Начало

История за надеждата

Автор: 
Живко Ванчев

Погледнах на запад и усетих нежния полъх на пролетния ветрец. Косите ми се развяха по сивите цветове на износените ми дрехи. Топлите краски на слънчевата светлина преливаха една в друга. Земята бе спокойна, а в облаците бе изрисувана историята на не една мечта:

 

Най-великият Божи пророк

Автор: 
Йером. Автоном

“Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра… Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк”.

Лука 7:25,26

ЗА СВЕТЕНАТА ВОДА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Братя и сестри! Не е далеч от нас времето, когато властващият тогава “научен” атеизъм се опитваше с помощта на псевдонаучни твърдения да отрече съществуването на Бога и противопоставяше науката на вярата в Бога.

Слово за Богоявление

Автор: 
Йером. Автоном

”И ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се пуща върху Него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоговение” /Мат.3:16-17/.

СВОБОДАТА – УСЛОВИЕ ЗА ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

   Високото достойнство на човешката личност се дължи на това, че човек е надарен със свобода, с възможност за самоопределяне към Бога и нравствените ценности. Свободата се явява необходимо условие за достойнството на човека, за осмислен и пълноценен човешки живот.

БЛАГОДАТНА ОСВЕЖАВАЩА ВОДА-Слово за св. Серафим Саровски

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

Братя и сестри! Учението на Спасителя осветлява всичко по начин различен от т.нар. светски морал, светски закони, светска мъдрост. И способът на борба за истината, посочен от Спасителя, е съвършено различен. В света се води борба с външни оръжия, по външни пътища.

Доверието, което възпитава

Автор: 
Александра Карамихалева

Ско­ро чух ед­на дълго­го­диш­на пре­по­да­ва­тел­ка и ди­рек­тор­ка на гим­на­зия да каз­ва, че най-яр­ко пом­ни па­ла­ви­те си, “проб­лем­ни” уче­ни­ци.

Съвети към един младеж

Автор: 
Св. Григорий Богослов

Сине мой, преди всичко живей със страх пред Бога и любов към Бога, защото за всеки разумен и добър човек Бог е начало и край на всеки живот.

Източник: 
Църковен вестник

Забързани мисли

Автор: 
Александра Карамихалева

Вър­вим за­бър­за­ни към ра­бот­ни­те си мес­та или об­рат­но ­ умо­ре­ни към вкъ­щи. Вър­вим за­мис­ле­ни за тол­ко­ва “важ­ни не­ща” ­ заг­ри­же­ни, де­ло­ви, се­ри­оз­ни. Вър­вим заг­ри­же­ни за про­фе­си­о­нал­на­та си ре­а­ли­за­ция, ся­каш то­ва е един­с­т­ве­но­то ус­ло­вие за ре­а­ли­за­ци­я­та ни ка­то лич­нос­ти. Меж­дув­ре­мен­но ос­та­ва­ме глу­хи за тол­ко­ва мно­го при­зи­ви за про­я­ва на чо­веч­ност!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

БОГОПОДОБИЕ НА ЧОВЕКА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

  Понятието за нравствеността е неразривно свързано с понятието за човека. Да разберем човека в богословски аспект означава да го схванем в жива връзка с Бога. Високото достойнство на човешката личност може да се обясни само с библейската истина, че човек е сътворен по Божи образ и подобие /Бит.1:26-27/.