Любовта към Бога

В предаването "Срещите" на БНР Радио Пловдив - разговор за божествената любов и мъдростта

Автор: 
Людмила Сугарева, 12 март 2016

В деня на своя 17-ти рожден ден предаването "Срещите" избира за разговор библейското "Страхът от Бога е начало на всяка мъдрост".

Страх - как, защо? Мъдрост - каква? Нали в Господнята молитва се казва "Отче наш, не Боже наш" ...

Източник: 
БНР Радио Пловдив

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НРАВСТВЕНОСТ И РЕЛИГИЯ

Автор: 
Протойерей Йоан КАРАМИХАЛЕВ

Нрав­с­т­ве­ност­та мо­же да се из­г­раж­да и са­мо чрез ес­тес­т­ве­ни­те ду­хов­ни си­ли на чо­ве­ка. Чрез нрав­с­т­ве­но­то си чув­с­т­во и съз­на­ние чо­век мо­же да пра­ви раз­ли­ка меж­ду доб­ро и зло и чрез гла­са на съ­вест­та си и сво­бод­на­та си во­ля да след­ва доб­ро­то, и да из­бяг­ва зло­то, да се стре­ми към доб­ро­де­тел­ност и съ­вър­шен­с­т­во.

Източник: 
Свещ. Йоан Карамихалев, Записки по православна християнска етика, С., 2010 г.

Предколедно за радостта в Господа с проф. Георги Каприев в предаването "Срещи" на БНР Радио Пловдив

Автор: 
Людмила Сугарева, 13 декември 2014

Какво става с радостта в Господа? С онова спокойно, смирено, радостно и свободно стоене пред Бога? Защо днес се търси святост, която дава много, но не изисква нищо?
И още много въпроси 12 дни пред Рождество Христово в разговор с проф. Георги Каприев в "Срещи"-те на 13 декември от 9.00 часа.

Източник: 
БНР Радио Пловдив

За една свята обител

Някъде във вътрешността на Русия преди революцията имало манастир, за който в околността се носела лоша мълва. Казвали, че монасите там са все мързеливци и пияници. По време на гражданската война в близкото градче дошли червените. Те събрали жителите на пазарния площад и докарали монасите под конвой.

Източник: 
„Не светите светии”, архим Тихон ШЕВКУНОВ

За молитвата и лисичето

В Египет, където в дълбока християнска древност е имало много велики манастири, един монах дружал с прост и безкнижен селянин фелах. Веднъж селянинът казал на монаха:

Източник: 
„Не светите светии”, архим Тихон ШЕВКУНОВ

ХРИСТИЯНСКАТА ЛЮБОВ - НОВА НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Християнската любов е особено чувство, приближаващо човека към Бога, Който Сам е Любов /1Иоан 4:8/. В сферата на земните чувствания няма по-висше чувство от майчинската любов, готова за саможертва. И цялата история на отношенията на Бога към човека е непрекъсната история за самопожертването на Небесната любов. Небесният Отец като че ли за ръка води към спасение грешника, Своя враг и изменник, и не щади за неговото спасение Своя Единороден Син.

Източник: 
"Записки по православна християнска етика"

ХРИСТИЯНСКА ЛЮБОВ КЪМ БОГА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Вярата и надеждата не са достатъчни, за да издигнат човека до най-висшата степен на нравственото състояние. Невъзможно е придобиването на вярата без предана любов. За да намерим Бога, трябва да Го търсим, трябва да Го познаваме, трябва да Го обичаме. Любовта към Бога, според св. Тихон Задонски, е цялостно и неотменимо желание на човешката душа винаги да пребивава със своя Творец, Изкупител и Промислител.

Източник: 
Из подготвяната за печат "Записки по християнска етика"

ПОУЧЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТАРЦИ - за любовта

Автор: 
съставил свещ. Дионисий Тацис

1. Старецът Амфилохий съветвал: “Възлюби Единия, за да те обикнат всички. Ще те обичат не само хората, но и безсловесните животни, защото, когато се проявява Божествената благодат наелектризира и привлича към себе си онова, което се намира пред нея. Ще бъдеш не само обичан, но и почитан, защото в тебе ще се изобрази непорочният девствен лик на Онзи, Когото ти ще възлюбиш и на Когото ще служиш.”