и ма­­ло­­ду­­шие. Чо­­век се чув­­с­­т­­­ва ка­­то в гъс­­­та мъг­­­ла, в ко­­я­­то не мо­­же да ви­­ди изоб­­­що на­­къ­­де има път и се стра­­ху­­ва, че мо­­же да сбър­­­ка. За да при­­до­­би­­ем уве­­ре­­ност, мо­­гат да ни по­­мог­­­нат две не­­ща ­ мо­­лит­­­ва­­та и съ­­ве­­тът на ду­­хов­­­ни­­ка. Да­­же ако то­­ва е съв­­­сем мал­­­ка мо­­лит­­­вич­­­ка, ка­­то нап­­­ри­­мер сти­­ха (8) от 142 пса­­лом (“По­­со­­чи ми, Гос­­­по­­ди, пъ­­тя по кой­­то тряб­­­ва да вър­­­вя, за­­що­­то към Те­­бе въз­­­на­­сям ду­­ша­­та си”), но ако неп­­­рес­­­тан­­­но я от­­п­­­ра­­вя­­ме от сър­­­це към не­­бе­­то, то лу­­та­­ни­­я­­та ни ня­­ма да про­­дъл­­­жат мно­­го.

Ко­­га­­то го­­во­­рим за сво­­бо­­да и да­­же нас­­­то­­я­­ва­­ме за сво­­бо­­ден из­­­бор на път в жи­­во­­та, то­­ва ни­­как не би­­ва да се раз­­­би­­ра в мо­­дер­­­ния в на­­ши дни кон­­­текст, че чо­­век до­­ка­­то е млад ­ тряб­­­ва­­ло да опи­­та от всич­­­ко. В то­­зи сми­­съл ­ и от всич­­­ки по­­ро­­ци. А ко­­га­­то ста­­ва ду­­ма за се­­мей­­ния жи­­вот, то­­ва се раз­­­би­­ра, а за съ­­жа­­ле­­ние, и чес­­­то се прак­­­ти­­ку­­ва ­ да опи­­та жи­­во­­та с пар­­т­­­ньо­­ра, кой­­то си е ха­­ре­­сал. Или как­­­то е по­­пу­­ляр­­­но да се на­­ри­­ча ­ жи­­во­­та “на се­­мей­­ни на­­ча­­ла”. Твър­­­де тра­­гич­­­но е, че по­­ве­­че­­то ро­­ди­­те­­ли не са­­мо не гле­­дат кри­­тич­­­но на такова съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во в грях (кой­­то ни­­как не е ма­­ло­­ва­­жен, тъй ка­­то блуд­­с­­т­­­во­­то е сред смър­­т­­­ни­­те гре­­хо­­ве), но до­­ри и го счи­­тат за ра­­зум­­­но ­ та­­ка, ако се ока­­же, че не си “пас­­­ват”, мла­­ди­­те мо­­гат да се раз­­­де­­лят без раз­­­во­­ди, съ­­ди­­ли­­ща и фи­­нан­­­со­­ви раз­­­хо­­ди.

Нап­­­ра­­во не­­ве­­ро­­ят­­­но е, но се стиг­­­на до­­там пре­­по­­да­­ва­­те­­ли по бо­­гос­­­ло­­вие (в Гър­­­ция) да ут­­­вър­­ж­­­да­­ват, че ако е “по лю­­бов”, пред­­б­­­рач­­­но­­то ин­­­тим­­­но об­­­щу­­ва­­не не е греш­­­но, а се явя­­ва­­ло блуд са­­мо ако се пра­­ве­­ло за па­­ри.

