Начало

БОЖЕСТВЕНО НАЧАЛО И ТРАГЕДИЯ НА КУЛТУРАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Свик­на­ли сме да на­ри­ча­ме “кул­ту­ра” всич­ки твор­чес­ки изя­ви на чо­веш­ка­та лич­ност. Днес под то­зи ети­кет ми­на­ва как­ва ли не пош­лост, пред­с­та­ве­на на сце­на­та, на ек­ра­на, в из­лож­бе­ни­те за­ли, в ли­те­ра­ту­ра­та. Са­моз­ва­ни “т­вор­ци” се из­жи­вя­ват ка­то съ­вест­та на на­ци­я­та и ду­хов­ни во­да­чи.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ГРЕХОПАДЕНИЕТО И КУЛТУРАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Гре­хо­па­де­ни­е­то, ка­то пов­ли­ча след се­бе си ця­лост­но­то раз­с­т­ройс­т­во на чо­веш­ка­та при­ро­да, обус­ло­ви­ло и тра­ге­ди­я­та на кул­ту­ра­та, внес­ло в нея раз­кол и ан­та­го­ни­зъм. Кул­ту­ра­та, съз­да­де­на от гре­хов­ния чо­век, ве­че не е оно­ва, ко­е­то би тряб­ва­ло да бъ­де. До гре­хо­па­де­ни­е­то чо­век об­щу­вал не­пос­ред­с­т­ве­но с Бо­га и се гри­жел за тво­ре­ни­е­то в съг­ла­сие с Не­го­ва­та во­ля.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА ИЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ

Автор: 
Св. Николай Сръбски /Велимирович/

“А когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше

край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита:

СВЕТИЛО НА ВЯРАТА И БЛАГОЧЕСТИЕТО - слово за св. Григорий Богослов

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Братя и сестри!

Източник: 
"Изкачване на Тавор"

ПОУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДОБНА КСЕНИЯ РИМЛЯНКА

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“Всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща,

или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име,

ще получи стократно и ще наследи живот вечен” /Мат.19:29/.

МОЛИТВА ЗА ВСЯКА НЕМОЩ КЪМ СВ. ЙОАН КРОНЩАДСКИ

О велики угодниче Христов, свети праведни отче Йоане Кронщадски, пастирю дивен, бърз помощниче и милостив ходатаю! Възнасяйки славословие към Триединния Бог, ти молитвено си въззовал: Твоето име е Любов; не отхвърляй мене, заблудилия се. Твоето име е Сила: укрепи ме, мене, изнемогващия и падащ. Твоето име е Светлина: просвети душата ми, помрачена от житейски страсти. Твоето име е Мир: умири моята мятаща се душа.

Нека бъдем "днес"

Автор: 
Деси Боянова

Не виждаш ли ... сезоните отлитат

и зимата завършва всеки полет...

Свети Евтимий, Патриарх Търновски

Автор: 
Надежда Любенова

Зарад небесните блага Евтимий

Източник: 
,, Жития на светии по нашите земи І – ХХ век

ВСИЧКО В ЖИВОТА Е МИЛОСТ

Автор: 
Митрополит Антоний Сурожский

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

СВЕЩЕНИК ОТЛИЧЕН С НАГРАДАТА "ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ”

Автор: 
Православна младеж

На 19 януари в хотел „Шератон” за седма поредна година се състоя официалната церемония по връчване на наградите  „Достойните българи”. Сред отличените 20 българи извършили добри дела, тази година бе и свещ. Емил Паралингов, председател на храм „Св. Параскева” в гр. Пловдив.