Символът на вярата

Символ на вярата

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Ние, вяр­ва­щи­те пра­вос­лав­ни хрис­ти­я­ни, сме длъж­ни да жи­ве­ем съ­о­б­раз­но с вя­ра­та си, ако ис­ка­ме да спа­сим ду­ши­те си. Св. ап. Па­вел каз­ва: „Без вя­ра не е въз­мож­но да се уго­ди на Бо­га“ (Евр. 11:6).

Но що е то­ва вя­ра?

Източник: 
Нашата вяра

Първи член

ВЯР­ВАМ В ЕДИН БОГ ОТЕЦ, ВСЕ­ДЪР­ЖИ­ТЕЛ, ТВО­РЕЦ НА НЕ­БЕ­ТО И НА ЗЕ­МЯ­ТА, НА ВСИЧ­КО ВИ­ДИ­МО И НЕ­ВИ­ДИ­МО

 

Източник: 
Нашата вяра

Втори член

ВЯР­ВАМ И В ЕДИН ГОС­ПОД ИИСУС ХРИС­ТОС, СИ­НА БО­ЖИ, ЕДИ­НО­РОД­НИЯ, КОЙ­ТО Е РО­ДЕН ОТ ОТ­ЦА ПРЕ­ДИ ВСИЧ­КИ ВЕ­КО­ВЕ; СВЕТ­ЛИ­НА ОТ СВЕТ­ЛИ­НА, ИС­ТИН­С­КИ БОГ ОТ ИС­ТИНСКИ БОГ, РОДЕН, НЕСЪТВОРЕН, ЕДИНОСЪЩЕН С ОТЦА, ЧРЕЗ КОГОТО ВСИЧКО Е СТАНАЛО

Източник: 
Нашата вяра

Трети член

(БО­ЖИ­ЯТ СИН) ЗА­РА­ДИ НАС ЧО­ВЕ­ЦИ­ТЕ И ЗА­РА­ДИ НА­ШЕ­ТО СПА­СЕ­НИЕ СЛЕ­ЗЕ ОТ НЕ­БЕ­СА­ТА И СЕ ВЪП­ЛЪ­ТИ ОТ СВЕ­ТИЯ ДУХ И ДЕ­ВА МА­РИЯ И СТА­НА ЧО­ВЕК.

 

Източник: 
Нашата вяра

Четвърти член

(ХРИС­ТОС) БЕ РАЗ­П­НАТ ЗА НАС ПРИ ПОН­ТИЯ ПИ­ЛА­ТА И СТРА­ДА, И БЕ ПОГ­РЕ­БАН

 

Източник: 
Нашата вяра

Пети член

И ВЪЗ­К­РЪС­НА В ТРЕ­ТИЯ ДЕН СПО­РЕД ПИ­СА­НИ­Я­ТА

 

Източник: 
Нашата вяра

Шести член

И ВЪЗ­ЛЕ­ЗЕ НА НЕ­БЕ­СА­ТА И СЕ­ДИ ОТ­ДЯС­НО НА ОТ­ЦА

 

Източник: 
Нашата вяра

Седми член

И ПАК ЩЕ ДОЙ­ДЕ СЪС СЛА­ВА ДА СЪ­ДИ ЖИ­ВИ И МЪР­Т­ВИ, И ЦАР­С­Т­ВО­ТО МУ НЕ ЩЕ ИМА КРАЙ

 

Източник: 
Нашата вяра

Осми член

(ВЯР­ВАМ) И В СВЕ­ТИЯ ДУХ, ГОС­ПО­ДА, ЖИ­ВОТ­ВО­РЯ­ЩИЯ, КОЙ­ТО ИЗ­ХОЖ­ДА ОТ ОТ­ЦА, КО­МУ­ТО СЕ ПОК­ЛА­НЯ­МЕ И КО­ГО­ТО СЛА­ВИМ НА­РАВ­НО С ОТ­ЦА И СИ­НА, И КОЙ­ТО Е ГО­ВО­РИЛ ЧРЕЗ ПРО­РО­ЦИ­ТЕ

 

Източник: 
Нашата вяра

Девети член

(ВЯР­ВАМ) В ЕД­НА СВЕ­ТА, ВСЕ­ЛЕН­С­КА И АПОС­ТОЛ­С­КА ЦЪР­К­ВА

 

Източник: 
Нашата вяра