За щас­­­тие Гос­­­под из­­п­­­ра­­ща на греш­­­на­­та зе­­мя и бо­­гос­­­ло­­ви ка­­то ста­­ре­­ца Епи­­фа­­ний (Те­­о­­до­­ро­­пу­­лос) ­ из­­­вес­­­тен из­­­по­­вед­­­ник в Гър­­­ция, от­­­ли­­чен поз­­­на­­вач на цър­­­ков­­­ни­­те ка­­но­­ни и ви­­со­­коеру­­ди­­ран, за да ра­­зоб­­­ли­­чи на­­пъл­­­но со­­фис­­­ти­­ка­­та на те­­зи, ко­­и­­то жон­­г­­­ли­­рай­­ки с тер­­­ми­­ни и тъл­­­ку­­ва­­ния, гъ­­де­­лич­­­кат слу­­ха на не­­же­­ла­­е­­щи­­те да но­­сят кръс­­­та си. Той из­­­ла­­га в об­­­шир­­­на ста­­тия сво­­я­­та за­­щи­­та на из­­­кон­­­но­­то хрис­­­ти­­ян­­с­­­ко раз­­­би­­ра­­не на то­­зи въп­­­рос, от ко­­я­­то ще при­­ве­­дем са­­мо два крат­­­ки аб­­­за­­ца: “Не­­ка не се удив­­­ля­­ва­­ме! ­ пи­­ше той ­ В на­­ши дни бла­­го­­чес­­­ти­­е­­то чес­­­то се на­­ри­­ча “ли­­це­­ме­­рие”, нрав­­с­­т­­­ве­­ност­­­та на­­ри­­чат “мо­­ра­­ли­­за­­тор­­с­­т­­­во”, а пре­­да­­ност­­­та към све­­ще­­ни­­те Ка­­но­­ни зак­­­лей­­мя­­ват ка­­то “за­­кон­­­ни­­чес­­т­­­во”... Ожи­­вя­­ха ни­­ко­­ла­­и­­ти­­те и кар­­­пок­­­ра­­ти­­а­­ни­­те (то­­ва са древ­­­ни сек­­­ти, ста­­на­­ли из­­­вес­­т­­­ни с про­­по­­вяд­­­ва­­не от­­­ри­­ча­­не­­то на нрав­­с­­т­­­ве­­ни­­те пра­­ви­­ла и да­­же на ос­­­во­­бож­­­де­­ние от роб­­с­­т­­­во­­то на ма­­те­­ри­­ал­­­ния свят чрез из­­­вър­­ш­­­ва­­не на плът­­с­­­ки гре­­хо­­ве, т. е. и в два­­та слу­­чая ре­­зул­­­тат от уче­­ни­­е­­то им е бил раз­­в­­­рат ­ б. а.). Днес “хрис­­­ти­­ян­­с­­­ки­­те” (!?) юно­­ши и де­­вой­­ки “без­­­раз­­­съд­­­но и без­­с­­­рам­­­но” се опит­­­ват да до­­каз­­­ват, че плът­­с­­­ки­­те им от­­­но­­ше­­ния из­­­вън бра­­ка, т. е. пре­­ди бра­­ка, не са осъ­­ди­­тел­­­ни, тъй ка­­то се из­­­вър­­ш­­­ват не за па­­ри, а “по лю­­бов”!... Тук ве­­че не Хрис­­­тос, не про­­ро­­ци­­те, не Но­­ви­­ят За­­вет, не цър­­­ков­­­ни­­те ка­­но­­ни, не све­­ти­­те От­­­ци, но и са­­ма­­рян­­­ка­­та Фо­­ти­­на про­­тес­­­ти­­ра и зо­­ве към тях: “Бра­­тя мои, вся­­ка плът­­с­­­ка връз­­­ка из­­­вън за­­кон­­­ния брак е блуд и пре­­лю­­бо­­де­­я­­ние... Не­­ка не ви из­­­мам­­­ва дя­­во­­лът! Не лъ­­же­­те се­­бе си. Опом­­­не­­те се и се от­­­рез­­­ве­­те”.

