В началото на духовния живот

Пътят на зрелостта

Автор: 
Мария Иванова

ГЕРОИ НА ЕДНА ЕВАНГЕЛСКА ДРАМА

Автор: 
Александра Карамихалева

Днес по-го­ля­ма­та част от хрис­ти­я­ни­те в на­ша­та стра­на сме влез­ли в Цър­к­ва­та в по-зря­ла въз­раст, по­ра­ди доб­ре из­вес­т­ни обек­тив­ни при­чи­ни. До­то­га­ва сме жи­ве­ли “ка­то всич­ки” и до­ри не сме се за­пит­ва­ли доб­ре ли жи­ве­ем или зле. Пък и да сме се пи­та­ли, мер­ки­те ни за доб­ро и зло са би­ли твър­де раз­лич­ни от се­гаш­ни­те.

Източник: 
Из книгата "През очите на вярата"

ИЗРАСТВАНЕ ВЪВ ВЯРАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

За чо­ве­ка ка­то Бо­жие съз­да­ние ня­ма въз­раст, в ко­я­то да е “т­вър­де ра­но” да бъ­де при­ве­ден към Бо­га и да за­поч­не да въз­рас­т­ва в Не­го.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"