Начало

Доверието, което възпитава

Автор: 
Александра Карамихалева

Ско­ро чух ед­на дълго­го­диш­на пре­по­да­ва­тел­ка и ди­рек­тор­ка на гим­на­зия да каз­ва, че най-яр­ко пом­ни па­ла­ви­те си, “проб­лем­ни” уче­ни­ци.

Съвети към един младеж

Автор: 
Св. Григорий Богослов

Сине мой, преди всичко живей със страх пред Бога и любов към Бога, защото за всеки разумен и добър човек Бог е начало и край на всеки живот.

Източник: 
Църковен вестник

Забързани мисли

Автор: 
Александра Карамихалева

Вър­вим за­бър­за­ни към ра­бот­ни­те си мес­та или об­рат­но ­ умо­ре­ни към вкъ­щи. Вър­вим за­мис­ле­ни за тол­ко­ва “важ­ни не­ща” ­ заг­ри­же­ни, де­ло­ви, се­ри­оз­ни. Вър­вим заг­ри­же­ни за про­фе­си­о­нал­на­та си ре­а­ли­за­ция, ся­каш то­ва е един­с­т­ве­но­то ус­ло­вие за ре­а­ли­за­ци­я­та ни ка­то лич­нос­ти. Меж­дув­ре­мен­но ос­та­ва­ме глу­хи за тол­ко­ва мно­го при­зи­ви за про­я­ва на чо­веч­ност!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

БОГОПОДОБИЕ НА ЧОВЕКА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

  Понятието за нравствеността е неразривно свързано с понятието за човека. Да разберем човека в богословски аспект означава да го схванем в жива връзка с Бога. Високото достойнство на човешката личност може да се обясни само с библейската истина, че човек е сътворен по Божи образ и подобие /Бит.1:26-27/.

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НРАВСТВЕНОСТ И РЕЛИГИЯ

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

 Нравствеността може да се изгражда и само чрез естествените духовни сили на човека. Чрез нравственото си чувство и съзнание човек може да прави разлика между добро и зло и чрез гласа на съвестта си и свободната си воля да следва доброто и да избягва злото, да се стреми към добродетелност и съвършенство.

Възходящите степени на любовта

Автор: 
Мария Иванова

В условията на социално-икономическа криза, антагонизъм в обществените отношения, чийто ярък израз са безумните терористични атентати и „овъзмездяващите” ги войни, все по-отчетливо се откриват признаците и на задълбочаваща се духовна криза. Корените й трябва да се търсят в хода на научното познание, което реши да разбули тайните на битието, игнорирайки неговия Създател и духовното начало в човека.

СЪЗНАНИЕТО ЗА ГРЕХОВНОСТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

Автор: 
Свещеник Иоан Карамихалев

Слово за Неделя след Рождество Христово

Всички деца играят

Автор: 
Александра Карамихалева

Де­ца­та от всич­ки ве­ко­ве, всички стра­ни, всич­ки вре­ме­на и на­ро­ди иг­ра­ят. Иг­ри­те са тол­ко­ва ес­тес­т­ве­ни, та­ка нуж­ни за фи­зи­чес­ко­то, ин­те­лек­ту­ал­но­то, емо­ци­о­нал­но­то, мо­рал­но­то и со­ци­ал­но­то им раз­ви­тие, че ни­що чуд­но “ин­с­тин­к­тът за иг­ра” да е из­на­чал­но вло­жен от Тво­ре­ца в би­о­ло­ги­чес­ка­та прог­ра­ма на ви­со­ко­раз­ви­ти­те съ­щес­т­ва.

Бъди себе си

Автор: 
Александра Карамихалева

Днес сме мак­си­мал­но сво­бод­ни в из­бо­ра си на жи­тейс­ка по­зи­ция и път за се­бе­ре­а­ли­за­ция, но и мак­си­мал­но зат­руд­не­ни от пра­во­то си на из­бор. Вън­ш­ни­те фак­то­ри ­ об­щес­т­ве­но мне­ние, пред­раз­съ­дъ­ци, тра­ди­ции ­ за нас, ка­то граж­да­ни на ци­ви­ли­зо­ва­ния свят от­дав­на не са преч­ка да бъ­дем се­бе си. Ос­та­ва на­ис­ти­на да си от­го­во­рим на въп­ро­са: кой всъщ­ност съм аз. А то­ва, оказ­ва се, не е ни­как лес­но.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"