Ста­­ре­­цът Па­­и­­сий из­­­ла­­га мис­­­ли в съ­­щия дух, но със свойс­­т­­­ве­­ния му ба­­щин­­с­­­ки тон: “Аз вся­­ко­­га наб­­­ля­­гам ­ каз­­­ва той ­ на то­­ва мла­­ди­­ят чо­­век да се опит­­­ва да во­­ди кол­­­ко­­то се мо­­же по-ду­­хо­­вен жи­­вот пре­­ди бра­­ка и да па­­зи не­­по­­роч­­­ност­­­та си, ко­­я­­то му оси­­гу­­ря­­ва двой­­но здра­­ве (те­­лес­­­но и ду­­шев­­­но ­ б. а.). Во­­де­­не­­то на ду­­хо­­вен жи­­вот е ос­­­нов­­­на пред­­­пос­­­тав­­­ка за все­­ки един от два­­та пъ­­тя, по кой­­то ще по­­е­­ме чо­­век. Све­­тът е ста­­нал ка­­то ед­­­но по­­ле с жи­­то, ко­­е­­то ве­­че из­­к­­­ла­­ся­­ва и ид­­­ват пра­­се­­та и го мач­­­кат. И всич­­­ко из­­г­­­леж­­­да раз­­­ро­­ве­­но и раз­­­ме­­се­­но ­ тре­­ва, кал, жит­­­ни кла­­со­­ве, и тук-там, на ня­­кой край, има по ня­­кой из­­п­­­ра­­вен клас... Прив­­­ли­­ча­­не­­то на жен­­с­­­кия пол от мъж­­­кия и об­­­рат­­­но­­то е за­­ло­­же­­но в при­­ро­­да­­та на чо­­ве­­ка... Юно­­ши­­те, ко­­и­­то раз­­­ви­­ват то­­ва прив­­­ли­­ча­­не от мал­­­ки, на­­соч­­­ват на­­там си­­ли­­те си пре­­ди да е до­­шъл под­­­хо­­дя­­щи­­ят мо­­мент, и по-къс­­­но, ко­­га­­то то­­зи мо­­мент дой­­де, те не мо­­гат ис­­­тин­­с­­­ки да му се по­­рад­­­ват, за­­що­­то са раз­­­пи­­ле­­ли си­­ли­­те си в из­­­жи­­вя­­ва­­не­­то на та­­зи ра­­дост, ко­­га­­то не му е би­­ло вре­­ме­­то... До­­ка­­то дой­­де вре­­ме­­то ед­­­на мла­­да де­­вой­­ка да ре­­ши да­­ли ще ста­­ва мо­­на­­хи­­ня или доб­­­ра май­­ка, не­­об­­­хо­­ди­­мо е да жи­­вее в чис­­­то­­та... Ко­­га­­то ог­­­ра­­ни­­ча­­ва ра­­зум­­­но очи­­те и уши­­те си и про­­гон­­­ва ло­­ши­­те по­­мис­­­ли, след то­­ва ще е мно­­го по-мал­­­ко оно­­ва, ко­­е­­то ще тряб­­­ва да из­­х­­­вър­­­ля от се­­бе си... Кол­­­ко­­то по­­ве­­че чо­­век из­­­вър­­ш­­­ва ду­­хо­­вен труд в мла­­деж­­­ки­­те си го­­ди­­ни, тол­­­ко­­ва по-лес­­­но, ще му е след то­­ва, по кой­­то и жиз­­­нен път да тръг­­­не”.

