Начало

БЕЗПЛОДНОТО САМООКАЙВАНЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Как ре­а­ги­ра­ме, ко­га­то до­пус­нем ня­как­ва греш­ка в ежед­не­ви­е­то си, ко­га­то не се ока­жем “на ни­во”? Под­ми­на­ва­ме фак­та с ус­мив­ка, от­чи­та­ме греш­ка­та си и ре­ша­ва­ме занап­ред да вни­ма­ва­ме по­ве­че или дъл­го се тер­за­ем, “п­ре­дъв­к­ва­ме” слу­чая пак и пак, ви­ним ту се­бе си, ту друг, ту об­с­то­я­тел­с­т­ва­та...

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА БЛУДНИЯ СИН

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“А като дойде в себе си, рече:... Ще стана и ще отида

при баща си и ще му река: татко, съгреших против

ПОДМЯНА НА ЦЕННОСТИ

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

/слово на празника Представление на св.Кирил Славянобългарски/

 

СВЕТЪТ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДРУГИЯ

Автор: 
Александра Карамихалева

В бра­ка се съ­би­рат два­ма чо­ве­ка от раз­ли­чен пол, ко­и­то ид­ват от раз­лич­ни се­мейс­т­ва, с раз­лич­но въз­пи­та­ние, с раз­ли­чен жиз­нен опит, с раз­ли­чен тем­пе­ра­мент, ха­рак­тер, раз­би­ра­ния, имат раз­лич­ни про­фе­сии и ид­ват от раз­лич­ни сре­ди... То­ва оз­на­ча­ва, че как­во­то и да им се слу­чи през съв­мес­т­ния им път, те ще го въз­п­ри­е­мат по свой спе­ци­фи­чен на­чин и ще ре­а­ги­рат по сво­е­му.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Радвай се, Невесто неневестна!

Автор: 
отец Петър Николов Лазаров

Потънал в грехове, потресен

пред Твойта милост всеизвестна,

на Тебе аз възнасям песен:

Радвай се, Невесто неневестна!

Източник: 
Из книгата "Дневник на отец Петър Лазаров"

С ТРЕВОГА ЗА ДЕЦАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

До­ри чо­век да е убе­ден и да ис­ка да пос­тъп­ва пра­вил­но, в ре­ал­ния жи­вот не ви­на­ги е тол­ко­ва лес­но да раз­поз­на­еш кое е пра­вил­но и кое ­ не. А ние тряб­ва да на­у­чим на то­ва и де­ца­та си!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Поучение за свщмчк Власий и св.мчк Георги Софийски Нови

Автор: 
Йоаким Манасиев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

 

ОТВОРЕНО УХО ­- ОТВОРЕНО СЪРЦЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Из­по­вя­двай­те си един дру­ги­му гре­хо­ве­те и мо­ле­те се един за дру­ги­, за да се из­це­ри­те. (Яков 5:16)

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

УСМИВКАТА

Автор: 
съвременна притча

                                                                                                                                  
Едно малко момченце искало да срещне Бог. То знаело, че трябва да измине много път до мястото, където Бог живее. И така, то сложило в куфарчето си сандвичи и лимонада, и започнало своето пътешествие.

ГОРЕЩ ЗАСТЪПНИК И БЪРЗ ПОМОЩНИК В СКЪРБИТЕ - слово за свещеномъченик Харалампий

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!