Начало

СЛОВО ЗА ПЕТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“Време живота моего мало и исполнено болезней и лукавства, но в покаяния мя приими”. /тропар от ІV песен на канона на св. Андрей Критски/

ДА ИЗЛЕЗЕШ ОТ ТЯЛОТО СИ - екстремен спорт за авантюристи или скок в неизвестното?

Автор: 
Д-р Росица Колева

Телевизионната програма на съвременния българин е белязана от едно нехарактерно за миналото многообразие. Особено привличат вниманието филмите жанр „фентъзи”, където героите притежават мистични способности. Изключителните им дарби им позволяват да предсказват бъдещето, да лекуват хора, да спасяват някого от злополука и пр.

ИЗКУСНИТЕ НАШИ ИЗКУСИТЕЛИ (продължение на темата за обсебването)

Автор: 
Александра Карамихалева

Нас­ко­ро в ре­дак­ци­я­та на Църковен вес­т­ни­к дой­де мла­да же­на, ко­я­то спо­де­ли, че след ка­то пре­ми­на­ла през пър­во ни­во на пос­ве­ще­ние в “Рей­ки”, с нея за­поч­на­ли да се случ­ват стран­ни не­ща: из­да­ва­ла не­чо­веш­ки зву­ци, пра­ве­ла не­кон­т­ро­ли­ру­е­ми ужа­ся­ва­щи я дви­же­ния и гри­ма­си, ръ­ка­та й пи­ше­ла ав­то­ма­тич­но с чужд по­черк пос­ла­ния, ед­но от ко­и­то с под­пис “Са­та­на­та”… За­поч­на­ла да мис­ли, че по­лу­дя­ва.

ПОУЧЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТАРЦИ - за помислите и изкушенията

Автор: 
съставил свещ. Дионисий Тацис

1. Старецът Амфилохий казвал: “Услаждай ума си с помисли на утешение и надежда, разпалвай своите думи с пламъка на любовта към своя Жених, спомняй си страданията, които е понесъл заради тебе, и така ще пребъдеш в постоянство, преданост към Него и смирение.”

ДИАГНОСТИКА НА ОБСЕБВАНЕТО

Автор: 
Александра Карамихалева

Мно­зи­на, до­ри сред хрис­ти­я­ни­те, ка­то слу­шат за Лу­ка­вия и за не­го­ви­те коз­ни ги при­е­мат ка­то фан­тас­ма­го­рии, ка­то удоб­но обяс­не­ние за ця­ло­то зло в све­та и у хо­ра­та. Но как­во­то и да мис­лим и да го­во­рим за дя­во­ла, той съ­щес­т­ву­ва.

"ДЕТО СА ДВАМА ИЛИ ТРИМА СЪБРАНИ В МОЕ ИМЕ"

Автор: 
из книгата "Отец Арсений"

Действието се развива през 40-те години на XX век в Русия. В този откъс от книгата отец Арсений е затворен в лагер със специален режим – лагер на смъртта, където атеистичният режим наред с политически затворници и криминални, затваря и православни християни заради вярата им в Бога.

СВЕТА БОГОРОДИЦА ДАРЯВА ДЕЦА НА БЕЗДЕТНИ РОДИТЕЛИ

Автор: 
Православна младеж

Според последното демографско изследване на Евростат България е на първо място по отрицателен естествен прираст на населението в сравнение с всички останали страни, членки на ЕС. Факторите, които допринасят за тази тъжна тенденция, са политически, икономически, социални и не на последно място духовни.

СТЪЛБА КЪМ НЕБЕТО

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

"Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират." (Мат. 7:13-14)

Източник: 
Църковен вестник

КОЙ Е "ВИНОВЕН" И КОЙ ИМА "ПРАВО" ПРИ СЪПРУЗИТЕ?

Автор: 
старецът Паисий Светогорец

Забелязал съм, че някои изповедници казват на мъжете, които имат проблеми с жените си: "Потърпи, това е твоят кръст. Какво да се прави? Ще получиш награда от Бога". После отиват при тях жените и на тях - същото: "Търпи, за да имаш награда от Бога". Значи може и двамата да са виновни, но и на двамата изповедникът казва: "Търпи". Или пък може единият да е виновен и точно на него изповедникът да казва: "Търпи".

Източник: 
Из книгата "Слова за семейния живот"

Една неизвестна църковна прослава на победоносната българска армия от 1912 година

Автор: 
йеродякон Петър Граматиков

В деня на Тракия и Одрин, честван ежегодно на 26-тий март с идеята да се отдаде подобаваща почит на воините, дали живота си за свободата на отечеството, се огласява за първи път откриването от автора на настоящето (съучредител на Център за икуменически диалог “Св. Ап. Ерм” - Пловдив) на уникална приписка отпреди деветдесет и шест години в богослужебна книга, намираща се към днешна дата в библиотечния фонд на Пловдивската духовна семинария “Св. Св.