Един го­­лям проб­­­лем за на­­ша­­та съв­­­ре­­мен­­­ност е тен­­­ден­­­ци­­я­­та изоб­­­що да не се съз­­­да­­ва се­­мейс­­т­­­во, да се жи­­вее на т. нар. “съп­­­ру­­жес­­­ки на­­ча­­ла”. Хо­­ра­­та, ко­­и­­то се ре­­ша­­ват на то­­ва, си на­­ми­­рат дос­­­та­­тъч­­­но оп­­­рав­­­да­­ния ­ ед­­­но от дру­­го по-бла­­го­­вид­­­ни. И по­­не­­же та­­зи “мо­­да” ста­­ва все по-по­­пу­­ляр­­­на, то, кол­­­ко­­то и да е не­­ве­­ро­­ятно (а всъщ­­­ност и жал­­­ко), се случ­­­ва до­­ри и хрис­­­ти­­я­­ни да се са­­мо­­за­­лъг­­­ват, че та­­ко­­ва съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во мо­­же да бъ­­де оп­­­рав­­­да­­но. Но по­­не­­же яв­­­но съ­­вест­­­та все пак от­­­каз­­­ва да се съг­­­ла­­си, въп­­­ро­­сът е стиг­­­нал и до ста­­ре­­ца Па­­и­­сий: “От­­­че ­ каз­­­ват му, ­ днес жи­­ве­­ем в труд­­­но вре­­ме, за­­то­­ва ня­­кои мла­­ди хо­­ра се ко­­ле­­ба­­ят да съз­­­да­­ват се­­мейс­­т­­­во.

­ Не, то­­ва не е пра­­ви­­лен пог­­­лед на не­­ща­­та! ­ от­­­го­­ва­­ря той ­ Ако имат до­­ве­­рие в Хрис­­­та, ня­­ма от как­­­во да се стра­­ху­­ват. Ни­­ма го­­ди­­ни­­те на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ки­­те го­­не­­ния не са би­­ли труд­­­ни? Ни­­ма хрис­­­ти­­я­­ни­­те то­­га­­ва са прес­­­та­­на­­ли да съз­­­да­­ват се­­мейс­­т­­­ва? Тол­­­ко­­ва мно­­го све­­тии има­­ме, ко­­и­­то са пос­­т­­­ра­­да­­ли мъ­­че­­ни­­чес­­­ки за­­ед­­­но с же­­ни­­те и де­­ца­­та си!”

“Чес­­­то пъ­­ти из­­­пи­­та­­ни­­я­­та, ко­­и­­то ни пос­­­ти­­гат, са ан­­­ти­­би­­о­­тик, да­­ван от Бо­­га за бо­­лес­­­ти­­те на ду­­ши­­те ни и те мно­­го ни по­­ма­­гат в ду­­хов­­­но от­­­но­­ше­­ние. Чо­­век по­­на­­ся ед­­­на ме­­ка плес­­­ни­­ца и за­­ед­­­но с то­­ва се раз­­­мек­­­ва и сър­­­це­­то му”. “Чо­­век, кой­­то не пре­­ми­­на­­ва през из­­­пи­­та­­ния, кой­­то не ис­­­ка да го бо­­ли, да се мъ­­чи, кой­­то не ис­­­ка да го при­­тес­­­ня­­ват..., а ис­­­ка да си пре­­кар­­­ва доб­­­ре, жи­­вее из­­­вън дейс­­т­­­ви­­тел­­­ност­­­та. “Пре­­ми­­нах­­­ме през огън и во­­да, и Ти ни из­­­ве­­де в по­­кой” (Пс. 65:12 ­ по 70-те), каз­­­ва Псал­­­мо­­пе­­ве­­ца. Как­­­то виж­­­да­­те, и све­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца е стра­­да­­ла, и све­­ти­­и­­те са стра­­да­­ли, за­­то­­ва и ние тряб­­­ва да пос­­т­­­ра­­да­­ме, щом след­­­ва­­ме съ­­щия път.”

