Богословски факултет и Факултетът по педагогика при СУ обявяват прием за магистърска програма „ЦЪРКОВНО СОЦИАЛНО ДЕЛО”

Версия за печатВерсия за печат

Кандидатстване и прием на студенти

Новата магистърска програма „Църковно социално дело“ е междуфакултетска и интердисциплинарна по своя характер. Тя е създадена като съвместна инициатива на Богословския факултет и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и предлага обучение и квалификация в областта на християнската диакония, църковното социално служение и социалните дейности.

Учебното съдържание, насоченост и квалификационна характеристика на магистърската програма отразяват актуалните тенденции на активизиране на християнската социална, милосърдна и благотворителна дейност в България и свързаното с тях засилване на участието на Българската православна църква в тези дейности.

Програмата е създадена във връзка с подписаното през 2011 година споразумение между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика за сътрудничество в социалната област.

Тя е отговор на необходимостта от подготовка на специалисти със съответните познания и квалификация за професионална работа и реализация в тази област.

Интегративният характер на магистърската програма осигурява широк спектър на теоретична и практическа подготовка на студентите за специализирана църковна, пастирска и социална работа с различни лица, групи и общности, които имат нужда от църковна и социална подкрепа, като дава възможност за участие и реализация в различни сфери на църковно-социалното дело.

Целта на обучението е да се развият знания и умения за професионална социална дейност в съответствие с християнската вяра и нравствено възпитание в контекста на съвременното социално дело.

Подготовката и обучението съответстват на историческите традиции, европейските тенденции и съвременните практики за развитие на социалната дейност на Църквата и нейното участие в полагането на специфични грижи на обществото за уязвимите и нуждаещите се групи от населението.

Успешното съчетание на дисциплини от направленията Теология и Социални дейности оформя необходимия комплекс от базисни и специализиращи знания и умения за:

1. Основите, историята и развитието на богословското знание, свързано с необходимостта от преоткриване, актуализиране и интегриране на духовната традиция на Православната църква в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за нуждаещите се.

2. Основите, историята, методите, организацията и управлението на социалната работа, професионалните ценности и норми, комуникативните и поведенческите стратегии, социалната закрила, проектната дейност, работата с различни групи, нуждаещи се от духовна и социална подкрепа лица и общности с увреждания, хронични заболявания, зависимости, поведенчески отклонения, жертви на насилие, в неравностойно положение и в риск, на различна възраст.

Програмата предлага на студентите обучение и квалификация впрофесионалното направление Религия и теология, комбиниращо базова и надграждаща подготовка от областта на специалностите Теология и Социални дейности, което е фокусирано върху християнската традиция на църковно социално-милосърдно служение.

В магистърската програма са включени и практикуми. Те дават допълнителна възможност на студентите да се запознаят директно с процеса на подготовка, организация и реализация на църковната социална дейност на терен в енорийски центрове, манастири и специализирани социални институции.

Предвидени са различни практически семинари за допълващо обучение и възможности за участие в проекти и летни школи в страната и чужбина по програмите за студентска мобилност и договори за междууниверситетски обмен и сътрудничество по европейската програма „Еразъм“. Обучението на студентите завършва с подготовка и защита на дипломна работа.

Допълнителна информация на следния интернет адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/bogoslovski_fakultet2/specialnosti/magist_rski_programi/bogoslovski_fakultet/c_rkovno_socialno_delo/kvalifikacionna_harakteristika.

Приемът на студенти в програмата е отворен за кандидати от различни специалности, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с успех от дипломата, не по-нисък от добър.

Кандидатстване

Регистрацията за кандидатстване се извършва по електронен път на страницата на Софийския университет www.uni-sofia.bg или на място в отдел „Студенти“ в срок до 25 септември 2018 г.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 27 септември 2018 г. от 13 ч. в сградата на Богословския факултет на СУ: пл. „Света Неделя“ №19.

Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и резултата от събеседването.

Срок и форми на обучение

Срокът на обучение е 4 семестъра. Началото на програмата е през зимния семестър на учебната 2018/2019 г.

Формите на обучение са редовна и задочна.

За допълнителна информация, контакти и записване:

Ръководители на магистърската програма: Проф. дпн Албена Чавдарова (Факултет по педагогика): тел.: 02/9308 423, 02/ 943 43 19; e-mail: albenachavdarova@gmail.com

Доц. д-р Костадин Нушев (Богословски факултет): тел.: 02/989 01 15, вътр. 16; Мобилен: 0898508606; е-mail: kostadin.nushev@theo.uni-sofia.bg; nushev@abv.bg

Административен секретар: Ивайло Начев: тел. 02/989 01 15, вътр. 15; e-mail: iinachev@uni-sofia.bg; ivo_ricky@abv.bg

Адрес на Богословски факултет: пл. „Света Неделя“ №19