Църква и общество

БОЖЕСТВЕНО НАЧАЛО И ТРАГЕДИЯ НА КУЛТУРАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Свик­на­ли сме да на­ри­ча­ме “кул­ту­ра” всич­ки твор­чес­ки изя­ви на чо­веш­ка­та лич­ност. Днес под то­зи ети­кет ми­на­ва как­ва ли не пош­лост, пред­с­та­ве­на на сце­на­та, на ек­ра­на, в из­лож­бе­ни­те за­ли, в ли­те­ра­ту­ра­та. Са­моз­ва­ни “т­вор­ци” се из­жи­вя­ват ка­то съ­вест­та на на­ци­я­та и ду­хов­ни во­да­чи.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ГРЕХОПАДЕНИЕТО И КУЛТУРАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Гре­хо­па­де­ни­е­то, ка­то пов­ли­ча след се­бе си ця­лост­но­то раз­с­т­ройс­т­во на чо­веш­ка­та при­ро­да, обус­ло­ви­ло и тра­ге­ди­я­та на кул­ту­ра­та, внес­ло в нея раз­кол и ан­та­го­ни­зъм. Кул­ту­ра­та, съз­да­де­на от гре­хов­ния чо­век, ве­че не е оно­ва, ко­е­то би тряб­ва­ло да бъ­де. До гре­хо­па­де­ни­е­то чо­век об­щу­вал не­пос­ред­с­т­ве­но с Бо­га и се гри­жел за тво­ре­ни­е­то в съг­ла­сие с Не­го­ва­та во­ля.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

СЪДЕНИ СМЕ ОТ ЛЮБОВ

Автор: 
Матей Тенев

Възможно ли е да бъдем здравомислещи в света, в който правосъдието не е оценено?  Мнозина говорят за техните права. Откъде идва това понятие? Какво ме кара да си мисля, че „аз” имам „права”? Освен че, имаме права, ние сме призовани към правосъдие. Всеки има това чувство на правосъдие като стане дума за наказване  на някой престъпник. Някои от нас биха казали, че той заслужава да бъде наказан, други биха казали, че е от негова полза, за неговото възпитание. Защо?

Присъствието на Българската Православна Църква в армията - кратък исторически обзор и съвременно състояние

Автор: 
свещ.Йоан Карамихалев

След Освобождението на България от турско робство /1878 г./ отношенията между двете институции: Църква и армия се поставят на конституционни и законови основи. Православното изповедание  става  доминиращо в Княжество България. Българската православна църква (БПЦ) е предопределена да изпълнява функциите на организационен център за възстановяване и укрепване на новата българска държава.

Присъствието на Българската Православна Църква в армията - кратък исторически обзор и съвременно състояние

Автор: 
свещ.Йоан Карамихалев

След Освобождението на България от турско робство /1878 г./ отношенията между двете институции: Църква и армия се поставят на конституционни и законови основи. Православното изповедание  става  доминиращо в Княжество България. Българската православна църква (БПЦ) е предопределена да изпълнява функциите на организационен център за възстановяване и укрепване на новата българска държава.

ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА И АРМИЯТА

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

Обзор на дейността на духовниците, полагащи пастирски грижи за военнослужещите в Русия и други страни

ИМА ЛИ НАЦИЯТА НИ ДУХОВНИ УСТОИ ?

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Преди да говорим за това има ли нацията ни духовни устои, трябва да изясним понятието “духовност”. Днес много се говори за духовност. За нея говорят хора с най-различни професии и мирогледи, с различен житейски опит, очевидно влагайки в това понятие най-различно съдържание. Според християнското разбиране духът е вечното и непреходно божествено начало у човека. Духовността е преди всичко религиозно понятие. Вън от религията този термин е лишен от смисъл.