Свещено и църковнослужители

Двама млади духовници основаха православен манастир край Бостън

Двама млади духовници основаха православен манастир край Бостън

Отец Натанаил и отец Йосиф имат музикално и богословско образование
публикувано на 29.03.2019
Автор: Анжела Каменова - радио Видин

Източник: 
БНР Радио Видин, Анжела Каменова

Свещено и църковнослужители

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Бо­гос­лу­же­ни­е­то мо­гат да из­вър­ш­ват са­мо ли­ца от мъж­ки пол, над­леж­но под­гот­ве­ни, из­б­ра­ни, ръ­ко­по­ло­же­ни и пос­та­ве­ни за то­ва све­то слу­же­ние. В Пра­вос­лав­на­та цър­к­ва има три бла­го­дат­ни сте­пе­ни на све­ще­нос­лу­же­ние: епис­коп­с­ка, през­ви­тер­с­ка и дя­кон­с­ка. Пър­ви­те епис­ко­пи са би­ли св. апос­то­ли. Те ръ­ко­по­ло­жи­ли от своя стра­на дру­ги ли­ца за епис­ко­пи, през­ви­те­ри и дя­ко­ни.

Източник: 
Нашата вяра