Храм

Храм

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Хра­мът е сгра­да за об­щес­т­ве­но бо­гос­лу­же­ние. Той се на­ри­ча още и цър­к­ва, ко­е­то ще ре­че съб­ра­ние. Бог, на­и­с­ти­на, е нав­ся­къ­де, но Той про­я­вя­ва по-осо­бе­но Сво­и­те бла­го­дат­ни си­ли в мес­та, ко­и­то са Не­му пос­ве­те­ни (Вто­ро­зак. 12:5, 11; 3 Цар. 8:29; 2 Пар. 5:13; 7:1). А та­ки­ва мес­та са хра­мо­ве­те. Хра­мът, сле­до­ва­тел­но, е дом Бо­жи (3 Цар. 9:10; Ис. 56:7; Мат. 21:13), Бо­жие оби­та­ли­ще (3 Цар. 8:30).

Източник: 
Нашата вяра