Миропомазване

МИРОВАРЕНЕТО В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

Автор: 
Александра Карамихалева

За вре­мето на Пър­во­то и Вто­ро­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во не са зас­ви­де­тел­с­т­ва­ни слу­чаи на ос­ве­ща­ва­не на ми­ро от Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва. През то­зи пе­ри­од све­то­то миро се по­лу­ча­вало от Кон­с­тан­ти­но­пол­с­ката (Все­лен­с­ка) пат­ри­ар­шия. През ХIV в., ко­га­то от­но­ше­ни­я­та меж­ду бъл­гар­с­кия пат­ри­арх Йо­а­ким III и пат­ри­арх Ка­лист I (+1363) се вло­ши­ли, Кон­с­тан­ти­но­пол­с­ка­та цър­к­ва преус­та­но­ви­ла из­п­ра­щане­то на ми­ро.

Миропомазване

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Източник: 
Нашата вяра