Начало

НЕ КАКТО ТИ ИСКАШ, А КАКТО БОГ ДАДЕ!

Автор: 
Александър Трофимов

Когато Василий Николаевич (бъдещият старец иеросхимонах Серафим Вирицки 1866-1949, канонизиран от Руската Православна църква за преподобен) се завърнал от чужби­на, на гарата в Петербург го посрещнал личният му кочияш и го откарал към дома му. На една от улици­те Василий Николаевич видял седящ на паважа селя­нин в дрипи, който високо повтарял:

Източник: 
Из книгата "Старецът иеросхимонах Серафим Вирицки"

ДУХОВНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ Слово за Неделя на Закхея

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

“Днес стана спасение на тоя дом” /Лука 19:9/.

Братя и сестри!

ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА БОЛЕСТИТЕ СА ГРЕХОВЕТЕ Поучение за св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Братя и сестри!

Източник: 
"Изкачване на Тавор"

ПОУЧЕНИЕ ЗА СВ. ТРИ СВЕТИТЕЛИ

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

В края на ХІ век по време на царстването на император Алексий І Комнин в столицата Константинопол възникнал голям спор за трите светители – св. Иоан Златоуст, св. Василий Велики и св. Григорий Богослов.

ЗА СРАВНЯВАНЕТО НИ С ДРУГИТЕ И СМИРЕНИЕТО

Автор: 
Владо Любенов

“Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци,

грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя там митар.”  Лука 18: 10-14

Братя и сестри,

10 неща, за които да се замислиш!

Автор: 
Георги Балабанов

По повод на зачестилите случаи на насилие между младежи предлагам, ние младите, да се замислим върху следните десет неща:

БОЖЕСТВЕНО НАЧАЛО И ТРАГЕДИЯ НА КУЛТУРАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Свик­на­ли сме да на­ри­ча­ме “кул­ту­ра” всич­ки твор­чес­ки изя­ви на чо­веш­ка­та лич­ност. Днес под то­зи ети­кет ми­на­ва как­ва ли не пош­лост, пред­с­та­ве­на на сце­на­та, на ек­ра­на, в из­лож­бе­ни­те за­ли, в ли­те­ра­ту­ра­та. Са­моз­ва­ни “т­вор­ци” се из­жи­вя­ват ка­то съ­вест­та на на­ци­я­та и ду­хов­ни во­да­чи.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ГРЕХОПАДЕНИЕТО И КУЛТУРАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Гре­хо­па­де­ни­е­то, ка­то пов­ли­ча след се­бе си ця­лост­но­то раз­с­т­ройс­т­во на чо­веш­ка­та при­ро­да, обус­ло­ви­ло и тра­ге­ди­я­та на кул­ту­ра­та, внес­ло в нея раз­кол и ан­та­го­ни­зъм. Кул­ту­ра­та, съз­да­де­на от гре­хов­ния чо­век, ве­че не е оно­ва, ко­е­то би тряб­ва­ло да бъ­де. До гре­хо­па­де­ни­е­то чо­век об­щу­вал не­пос­ред­с­т­ве­но с Бо­га и се гри­жел за тво­ре­ни­е­то в съг­ла­сие с Не­го­ва­та во­ля.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА ИЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ

Автор: 
Св. Николай Сръбски /Велимирович/

“А когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше

край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита:

СВЕТИЛО НА ВЯРАТА И БЛАГОЧЕСТИЕТО - слово за св. Григорий Богослов

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Братя и сестри!

Източник: 
"Изкачване на Тавор"