Начало

ОБРАЗЕЦ НА БЕЗКОРИСТНО СЛУЖЕНИЕ - Слово за йеродякон Игнатий – Васил Левски

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

“Никой няма любов по-голяма от тая – да положи душата си за своите приятели” /Иоан 14:13/

ВАСИЛ ЛЕВСКИ - РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТ ДУХОВНИК И ХРИСТИЯНИН

Автор: 
свещ. Кирил Тошев

Когато говорят за Васил Левски - Апостолът на свободата, историците винаги го разкриват като пламенния, неустрашимия, вдъхновен борец-революционер, пожертвал живота си в служба на народа и отечеството си, символ на героизма и патриотизма.

Източник: 
www.hram-selotrud.org

СЛОВО ЗА СРЯДА НА МЕСОПУСТНАТА СЕДМИЦА

Автор: 
Йоаким Манасиев

“Тогава всички ученици Го оставиха, и се разбягаха”/Марк 14:50/

Братя и сестри!

ХРАМ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” - ПЛОВДИВ

Автор: 
Православна младеж

Църквата „Св. Св.Константин и Елена” е един от древните християнски храмове в гр. Пловдив. Разположен е в центъра на старинната част на града, върху самата крепостна стена на Акропола. Тя е част от Архитектурния комплекс „Старият Пловдив”, в който се включват Джумая Джамия от ХІV –ХV в., катедралната църква „Св. Успение Богородично”, митрополитската църква „Св. Марина” и Античния театър. В непосредствена близост до храма се намира и т. нар.

БЕЗПЛОДНОТО САМООКАЙВАНЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Как ре­а­ги­ра­ме, ко­га­то до­пус­нем ня­как­ва греш­ка в ежед­не­ви­е­то си, ко­га­то не се ока­жем “на ни­во”? Под­ми­на­ва­ме фак­та с ус­мив­ка, от­чи­та­ме греш­ка­та си и ре­ша­ва­ме занап­ред да вни­ма­ва­ме по­ве­че или дъл­го се тер­за­ем, “п­ре­дъв­к­ва­ме” слу­чая пак и пак, ви­ним ту се­бе си, ту друг, ту об­с­то­я­тел­с­т­ва­та...

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА БЛУДНИЯ СИН

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“А като дойде в себе си, рече:... Ще стана и ще отида

при баща си и ще му река: татко, съгреших против

ПОДМЯНА НА ЦЕННОСТИ

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

/слово на празника Представление на св.Кирил Славянобългарски/

 

СВЕТЪТ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДРУГИЯ

Автор: 
Александра Карамихалева

В бра­ка се съ­би­рат два­ма чо­ве­ка от раз­ли­чен пол, ко­и­то ид­ват от раз­лич­ни се­мейс­т­ва, с раз­лич­но въз­пи­та­ние, с раз­ли­чен жиз­нен опит, с раз­ли­чен тем­пе­ра­мент, ха­рак­тер, раз­би­ра­ния, имат раз­лич­ни про­фе­сии и ид­ват от раз­лич­ни сре­ди... То­ва оз­на­ча­ва, че как­во­то и да им се слу­чи през съв­мес­т­ния им път, те ще го въз­п­ри­е­мат по свой спе­ци­фи­чен на­чин и ще ре­а­ги­рат по сво­е­му.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Радвай се, Невесто неневестна!

Автор: 
отец Петър Николов Лазаров

Потънал в грехове, потресен

пред Твойта милост всеизвестна,

на Тебе аз възнасям песен:

Радвай се, Невесто неневестна!

Източник: 
Из книгата "Дневник на отец Петър Лазаров"

С ТРЕВОГА ЗА ДЕЦАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

До­ри чо­век да е убе­ден и да ис­ка да пос­тъп­ва пра­вил­но, в ре­ал­ния жи­вот не ви­на­ги е тол­ко­ва лес­но да раз­поз­на­еш кое е пра­вил­но и кое ­ не. А ние тряб­ва да на­у­чим на то­ва и де­ца­та си!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"