Видове богослужение

Видове богослужение

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Ежед­не­вен, сед­ми­чен и го­ди­шен кръг. В мо­лит­ва­та пул­си­ра жи­во­тът на Цър­к­ва­та. С мо­лит­ва за­поч­ва Цър­к­ва­та все­ки нов ден; с нея тя оз­на­ме­ну­ва и вся­ко по-важ­но съ­би­тие от днев­ния, сед­мич­ния и го­диш­ния кръг. Учас­т­вай­ки в ежед­нев­но­то и праз­нич­но­то бо­гос­лу­же­ние, хрис­ти­я­ни­нът ка­то жив член на Цър­к­ва­та учас­т­ва и в ней­ния мо­лит­вен и бла­го­да­тен жи­вот.

Източник: 
Нашата вяра