Брак

ЗА ВЕНЧАНИЕТО

Венчанието – това е тайнство на Църквата, в което Бог подава на бъдещите съпрузи, при обещание от тяхна страна да съхраняват верността си един към друг, благодат за съвместен християнски живот, раждане и възпитание на деца.

ПОУЧЕНИЕ ЗА ТАЙНСТВОТО ВЕНЧАНИЕ

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

Днес вие увенчахте любовта си с желанието си да вървите двамата заедно по един път. Немският поет Шилер е казал, че любовта възниква не там, където две души звучат в унисон, а между души, които умеят „хармонично” да се настроят една към друга. Любовта взаимно ги допълва. Бракът е едновременно любов и взаимна помощ. Да обичаш, значи да се радваш и да търпиш заедно с другия. Заради това на встъпващите в брак се дава Божествената благодат.

Брак

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Тайн­с­т­во­то Брак е не­о­б­хо­ди­мо за ония, ко­и­то встъп­ват в съп­ру­жес­ки жи­вот. В тайн­с­т­во­то Брак се да­ва Бо­жи­я­та бла­го­дат, ко­я­то съ­е­ди­ня­ва и ос­ве­ща­ва мъ­жа и же­на­та, чий­то съп­ру­жес­ки съ­юз има за ви­сок об­ра­зец съ­ю­за меж­ду Хрис­тос и Цър­к­ва­та (Ефес 5:32). В бра­ка се съз­да­ва но­во хрис­ти­я­н­с­ко се­мейс­т­во. В се­мейс­т­во­то се раж­дат и въз­пи­та­ват в хрис­ти­я­н­с­ки дух де­ца.

Източник: 
Нашата вяра