Начало

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НРАВСТВЕНОСТ И РЕЛИГИЯ

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

 Нравствеността може да се изгражда и само чрез естествените духовни сили на човека. Чрез нравственото си чувство и съзнание човек може да прави разлика между добро и зло и чрез гласа на съвестта си и свободната си воля да следва доброто и да избягва злото, да се стреми към добродетелност и съвършенство.

Възходящите степени на любовта

Автор: 
Мария Иванова

В условията на социално-икономическа криза, антагонизъм в обществените отношения, чийто ярък израз са безумните терористични атентати и „овъзмездяващите” ги войни, все по-отчетливо се откриват признаците и на задълбочаваща се духовна криза. Корените й трябва да се търсят в хода на научното познание, което реши да разбули тайните на битието, игнорирайки неговия Създател и духовното начало в човека.

СЪЗНАНИЕТО ЗА ГРЕХОВНОСТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

Автор: 
Свещеник Иоан Карамихалев

Слово за Неделя след Рождество Христово

Всички деца играят

Автор: 
Александра Карамихалева

Де­ца­та от всич­ки ве­ко­ве, всички стра­ни, всич­ки вре­ме­на и на­ро­ди иг­ра­ят. Иг­ри­те са тол­ко­ва ес­тес­т­ве­ни, та­ка нуж­ни за фи­зи­чес­ко­то, ин­те­лек­ту­ал­но­то, емо­ци­о­нал­но­то, мо­рал­но­то и со­ци­ал­но­то им раз­ви­тие, че ни­що чуд­но “ин­с­тин­к­тът за иг­ра” да е из­на­чал­но вло­жен от Тво­ре­ца в би­о­ло­ги­чес­ка­та прог­ра­ма на ви­со­ко­раз­ви­ти­те съ­щес­т­ва.

Бъди себе си

Автор: 
Александра Карамихалева

Днес сме мак­си­мал­но сво­бод­ни в из­бо­ра си на жи­тейс­ка по­зи­ция и път за се­бе­ре­а­ли­за­ция, но и мак­си­мал­но зат­руд­не­ни от пра­во­то си на из­бор. Вън­ш­ни­те фак­то­ри ­ об­щес­т­ве­но мне­ние, пред­раз­съ­дъ­ци, тра­ди­ции ­ за нас, ка­то граж­да­ни на ци­ви­ли­зо­ва­ния свят от­дав­на не са преч­ка да бъ­дем се­бе си. Ос­та­ва на­ис­ти­на да си от­го­во­рим на въп­ро­са: кой всъщ­ност съм аз. А то­ва, оказ­ва се, не е ни­как лес­но.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Дните преди Коледа

Автор: 
Протоиерей Ангел Ангелов

Дните преди Коледа – те са чудни и светли дни, изпълнени с напрегнато очакване на празника. Дни, които носят детски смях и множество желания, отправени към белобрадия старец. Това са дни, в които се променя сивотата на градския пейзаж, освежен с появата на някоя червена шапка върху фасадата на нечия сграда или пък с появата на големи пламтящи неонови свещи, които имат задачата да прикрият грозотата и мръсотията на сивия град.

Поучение в деня на Рождество Христово

Автор: 
Епископ Вениамин Милов

“Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!” /Лука 2:14/

ПРИКАЗКА ЗА СМИСЪЛА

Автор: 
Александра Карамихалева

Ня­ма чо­век, кой­то в “ми­го­ве на сла­бост” да не е връх­ли­тан от въп­ро­си за сми­съ­ла: как­во пра­вя; за­що жи­вея та­ка ока­я­но при всич­ки­те си уси­лия за по-до­бър жи­вот; за­що всич­ко, ко­е­то пра­вя, се раз­па­да; ка­къв е сми­съ­лът от мо­и­те уси­лия и как да про­дъл­жа нап­ред?

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Да водиш православен живот е въпрос на личен избор

Автор: 
интервю на Александра Карамихалева

Отец Фран­сис Де­мог­ре про­из­хож­да от френ­с­ко-ка­над­с­ко се­мейс­т­во, ко­е­то в на­ча­ло­то на 20 век се пре­мес­тва в САЩ. Ро­ден е в Уис­тър, ща­та Ма­са­чу­зетс, през 1941 г. Из­рас­нал е в ри­мо­ка­то­ли­чес­ко се­мейс­т­во и е въз­пи­тан в те­зи тра­ди­ции. Учил е в ри­мо­ка­то­ли­чес­ки учи­ли­ща и в ме­то­дис­т­ки ко­леж. За­вър­ш­ва вис­ше­то си об­ра­зо­ва­ние в Сан Фран­цис­ко през 1969 г., след ко­е­то се зав­ръ­ща в Ню Йорк.