Църковните тайнства

ЗА ВЕНЧАНИЕТО

Венчанието – това е тайнство на Църквата, в което Бог подава на бъдещите съпрузи, при обещание от тяхна страна да съхраняват верността си един към друг, благодат за съвместен християнски живот, раждане и възпитание на деца.

ПОУЧЕНИЕ ЗА ТАЙНСТВОТО ВЕНЧАНИЕ

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

Днес вие увенчахте любовта си с желанието си да вървите двамата заедно по един път. Немският поет Шилер е казал, че любовта възниква не там, където две души звучат в унисон, а между души, които умеят „хармонично” да се настроят една към друга. Любовта взаимно ги допълва. Бракът е едновременно любов и взаимна помощ. Да обичаш, значи да се радваш и да търпиш заедно с другия. Заради това на встъпващите в брак се дава Божествената благодат.

СВЕЩЕНСТВО, БРАК, ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

В Църквата всяко служение е възможно само въз основата на благодатните дарове, които се преподават в нея. Само лица, които са ги получили, могат да бъдат свещенослужители. Тайнството свещенство е установено от Самия Господ Иисус Христос, който е избрал апостолите от числото на Своите слушатели и ученици и им дал власт да учат и извършват тайнства, и след Възнесението Си им изпратил Светия Дух, който ги сподобил с потребните за тяхното служение сили (Деян. 1:8; 2:4).

ТАЙНСТВА. КРЪЩЕНИЕ И МИРОПОМАЗВАНЕ

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

1. Тайнства. В съвременната богословска традиция под църковни тайнства се разбира особеното действие на Божия Промисъл върху вярващите, при което им се преподава Божията благодат, преобразяваща човека, обновяваща неговата природа и неговата личност. С помощта на тайнствата ние, като личности, ставаме членове на Тялото Църковно. В този смисъл тайнствата лежат в основата на нашия християнски живот.

КАК НИ ПРОМЕНЯ КРЪЩЕНИЕТО - беседа от поредицата "Православие и съвремие", на 16 юли 2014 г. в ателие-книжарница "Къща за птици", София

През юли последната среща за пролетно-летния сезон от поредицата „Православие и съвремие", инициирана от Православие.БГ, е посветена на светото Тайнство Кръщение. В своята емблематична книга „ОТ ВОДА И ДУХ" протопр. Александър Шмеман пише: „Християнинът от миналото знаел с цялото си същество, че с Кръщението се поставя в радикално ново отношение спрямо всички аспекти на живота... Тази основа е все още с нас. Хората се кръщават.

Източник: 
Ателие-книжарница "Къща за птици", София

НАСТАВНИЦИ НА СМИРЕНИЕТО

Автор: 
Свещеник Дмитрий Шишкин

Апостол Павел казва: „Помнете вашите наставници” (Евр.13:7). Обикновено ние наричаме наставници хората, които са оказали положително влияние върху нашия живот. Като правило това са хора, които добре познаваме… Но не винаги се случва така. Аз с благодарност си спомням хора, които съм познавал съвсем бегло, но ги смятам за мои истински наставници в основното „деяние” на християнина – смирението.

КРЪЩЕНЕТО – едно от тайнствата на православната църква

Автор: 
Елена Меракова

Активизирането на църковния живот и засиленият интерес към Тайнствата на Църквата през последните две десетилетия доведе в храма много нововъцърковени хора. Повечето от които не израсли в църковна среда и не получили религиозно възпитание.

ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ – встъпване в живота на Църквата

Църквата Христова е богочовешки организъм, в който хората се съединяват с Бога и освещават чрез Божията благодат. Встъпването в Църквата и приобщаването с всички нейни блага, като: вечния живот, възсъединението с Бога, възкресяването на способността да обичаш, да се радваш с чиста радост, да имаш духовно здраве и т. н. се осъществява чрез тайнството свето Кръщение.

МИРОВАРЕНЕТО В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

Автор: 
Александра Карамихалева

За вре­мето на Пър­во­то и Вто­ро­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во не са зас­ви­де­тел­с­т­ва­ни слу­чаи на ос­ве­ща­ва­не на ми­ро от Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва. През то­зи пе­ри­од све­то­то миро се по­лу­ча­вало от Кон­с­тан­ти­но­пол­с­ката (Все­лен­с­ка) пат­ри­ар­шия. През ХIV в., ко­га­то от­но­ше­ни­я­та меж­ду бъл­гар­с­кия пат­ри­арх Йо­а­ким III и пат­ри­арх Ка­лист I (+1363) се вло­ши­ли, Кон­с­тан­ти­но­пол­с­ка­та цър­к­ва преус­та­но­ви­ла из­п­ра­щане­то на ми­ро.

Елеосвещението - лек за тялото и за душата

Автор: 
Свещ. Владимир Симонов

„Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят” /Иак. 5:14/.