Целта на християнския живот

Манастир в света

Автор: 
Про­то­йе­рей: Вла­ди­мир Свенцицкий

Днес, за­поч­вай­ки да жи­ве­ят цър­ко­вен жи­вот, вяр­ва­щи­те по­па­дат в по­ло­же­ни­е­то на хо­ра, раз­къс­ва­ни на две. За тях въз­ник­ват два съ­вър­ше­но раз­лич­ни жи­во­та, два съ­вър­ше­но раз­лич­ни свя­та: еди­ни­ят е в хра­ма, с всич­ко ко­е­то той да­ва на вяр­ва­щия, а дру­ги­ят ­ жи­во­тът из­вън сте­ни­те на хра­ма.

С мисълта за смъртта

Автор: 
Александра Карамихалева

Задушница е. Помен за починалите ни близки и спомен за смъртта – неминуем през тези няколко дни в годината, отредени за възпоменаване  душите на починалите, както и при случаите, в които неволно се сблъскваме с нея. Случаи, които ни променят - нас, живота ни, приоритетите ни. Случаи, от които става пределно ясно: защо християните трябва постоянно да помнят смъртта, постоянно да мислят за нея.

ЗА БОЖИЯ МИР И БЛАГОДАТТА НА СВЕТИЯ ДУХ - част втора

Автор: 
Н.А. Мотовилов

Когато обаче някой, подбуден от желаещата нашето спасение Божия премъдрост, която обхваща всичко, се реши заради нея да се стреми към Бога и да бди, за да постигне вечното си спасение, такъв човек, послушен на нейния глас, трябва да прибегне към истинско покаяние за греховете си, като върши добродетели, противоположни на предишните си грехове.

ЗА БОЖИЯ МИР И БЛАГОДАТТА НА СВЕТИЯ ДУХ - част първа

Автор: 
Н.А. Мотовилов

Беседа на св. Серафим Саровски с Н.А. Мотовилов за целта на християнския живот, според разказа на Мотовилов

НРАВСТВЕНО СЪДЪРЖАНИЕ И НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ НА СВЕТОСТТА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Светостта е най-висшата ценност, към нейното съдържание принадлежи абсолютната истина, съвършената красота и чистото добро. Тя винаги има отношение към религиозната област, към свръхестествената действителност на Бога. Извън Бога и извън отношението към Него няма светост. Свещеното Писание приписва светост в собствен смисъл само на Бога. “Никой не е тъй свет като Господа”/1 Цар.2:2/.

Бъди себе си

Автор: 
Александра Карамихалева

Днес сме мак­си­мал­но сво­бод­ни в из­бо­ра си на жи­тейс­ка по­зи­ция и път за се­бе­ре­а­ли­за­ция, но и мак­си­мал­но зат­руд­не­ни от пра­во­то си на из­бор. Вън­ш­ни­те фак­то­ри ­ об­щес­т­ве­но мне­ние, пред­раз­съ­дъ­ци, тра­ди­ции ­ за нас, ка­то граж­да­ни на ци­ви­ли­зо­ва­ния свят от­дав­на не са преч­ка да бъ­дем се­бе си. Ос­та­ва на­ис­ти­на да си от­го­во­рим на въп­ро­са: кой всъщ­ност съм аз. А то­ва, оказ­ва се, не е ни­как лес­но.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ПРИКАЗКА ЗА СМИСЪЛА

Автор: 
Александра Карамихалева

Ня­ма чо­век, кой­то в “ми­го­ве на сла­бост” да не е връх­ли­тан от въп­ро­си за сми­съ­ла: как­во пра­вя; за­що жи­вея та­ка ока­я­но при всич­ки­те си уси­лия за по-до­бър жи­вот; за­що всич­ко, ко­е­то пра­вя, се раз­па­да; ка­къв е сми­съ­лът от мо­и­те уси­лия и как да про­дъл­жа нап­ред?

Източник: 
книгата "През очите на вярата"