Духовен живот

С мисълта за смъртта

Автор: 
Александра Карамихалева

Задушница е. Помен за починалите ни близки и спомен за смъртта – неминуем през тези няколко дни в годината, отредени за възпоменаване  душите на починалите, както и при случаите, в които неволно се сблъскваме с нея. Случаи, които ни променят - нас, живота ни, приоритетите ни. Случаи, от които става пределно ясно: защо християните трябва постоянно да помнят смъртта, постоянно да мислят за нея.

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е животът

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е и животът. Ако мислите ни са мирни, тихи, благородни и кротки, и жи­вотът ни ще е такъв. Ако обръщаме внимание на средата, в която живеем, ние влизаме в този мислен кръг, и тогава ня­маме мир и покой.

Всяко дело да посветим на Бога

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Любовта към враговете според преподобни Силуан Атонски

Автор: 
Проф. Георгиос МАНДЗАРИДИС

Любовта стои на първо място в християнството. Тя именно описва Божието битие и явява неговия лик (ήθος). Бог е любов: любов е като единосъщна и неразделна лична, т.е. от лица Троица.

Духовно-аскетичните принципи на Исихазма и православното подвижничество според „Завета на Св. Иван Рилски”

Автор: 
Доцент Костадин Нушев

В традицията на Българската православна църква св. Иван Рилски е почитан като небесен закрилник на българския народ и като първи най-голям основател на отшелническото монашество. Макар различните форми на общежитийно монашество да са били познати у нас още преди него, то именно Рилският светец е възприеман от православната традиция на Църквата като същински първоосновател на анахоретското – отшелническо монашество в България, а също така и като най-велик духовен отец и учител на монашеството сред българите.

Лице в лице - интервю с Черногорския и Приморски митрополит Амфилохий (Радович)

Автор: 
Александра Карамихалева

Митрополит Амфилохий (Радович) е роден на 7 януари 1938 година. Завършва семинарията “Св. Сава” в Белград и богословския университет на СПЦ в Белград. Във философския факултет на Белградския университет завършва специалност класическа филология. Продължава обучението си в Берн (Швейцария) и в Рим. По-късно в Атина защитава докторантура по теология, посветена на свети Григорий Палама. Там приема монашество и свещенически сан. Прекарва една година на Света Гора, откъдето го изпращат преподавател в Богословския университет “Св.

Представяне на книгата „Записки по православна християнска етика" на Седмицата на православната книга във Варна

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Тази година от 6 до 12 септември за 12-ти пореден път във Варна се проведе Седмицата на православната книга и научна конференция на тема "Исихастката традиция и съвременния църковен живот". Непосредствено след официалното откриване, бе представена новата книга на свещ. Йоан Карамихалев от храм „Св. София”, член на редакционния екип на сайта „Православна младеж” - "Записки по православна  християнска етика".

За гордостта и гнева

Автор: 
Ака­де­мик проф. Вла­де­та Йе­ро­тич *

Гор­дост­та не е по­рок и грях са­мо на ате­ис­ти­те и бо­го­бор­ци­те, но и на мно­гоб­рой­ния свят, учуд­ва­що не­ха­ен и рав­но­ду­шен към де­ло­то на соб­с­т­ве­но­то си спа­се­ние. Тя се по­я­вя­ва с не по-мал­ка, а мо­же би до­ри и с по-го­ля­ма жар в убе­де­ни­те те­ис­ти ­ хо­ра, по сво­е­му бо­го­бо­яз­ли­ви, ко­и­то се ста­ра­ят да из­пъл­ня­ват пре­циз­но вся­ка йо­та от цър­ков­ния ри­ту­ал и пра­ви­ла.

Източник: 
Из “Учението на св. Йоан Лествичник и нашето време”

ХРИСТИЯНСКАТА ЛЮБОВ - НОВА НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Християнската любов е особено чувство, приближаващо човека към Бога, Който Сам е Любов /1Иоан 4:8/. В сферата на земните чувствания няма по-висше чувство от майчинската любов, готова за саможертва. И цялата история на отношенията на Бога към човека е непрекъсната история за самопожертването на Небесната любов. Небесният Отец като че ли за ръка води към спасение грешника, Своя враг и изменник, и не щади за неговото спасение Своя Единороден Син.

Източник: 
"Записки по православна християнска етика"

ХРИСТИЯНСКА МОЛИТВА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Християнската вяра е неразривно свързана с любовта към Бога. А любовта винаги изисква живи, лични отношения с този, когото обичаме. По отношение на Бога тази любов преди всичко се изразява в молитвата.

Източник: 
Из книгата "Записки по православна християнска етика"

ВЕЛИКОТО ПОСЛУШАНИЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Ко­га­то че­тем ас­ке­ти­чес­ка ли­те­ра­ту­ра за ду­хов­ни стар­ци и тех­ни­те пос­луш­ни­ци, в нас се раз­га­ря ед­на сво­е­об­раз­на ду­хов­на ро­ман­ти­ка. Ис­ка ни се и ние да има­ме та­къв свят и про­зор­лив ста­рец, кой­то без­пог­реш­но да ни во­ди по пъ­тя на спа­се­ни­е­то.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"