Духовен живот

За молитвата и лисичето

В Египет, където в дълбока християнска древност е имало много велики манастири, един монах дружал с прост и безкнижен селянин фелах. Веднъж селянинът казал на монаха:

Източник: 
„Не светите светии”, архим Тихон ШЕВКУНОВ

СЕМЕНАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ, ПОСЕТИ В СЪРЦАТА НА ХОРАТА ДА ДАДАТ ПЛОД СТОКРАТЕН

Автор: 
Интервю: Александра КАРАМИХАЛЕВА

- Ваше Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во, при въд­во­ря­ва­не­то Ви на мит­ро­по­лит­с­ка­та ка­тед­ра Вие мно­гок­рат­но спо­ме­на­вах­те име­то на Ва­шия ду­хо­вен отец и пред­шес­т­ве­ник, мит­ро­по­лит На­та­на­ил. Це­ли­ят Ви ду­хо­вен път е бе­ля­зан от не­го­ва­та лич­ност. Кои са най-важ­ни­те уро­ци, ко­и­то Ви пре­по­да­де той, ко­и­то ще Ви пос­лу­жат и в пред­с­то­я­що­то Ви мит­ро­по­лит­с­ко слу­же­ние?

Източник: 
"Църковен вестник" бр. 4/2014г.

Поучения на стареца Ефрем Филотейски за осъждането

Голямо зло е клеветата. Както малкият рул на кораба го насочва натам, накъдето иска, така и езикът води човека към добро или към зло. Светите отци много са порицавали осъждането на чуждите грехове, немощи и лоши привички.

ПОУЧИТЕЛНИ ИСТОРИИ ОТ ЖИВОТА НА ДРЕВНИ ХРИСТИЯНСКИ ПОДВИЖНИЦИ

Някакъв светски мъдрец дошъл при един старец. Видял, че у него няма нищо, освен Библията, той му подарил свой собствен библейски коментар. След година отново дошъл при стареца и попитал:
- Отче, помогна ли ти моята книга по-добре да разбереш Библията?
- Напротив - отвърнал старецът, - наложи ми се да се обръщам към Библията, за да разбера твоята книга.

Великият пост – време за духовно просветление и изцеление

Автор: 
Дарина Григорова, 24 февруари 2014

Неделя Сиропустна или Сирни Заговезни е последният ден преди началото на Великия пост. Известна е още като „неделя на всеопрощението". Тогава всички православни християни се обръщат един към друг за прошка с надеждата по този начин и греховете им да бъдат опростени. Някога, след вечерната служба, родовете се събирали, младите смирено искали прошка от старите и обратното.

Източник: 
БНР Радио България

Защо мнозина не успяват по пътя към обожението?

Автор: 
Aрхим. Георги Капсанис

Макар, че като хора сме приели призванието за тази велика цел – да се съединим с Бога, да станем богове по благодат и да се радваме на това велико благословение, за което нашият Творец ни е създал, ние често живеем така, сякаш тази най-възвишена и най-голяма цел не съществува. Ето защо нашият живот е изпълнен с неуспехи и провали.

Източник: 
"Обожението като цел на човешкия живот"

Да позволим на Христос да ни свърже

Автор: 
Александра Карамихалева

Случва ми се в храма някой да ми подаде чинийка, пълна с лакомства. Чувствам се неловко. От мен се очаква да съучаствам в нечия радост или скръб, а аз не познавам хората, не зная какъв е случаят, „честито” ли да кажа или „Бог да го прости”.

Източник: 
Книгата "През очите на вярата"

Великото послушанието

Автор: 
Александра Карамихалева

Ко­га­то че­тем ас­ке­ти­чес­ка ли­те­ра­ту­ра за ду­хов­ни стар­ци и тех­ни­те пос­луш­ни­ци, в нас се раз­га­ря ед­на сво­е­об­раз­на ду­хов­на ро­ман­ти­ка. Ис­ка ни се и ние да има­ме та­къв свят и про­зор­лив ста­рец, кой­то без­пог­реш­но да ни во­ди по пъ­тя на спа­се­ни­е­то.

Пътят на зрелостта

Автор: 
Мария Иванова