Начало

Да водиш православен живот е въпрос на личен избор

Автор: 
интервю на Александра Карамихалева

Отец Фран­сис Де­мог­ре про­из­хож­да от френ­с­ко-ка­над­с­ко се­мейс­т­во, ко­е­то в на­ча­ло­то на 20 век се пре­мес­тва в САЩ. Ро­ден е в Уис­тър, ща­та Ма­са­чу­зетс, през 1941 г. Из­рас­нал е в ри­мо­ка­то­ли­чес­ко се­мейс­т­во и е въз­пи­тан в те­зи тра­ди­ции. Учил е в ри­мо­ка­то­ли­чес­ки учи­ли­ща и в ме­то­дис­т­ки ко­леж. За­вър­ш­ва вис­ше­то си об­ра­зо­ва­ние в Сан Фран­цис­ко през 1969 г., след ко­е­то се зав­ръ­ща в Ню Йорк.

Православният храм „Мария Магдалина” във Варшава

Автор: 
Д-р Росица Колева

В самото сърце на Варшава извисява своите златни куполи катедралния православен храм „Мария Магдалина”, който се явява седалище на Варшавския и на цяла Полша метрополит – архиепископ Сава. Строителството на храма започва през 60 – те години на XIX в. и е по проект на руския архитект Николай Сичев. Всъщност, построяването на православната обител се осъществява по инициатива на княз Владимир Черкавски и се  финансира от Руския имперски двор. Храмът, наречен на св.

ИМА ЛИ НАЦИЯТА НИ ДУХОВНИ УСТОИ ?

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Преди да говорим за това има ли нацията ни духовни устои, трябва да изясним понятието “духовност”. Днес много се говори за духовност. За нея говорят хора с най-различни професии и мирогледи, с различен житейски опит, очевидно влагайки в това понятие най-различно съдържание. Според християнското разбиране духът е вечното и непреходно божествено начало у човека. Духовността е преди всичко религиозно понятие. Вън от религията този термин е лишен от смисъл.

ВЛЮБВАНЕТО

Автор: 
Александра Карамихалева

Блес­на­ли­те очи, през ко­и­то гле­даш све­та! Блес­на­ли­те очи, през ко­и­то ня­кой гле­да те­бе! Влюб­ва­не­то, ко­е­то пра­ви теб и жи­во­та въл­ну­ва­щи, кра­си­ви, из­пъл­не­ни с ра­дост. Уж всич­ко е съ­що­то: хо­ра­та, гра­дът, ежед­нев­ни­те ти за­дъл­же­ния, ра­бо­та­та - ­ кръ­гът, в кой­то се вър­тиш, вър­тиш..., но фак­тът, че не­го го има и го има за те­бе, из­пъл­ва всич­ко с ус­мив­ка и цвят.

Сайт на православните младежи стартира в навечерието на Рождество Христово

Автор: 
Александра Карамихалева

В навечерието на Рождество Христово нов православен сайт стартира в Интернет пространството. Свещенослужители во главе с митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф изпросиха Божието благословение за това ново начинание по време на молебен, отслужен в старинния столичен храм “Св. София – Премъдрост Божия”.

Източник: 
www.pravmladeji.org

Бракът като път на спасение

Автор: 
Александра Карамихалева

Едва ли има въпрос, на който да са посветили трудовете си толкова много богослови, философи, антрополози, социолози, писатели, художници и т.н., както въпроса за любовта между мъжа и жената. Логично е след толкова „задълбочени изследвания” да сме станали специалисти по този въпрос и наистина се мислим за такива, но статистиките и личният ни опит говорят недвусмислено за пълния ни провал в тази област.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Слава на Великия Господ Бог!

Автор: 
Св. Серафим Вирицки

Слава на Великия Господ Бог!

Радостно запей, мой дух!

Със сърцето си се стремя към светия чертог,

там, където е Пресладкият Иисус!

Бързане за никъде

Автор: 
Александра Карамихалева

Как­во ли ста­на с меч­та­та на чо­ве­чес­т­во­то, ма­ши­ни­те да по­е­мат це­лия те­жък фи­зи­чес­ки труд и за хо­ра­та да ос­та­нат са­мо въз­ви­ше­ни ин­те­лек­ту­ал­ни и ду­хов­ни за­ни­ма­ния? Не знам ко­га се е по­я­ви­ла та­зи меч­та: в епо­ха­та на ин­дус­три­а­ли­за­ци­я­та или във въ­об­ра­же­ни­е­то на ня­кой пи­са­тел-фан­таст, но в го­ди­ни­те на мо­е­то дет­с­т­во мно­го се го­во­ре­ше и се пи­ше­ше на та­зи те­ма.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"