Света Литургия

ТАЙНИТЕ МОЛИТВИ НА ЛИТУРГИЯТА

Автор: 
Алек­сан­д­ра Карамихалева

Чу­ва­ли ли сте за т. нар. “тай­ни мо­лит­ви”? Та­ко­ва на­и­ме­но­ва­ние са по­лу­чи­ли най-ху­ба­ви­те и дъл­бо­ко­съ­дър­жа­тел­ни мо­лит­ви от Ли­тур­ги­я­та, ко­и­то са жи­во из­по­вяд­ва­не на вя­ра­та и ли­тур­гич­но­то бо­гос­ло­вие и в син­те­зи­ран вид пре­да­ват ця­ла­та све­ще­на ис­то­рия на Но­вия за­вет и Дог­ма­ти­чес­ко­то уче­ние на Цър­к­ва­та. Те, как­то е вид­но и от са­мо­то им съ­дър­жа­ние се про­из­на­сят от све­ще­ни­ка от име­то на це­лия бо­го­мо­лен на­род.

СВЕТА ЛИТУРГИЯ

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Св. Ли­тур­гия е цен­тър на пра­вос­лав­но-хрис­ти­ян­с­ко­то бо­гос­лу­же­ние. Тя е спо­мен за Тай­на­та ве­че­ря на Гос­под Иисус Хрис­тос с апос­то­ли­те, ста­на­ла пре­ди кръс­т­ни­те Му стра­да­ния; спо­мен е и за из­ку­пи­тел­на­та Му смърт. Ли­тур­ги­я­та сим­во­лич­но изоб­ра­зя­ва по-важ­ни­те мо­мен­ти от зем­ния жи­вот на Гос­по­да. Тя е на­ше­то без­к­ръв­но жер­т­воп­ри­но­ше­ние. През вре­ме на св.

Източник: 
Нашата вяра