Църковните тайнства

СВЕЩЕНСТВО, БРАК, ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

В Църквата всяко служение е възможно само въз основата на благодатните дарове, които се преподават в нея. Само лица, които са ги получили, могат да бъдат свещенослужители. Тайнството свещенство е установено от Самия Господ Иисус Христос, който е избрал апостолите от числото на Своите слушатели и ученици и им дал власт да учат и извършват тайнства, и след Възнесението Си им изпратил Светия Дух, който ги сподобил с потребните за тяхното служение сили (Деян. 1:8; 2:4).

ТАЙНСТВА. КРЪЩЕНИЕ И МИРОПОМАЗВАНЕ

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

1. Тайнства. В съвременната богословска традиция под църковни тайнства се разбира особеното действие на Божия Промисъл върху вярващите, при което им се преподава Божията благодат, преобразяваща човека, обновяваща неговата природа и неговата личност. С помощта на тайнствата ние, като личности, ставаме членове на Тялото Църковно. В този смисъл тайнствата лежат в основата на нашия християнски живот.