Начало

КОНКУРС ЗА ЕСЕ "ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ВЯРАТА" 2009 - ПРИКЛЮЧИ

Автор: 
Православна младеж

Сайтът „Православна младеж” обявява конкурс за есе

„През очите на вярата” 2009

СЛЕДВАМЕ ЛИ ЗАВЕТИТЕ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им” /Евр.13:7/.

Източник: 
”Изкачване на Тавор”

СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА РАЗСЛАБЕНИЯ

Автор: 
Прот. Сергий Модестов

“Ето ти оздравя; недей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо”/Иоан5:14/.                                                                                                                      

Източник: 
”Духовная трапеза”, Минск, 2006 г.

ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЕДИН ПОКЛОННИК - Лопушански манастир

Автор: 
Александра Карамихалева

Ло­пу­шан­с­кият ма­нас­тир се нами­ра при с. Ге­ор­ги Да­мя­но­во (Ло­пуш­на) на 21 км от Мон­та­на. Пос­т­ро­ен е вър­ху ши­ро­ка по­ля­на край ре­ка Дъл­го­дел­с­ка Огос­та.

ЛЮБОВТА - ЖИВОТВОРЯЩА СИЛА БОЖИЯ - слово за св. ап. и ев. Йоан Богослов

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас” /1 Иоан 4:12/.

Източник: 
”Изкачване на Тавор”

СЛОВО НА СТАРЕЦА ПАИСИЙ - част трета

Автор: 
старецът Паисий Светогорец

Къде са днес мислите на всеки човек? Къде са нашите мисли? За какво мислим? Върху какво работи нашият ум? Защото умът е един от трите източника на мислите. Първият източник е Бог, Светия Дух, който носи благочестиви и свети мисли в ума на човека. Вторият източник е дяволът, който идва, както е известно, дори и като ангел на светлината, и сее нечисти, лукави, скверни мисли в душата на човека.

СЛОВО ЗА СВ. ВМЧК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Православните младежи от Санкт Петербург и Ню Йорк общуваха посредством телемост

На 2.05.2009 г.  в Института за международни образователни програми на  Санкт Петербургския държавен политехнически университет младежите от Покровския студентски  съвета на вузовете на  Санкт Петербург и от Руската православна църква зад граница разговар

Източник: 
www.pravoslavie.ru

СЛОВО НА СТАРЕЦА ПАИСИЙ - част втора

Автор: 
старецът Паисий Светогорец

Коренът на добродетелния живот е непрекъснатото изучаване на Божественото Слово. Това Слово от Господа, ни задължава да приемем нашата задача, да изберем Неговия свят живот като пример и да следваме всички Негови добродетели. Учението на Иисус е светлината. Човекът, който желае да разбере всичко от учението на Господ, трябва да вярва в Иисус и да организира живота си в съответствие с живота на Христос. Също така той трябва да се покае искрено за всяко оскърбление.

СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА ЖЕНИТЕ МИРОНОСИЦИ

Автор: 
Прот. Иаков Михайличенко

“След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. И в първияден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце.” (Марк 16:1-2)