Неподвижни

Преподобни Максим Изповедник - велик подвижник и учител на Православието

Автор: 
Доц. Костадин Нушев

На 21 януари Православната църква чества тържествено паметта и възпоменава делото на великия подвижник за Христовата истина и защитник на чистотата на православната вяра преподобни Максим Изповедник (ок. 580-662г. сл. Хр.).

Благовещение – християнският празник на майката

Автор: 
Дарина Григорова, 25 март 2014

Белязан от вестта за непорочното зачатие и раждането на Спасителя на човечеството, Благовещение е сред любимите празници на християнския свят. На този ден най-чистата сред девиците - Мария, е избрана да даде живот на Божия син, за да запали искрата на надеждата за изкупление и връщане на обичните Божии чеда в Рая. Тази блага вест била очаквана хилядолетия наред, още от прогонването на Адам и Ева от светлото място, където нямало болка и скръб.

Източник: 
БНР Радио България

Кога се е родил Иисус Христос?

Въпросът за църковните празници отдавна е станал обект на нападки от страна на различни протестантски групи. Особено в дните около Рождество Христово мнозина врагове на Църквата, с присъщата им повърхност и безотговорност, пишат наляво и надясно, преписвайки един от друг, че датата на празника – 25 декември, е погрешна. По такъв начин смущават душите на обикновените вярващи, обвинявайки Христовата Църква в заблуда.

Източник: 
www.oodegr.com/oode/grafi/kd/eort1.htm

Празникът и Евхаристията

Автор: 
Волоколамски митрополит ИЛАРИОН (Алфеев)

Пър­ви­ят праз­ник ка­то ден, сво­бо­ден от ра­бо­та, ка­то ден за от­дих и по­кой (а имен­но по та­къв на­чин съв­ре­мен­ни­ят чо­век въз­при­е­ма все­ки праз­ник) е бил де­нят, кой­то е нас­тъ­пил след шест­те дни на сът­во­ре­ни­е­то: “И свър­ши Бог до сед­мия ден Сво­и­те де­ла, що пра­ви и в сед­мия ден си по­чи­на от всич­ки­те Си де­ла, що из­вър­ши. И Бог бла­гос­ло­ви сед­мия ден и го ос­ве­ти” (Бит. 2:2-3).

Източник: 
"Църковен вестник", бр. 24/2011

Имаме ли място за Божествения Младенец?

Автор: 
Ставр. иконом Димитър ЙОРДАНОВ

В рождението на Господа Иисуса Христа има един момент – скъп и близък на човешкото сърце. Този момент е самото раждане на Царя на Небесата в пещерата и слагането Му в яслите.

История на празника Рождество Христово

Праз­ну­ва­не­то на Рож­дес­т­во Хрис­то­во да­ти­ра ед­ва от IV век. Да­та­та на праз­ни­ка не е свър­за­на с ре­ал­на­та да­та на рож­де­ни­е­то на Иисус Хрис­тос. В древ­ност­та то­зи въп­рос е бил пред­мет на не­ед­ноз­нач­ни раз­мис­ли на цър­ков­ни ав­то­ри; един от най-ран­ни­те тек­с­то­ве стиг­на­ли до нас при­над­ле­жи на Кли­мент Алек­сан­д­рийс­ки, кой­то спо­ме­на­ва 20 май.

Празникът Рождество Христово

Праз­ни­кът Рож­дес­тво Хрис­то­во е вто­ри­ят по зна­чи­мост след Въз­к­ре­се­ние Хрис­то­во за древ­на­та Цър­к­ва и ос­та­ва та­къв за Пра­вос­лав­на­та цър­к­ва до днес. Докато на За­пад към ХIV век по не­яс­ни при­чи­ни той при­до­би­ва пър­вос­те­пен­но зна­че­ние.

Коледната елха и православната традиция

Автор: 
Митрополит Йеротей (Влахос)

Смя­там, че оби­ча­ят да ук­ра­ся­ва­ме ко­лед­но дър­во за ко­лед­ни­те тър­жес­т­ва не е прос­то за­пад­на за­ем­ка, ко­я­то тряб­ва да за­ме­ним с ня­как­ва прак­ти­ка с чис­то пра­вос­ла­вен ха­рак­тер. Вяр­но, не съм се за­дъл­бо­ча­вал под­роб­но в изу­ча­ва­не ис­то­ри­я­та и про­из­хо­да на ко­лед­но­то дър­во, но съм на мне­ние, че то се съ­че­та­ва умес­т­но със сми­съ­ла на праз­ни­ка Рож­дес­т­во Христово.

БОГОЯВЛЕНСКИЯТ ВОДОСВЕТ - оли­цет­ворение на един­с­т­во­то на Цър­к­ва, дър­жа­ва и ар­мия

Автор: 
Горан БЛАГОЕВ

Хрис­то­ва­та цър­к­ва праз­ну­ва де­ня на све­то­то Бо­го­яв­ле­ние още от за­раж­да­не­то си ­ ед­но от апос­тол­с­ки­те пос­та­нов­ле­ния при­зо­ва­ва вяр­ва­щи­те да имат ве­ли­ка по­чит към де­ня, в кой­то Гос­под ни е явил Сво­я­та Бо­жес­т­ве­ност.

Източник: 
"Църковен вестник" бр.1/2008