Духовен живот

ХРИСТИЯНСКАТА ЛЮБОВ - НОВА НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ

Автор: 
Прот. Йоан Карамихалев

Хрис­ти­ян­с­ка­та лю­бов е осо­бе­но чув­с­т­во, приб­ли­жа­ва­що чо­ве­ка към Бо­га, Кой­то Сам е Лю­бов /1 Иоан 4:8/. В сфе­ра­та на зем­ни­те чув­с­т­ва­ния ня­ма по-вис­ше чув­с­т­во от май­чин­с­ка­та лю­бов, го­то­ва за са­мо­жер­т­ва. И ця­ла­та ис­то­рия на от­но­ше­ни­я­та на Бо­га към чо­ве­ка е неп­ре­къс­на­та ис­то­рия за са­мо­по­жер­т­ва­не­то на Не­бес­на­та лю­бов.

Източник: 
"Записки по православна християнска етика", С., 2010 г.

СТЕПЕНИТЕ НА СМИРЕНИЕТО

Автор: 
Архимандрит Серафим (Алексиев)

Както гордостта имаше три степени, тъй и смирението има три степени. Но ония се изкачваха нагоре, за да провалят човека, а тия слизат надолу, за да го издигнат. Ето как определя дивният и свят старец Амвросий Оптински тия три степени:

ЗА ПРИЗВАНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ

Автор: 
Св. Никодим Светогорец

Обръщам се към всеки християнин: Кой си ти, който днес си влязъл в храма? Само по името познавам, че си християнин, от нищо друго това не се вижда. Ако те попитат кой е Христос, в Когото вярваш, ще се окаже, че не можеш нищо смислено да отговориш...

ЗА ДУШЕВНИЯ МИР

Автор: 
Св. Серафим Саровски

Душевен мир се придобива чрез скърби. Писанието казва: Влязохме в огън и вода, и Ти ни изведе на свобода. (Пс. 65:12) Пътят на онези, които искат да угодят на Бога, минава през много скръб. Как ще облажаваме светите мъченици за страданията, които са претърпели заради Бога, щом не можем да изтърпим една треска?
Нищо не спомага за придобиването на душевен мир така, както мълчанието и доколкото ти е възможно, непрестанно да разговаряш със себе си, а с другите - рядко.

ЗА ПОКАЯНИЕТО

Автор: 
Св. Силуан Атонски

Когато плачем за греховете си и смиряваме душите си, нямаме видения, а и самата душа не желае да има такива. А когато оставим плача и смирението, виденията идват и ние спокойно можем лесно да се увлечем по тях.

Как да прекараме Петровия пост

Автор: 
Александра Карамихалева

Дни наред живяхме сякаш в безвремието. Изживяхме радостните дни на Възкресението; припомнихме си 40-те дни, в които възкръсналият Христос е сред Своите верни последователи; чухме на Възнесение думите Му: „ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели... до край-земя” (Деян. 1:8); станахме свидетели на изпълнението на обещанието на Господа и заедно с апостолите посрещнахме Утешителя в сърцата си.

За нетлението и чудотворството на светите мощи

Автор: 
Александра Карамихалева

За­що Бог, въп­ре­ки при­род­ни­те за­ко­ни ус­та­но­ве­ни от Са­мия Не­го, да­ря­ва те­ла­та на ня­кои пра­вед­ни­ци с нет­ле­ние? Те още при­жи­ве са през­ре­ли плът­та си и всич­ко, ко­е­то е от нея в име­то на веч­ния жи­вот в еди­не­ние с Бо­га.

Молитва на последните Оптински старци

Господи, дай ми с душевно спокойствие да посрещам всичко, което ще ми донесе настъпващият ден. Дай ми всецяло да се предам на Твоята Света воля. Във всеки час на този ден във всичко ме наставлявай и поддържай. Каквито и известия да получавам през деня, научи ме да ги приемам със спокойна душа и твърдото убеждение, че всичко става според Твоята Света воля.

За вечните мъки

Автор: 
Архим. Епифаний ТЕОДОРОПУЛОС

Читател на нашия вестник пита: „Как е възможно Божията благост да се съгласува с учението за вечните мъки?”

Въпроси на християнската душа

Автор: 
Протойерей Григорий ПОНОМАРЕВ

Какъв е основният признак на правилната духовна нагласа?