Пос­­­лед­­­но­­то, ко­­е­­то тряб­­­ва да спо­­ме­­нем от­­­нос­­­но пе­­ри­­о­­да пре­­ди сключ­­­ва­­не­­то на бра­­ка, е как пра­­вил­­­но чо­­век да из­­­би­­ра пар­­т­­­ньо­­ра си ­ кои са най-глав­­­ни­­те кри­­те­­рии и ка­­чес­­т­­­ва. Вед­­­нъж за­­пи­­та­­ли ста­­ре­­ца Па­­и­­сий как един млад чо­­век, кой­­то е из­­б­­­рал се­­мей­­ния жи­­вот, да по­­ло­­жи доб­­­ро на­­ча­­ло в не­­го. Све­­то­­го­­ре­­цът от­­­го­­во­­рил: “Ка­­то на­­ча­­ло не­­ка си на­­ме­­ри ед­­­на доб­­­ра де­­вой­­ка, ко­­я­­то да му до­­па­­да и да му бъ­­де по сър­­­це. Да не го ин­­­те­­ре­­су­­ва да­­ли е бо­­га­­та и кра­­си­­ва, но пре­­ди всич­­­ко да бъ­­де прос­­­то­­сър­­­деч­­­на и сми­­ре­­на. С дру­­ги ду­­ми, тряб­­­ва да обър­­­не по­­ве­­че вни­­ма­­ние на вът­­­реш­­­на­­та кра­­со­­та, а не на вън­­ш­­­на­­та. Ко­­га­­то мо­­ми­­че­­то е по­­ло­­жи­­те­­лен чо­­век, ко­­га­­то е на­­да­­ре­­на с мъ­­жес­­т­­­во и жен­­с­­т­­­ве­­ност­­­та в ха­­рак­­­те­­ра є не е по­­ве­­че от­­­кол­­­ко­­то тряб­­­ва, то­­ва мно­­го по­­ма­­га мъ­­жът вед­­­на­­га да срещ­­­не раз­­­би­­ра­­не и да ня­­ма из­­­лиш­­­ни гла­­во­­бо­­лия. Ако тя има и страх Бо­­жий и сми­­ре­­ние, то­­га­­ва мо­­гат да се хва­­нат за ръ­­ка и да пре­­ми­­нат през бур­­­ния по­­ток на све­­та”.

Раз­­­би­­ра се, то­­зи иде­­ал ряд­­­ко мо­­же да се от­­к­­­рие в пъл­­­но­­та, но тук по­­ма­­га до­­ня­­къ­­де влю­­бе­­ност­­­та ­ “мал­­­ко лу­­дост”, как­­­то каз­­­ва ста­­ре­­цът, за да се стиг­­­не до “сля­­па­­та не­­де­­ля”.

Се­­мейс­­т­­­во­­то е факт, но съп­­­ру­­зи­­те те­­пър­­­ва за­­поч­­­ват да се учат на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ки се­­ме­­ен жи­­вот. Раз­­­би­­ра се, мно­­го не­­ща са им из­­­вес­­т­­­ни на те­­о­­рия, но ид­­­ва вре­­ме­­то всич­­­ко то­­ва да се из­­­пи­­та на прак­­­ти­­ка.

Не за­­къс­­­ня­­ват и из­­­ку­­ше­­ни­­я­­та. Об­­­що взе­­то как­­­то де­­те­­то се учи и с те­­че­­ние на вре­­ме­­то се раз­­­ви­­ва и ста­­ва го­­лям чо­­век със съ­­от­­­вет­­­ни ка­­чес­­т­­­ва ­ доб­­­ро­­де­­те­­ли и не­­дос­­­та­­тъ­­ци, та­­ка и мла­­до­­то се­­мейс­­т­­­во се учи ­ от кни­­ги­­те, от по-опит­­­ни­­те хо­­ра, а най-ве­­че от... греш­­­ки­­те си (осо­­бе­­но ако пре­­неб­­­рег­­­ва пър­­­ви­­те две). При­­до­­би­­ва­­не­­то на ли­­чен опит по­­ня­­ко­­га е твър­­­де бо­­лез­­­не­­но и ни стру­­ва скъ­­по, та­­ка че не е из­­­лиш­­­но да чу­­ем наб­­­лю­­де­­ни­­я­­та на ста­­ре­­ца Па­­и­­сий за то­­ва.