До брака

"Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада..." (1 Кор. 13:4-8)

Изкуството да прелъстяваме или как да се превърнем в инвалиди

Автор: 
Игор, гр. Киев

Изкуството на прелъстяването (известно още като „забивки“, „свалки“) е доста интересно явление. Много млади, а и не толкова млади хора го практикуват. Крайната цел на прелъстителите – „забивачи“ е ясна – да съблазняват. Изводи относно нравствения им пълнеж можем да направим веднага, но явлението определено си заслужава по-обстоен анализ.

ТЯ, ТОЙ И СПАСИТЕЛЯТ

Автор: 
Десислава Шаркова

Тя много хареса усмивката му. Имаше нещо в това момче… На пръв поглед – обикновено симпатично момче, но погледа на огнените му очи събуждаше в душата й ято пеперуди, които запърхваха с криле всеки път, когато уж случайно погледите им се срещнеха.

СВОБОДНОТО СЪЖИТЕЛСТВО – ЗАЕДНО, НО НЕ СЪВСЕМ

Автор: 
Александра Карамихалева

Източник: 
"Църковн вестник", бр. 13/2007 г.

Брак ли е гражданският брак?

Автор: 
Александра Карамихалева

Пре­ди из­вес­т­но вре­ме у нас се за­го­во­ри за въз­мож­ност­та граж­дан­с­ки­ят и цър­ков­ни­ят брак  да имат ед­нак­ва стой­ност пред за­ко­на. Чу­ха се мно­го “за” и “про­тив”, но та­ка или ина­че, граж­дан­с­ки­ят брак все още е за­дъл­жи­те­лен за стра­на­та ни и же­ла­е­щи­те да склю­чат цър­ко­вен брак са при­ну­де­ни да се же­нят по два пъ­ти, чес­то в един и съ­щи ден ­ спо­ред граж­дан­с­ки­те и спо­ред цър­ков­ни­те ус­та­но­вле­ния.

Източник: 
"Църковен вестник", бр.6/2007

ПРЕДБРАЧНИЯТ ПЕРИОД

Автор: 
Ик. Павел Гърбов

Пре­­ди да за­­поч­­­не стро­­е­­жът на жи­­лищ­­­ни­­те по­­ме­­ще­­ния в ед­­­на къ­­ща, се по­­ла­­гат ос­­­но­­ви­­те й, пре­­ди да се за­­се­­ят се­­ме­­на, се ра­­зо­­ра­­ва зе­­мя­­та. Та­­ка съ­­що и жи­­во­­тът на ед­­­но се­­мейс­­т­­­во се под­­­гот­­­вя от от­­­но­­ше­­ни­­я­­та меж­­­ду бъ­­де­­щи­­те съп­­­ру­­зи във вре­­ме­­то още пре­­ди сключ­­­ва­­не­­то на бра­­ка и вен­­­ча­­ни­­е­­то.

Ще живеят ли вечно неродените деца?

Автор: 
Александра Карамихалева

Широко известно е, че абортите са в пъти повече от ражданията. Ако към това число се прибавят и спонтанните аборти в ранните стадии на бременността, които не се водят на отчет, картината ще стане още по-трагична. Каква е задгробната участ на починалите младенци в утробата на майките си, има ли надежда за тях, че ще се спасят? И защо Бог вдъхва живот в утробата, като знае, че там младенецът ще намери смъртта си без време?

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Преди брака - трудният избор

Автор: 
Ик. Павел Гърбов

Преди да започне строежът на жилищните помещения в една къща, се полагат основите й, преди да се засеят семена, се разорава земята. Така също и животът на едно семейство се подготвя от отношенията между бъдещите съпрузи във времето още преди сключването на брака и венчанието. На това, струва ми се, в наши дни почти не се обръща внимание ­ както в семейството, така и в училището ­ изобщо във възпитанието на младите хора.

Моят приятел врагът

Автор: 
Александра Карамихалева

Да обичаш врага си - това е трудно и непонятно изискване за хората от този свят. Нелогично е да обичаш този, който те мрази, да правиш добро на онзи, който ти вреди, да се молиш за онзи, който те кълне, да благославяш който злослови срещу тебе... Безумно е. Нелогично.

ХРИСТИЯНСКАТА ЛЮБОВ - НОВА НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ

Автор: 
Прот. Йоан Карамихалев

Хрис­ти­ян­с­ка­та лю­бов е осо­бе­но чув­с­т­во, приб­ли­жа­ва­що чо­ве­ка към Бо­га, Кой­то Сам е Лю­бов /1 Иоан 4:8/. В сфе­ра­та на зем­ни­те чув­с­т­ва­ния ня­ма по-вис­ше чув­с­т­во от май­чин­с­ка­та лю­бов, го­то­ва за са­мо­жер­т­ва. И ця­ла­та ис­то­рия на от­но­ше­ни­я­та на Бо­га към чо­ве­ка е неп­ре­къс­на­та ис­то­рия за са­мо­по­жер­т­ва­не­то на Не­бес­на­та лю­бов.

Източник: 
"Записки по православна християнска етика", С., 2010 г.

Любов, сексуалност, интимност

Автор: 
Проф. д-р Дечко Свиленов

Това е най-важната тема, с която се среща младият човек, преминаващ от периода на детската възраст през пубертета в пълноценен полово зрял индивид. Гимназиалното обучение е времето, когато в младежа и девойката настъпват сложни психо-биологични трансформации на подготовка на организма за изпълнение на една от най-важните функции на човека като биологичен вид - продължението на рода.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9 – 12 клас. Одобрено от МОН