До брака

"Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада..." (1 Кор. 13:4-8)

Любовта към враговете според преподобни Силуан Атонски

Автор: 
Проф. Георгиос МАНДЗАРИДИС

Любовта стои на първо място в християнството. Тя именно описва Божието битие и явява неговия лик (ήθος). Бог е любов: любов е като единосъщна и неразделна лична, т.е. от лица Троица.

ДАРЪТ НА ЛЮБОВТА

Автор: 
Александра Карамихалева

“Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога; който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е Любов…
Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта му е съвършена в нас" (1Йоан.4:7,8,12)

Източник: 
"През очите на вярата"

Да празнуват ли православните деня на влюбените?

Автор: 
Александра Карамихалева

С навлизането на демокрацията, у нас нахлу западната масова култура, а с това и един нов празник в средата на февруари: Св. Валентин, по-популярен като Ден на влюбените. Младите хора го приеха с особена охота. Медиите услужливо откликнаха на този интерес с информация за св. Валентин и за традициите, свързани с празника в различните страни.

Източник: 
Църковен вестник, 2006 г.

ВЕЛИКОТО ТАЙНСТВО БРАК - за брачния живот

Автор: 
архимандрит Емилиян Симонопетритски

Ще имате много трудности в живота. Въпросителните ще се сипят като дъжд. Грижите ще ви обграждат и ще виждате отвреме - навреме християнският ви живот да става труден. Не се обезпокоявайте. Бог ще помогне. Ти направи онова, което зависи от теб. Можеш да четеш духовна литература пет минути на ден? Чети. Можеш да се молиш пет минути на ден? Моли се. И ако не можеш пет, помоли се две. Останалото е работа на Бога.

ОБИЧА МЕ, НЕ МЕ ОБИЧА, ОБИЧА МЕ...

Автор: 
Александра Карамихалева

Случ­ва­ло ли ви се е да чу­е­те “ти не ме оби­чаш” от ня­ко­го, ко­го­то оби­ча­те от ця­ло­то си сър­це, ня­кой за ко­го­то ду­ша­та си да­ва­те? Оне­мя­ва­те и не мо­же­те да про­у­ме­е­те: как мо­же да го­во­ри та­ка след всич­ко, ко­е­то пра­ви­те за не­го.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ВЕЛИКОТО ТАЙНСТВО БРАК - съвети преди брака

Автор: 
архимандрит Емилиян Симонопетритски

Никой не се съмнява, че най-важният ден в живота на човека, след раждането и кръщението, е този на брака. Разбира се, една от институциите, които светският ураган на нашето време се опита да разруши, беше и всечестното и свещено тайнство на брака.

Възходящите степени на любовта

Автор: 
Мария Иванова

В условията на социално-икономическа криза, антагонизъм в обществените отношения, чийто ярък израз са безумните терористични атентати и „овъзмездяващите” ги войни, все по-отчетливо се откриват признаците и на задълбочаваща се духовна криза. Корените й трябва да се търсят в хода на научното познание, което реши да разбули тайните на битието, игнорирайки неговия Създател и духовното начало в човека.

ВЛЮБВАНЕТО

Автор: 
Александра Карамихалева

Блес­на­ли­те очи, през ко­и­то гле­даш све­та! Блес­на­ли­те очи, през ко­и­то ня­кой гле­да те­бе! Влюб­ва­не­то, ко­е­то пра­ви теб и жи­во­та въл­ну­ва­щи, кра­си­ви, из­пъл­не­ни с ра­дост. Уж всич­ко е съ­що­то: хо­ра­та, гра­дът, ежед­нев­ни­те ти за­дъл­же­ния, ра­бо­та­та - ­ кръ­гът, в кой­то се вър­тиш, вър­тиш..., но фак­тът, че не­го го има и го има за те­бе, из­пъл­ва всич­ко с ус­мив­ка и цвят.