Християнското семейство

"Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада..." (1 Кор. 13:4-8)

Да помогнем на младите да последват призванието си

Автор: 
Старец Паисий Светогорец

Все­ки чо­век има сво­е­то приз­ва­ние. Доб­ри­ят Бог е сът­во­рил чо­ве­ка сво­бо­ден. Тъй ка­то Бог е бла­го­ро­ден, за­чи­та и ува­жа­ва сво­бо­да­та на чо­ве­ка и ос­та­вя все­ки­го сво­бод­но да из­бе­ре пъ­тя, кой­то му е по сър­це. Не пос­та­вя всич­ки в ед­на ре­ди­ца с вой­ниш­ка дис­цип­ли­на. За­то­ва не­ка и мла­ди­те ос­та­вят се­бе си сво­бод­ни в ду­хов­на­та ат­мос­фе­ра на Бо­жи­я­та сво­бо­да.

Източник: 
“За семейния живот”, Слова, том 4

По свой образ и подобие - за наследствеността

Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

Раз­ви­ти­е­то на съв­ре­мен­на­та нау­ка, и по-спе­ци­ал­но на ге­не­ти­ка­та, от­к­ри­ва при­чи­на­та за го­ля­ма част от за­бо­ля­ва­ни­я­та в нас­лед­с­т­ве­ност­та или по-точ­но: в нас­лед­с­т­ве­на­та пред­раз­по­ло­же­ност на да­де­ни хо­ра да раз­ви­ят ед­но или дру­го за­бо­ля­ва­не, ка­то то­ва се от­на­ся как­то до фи­зи­чес­ки, та­ка и до ду­шев­ни за­бо­ля­ва­ния.

Влияе ли временното духовно състояние на родителите върху децата им

Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

Нравстве­но­то състо­я­ние на ро­ди­те­ли­те, без съм­не­ние, оказ­ва вли­я­ние вър­ху ду­ша­та и, до из­вес­т­на сте­пен, вър­ху съд­ба­та на де­ца­та им. Но сле­ди ос­та­вят не са­мо трай­ни­те ду­шев­ни ка­чес­т­ва на ро­ди­те­ли­те, но и из­ме­не­ни­я­та, ко­и­то ста­ват в ду­шев­но­то раз­по­ло­же­ние и по­ве­де­ни­е­то на ро­ди­те­ли­те, и вре­мен­но­то им със­то­я­ние.

Какво казва Библията за наследствеността

“Гос­под е дъл­го­тър­пе­лив и мно­го­ми­лос­тив (и ис­ти­нен). Кой­то про­ща­ва без­за­ко­ни­я­та и прес­тъп­ле­ни­я­та (и гре­хо­ве­те), и не ос­та­вя без на­ка­за­ние, но Кой­то за без­за­ко­ни­е­то на ба­щи­те на­каз­ва де­ца­та до тре­та и чет­вър­та ро­да. ... си­но­ве­те ви пък ще се ски­тат в пус­ти­ня­та че­ти­рий­сет го­ди­ни и ще тег­лят за ва­ше­то блу­до­дейс­т­во, до­ка­то не за­ги­нат те­ла­та на всин­ца ви в пус­ти­ня­та” (Числ.

НАУКАТА ЗА НАСЛЕДСТВЕНОСТТА

Нас­лед­с­т­ве­ност е свойс­т­во­то на жи­ви­те ор­га­низ­ми да за­паз­ват и да пре­да­ват от ро­ди­те­ли­те на по­том­с­т­во­то оп­ре­де­ле­ни бе­ле­зи. Нас­лед­с­т­ве­ност­та пре­доп­ре­де­ля ета­пи­те на ин­ди­ви­ду­ал­но­то раз­ви­тие на все­ки ор­га­ни­зъм. То­ва свойс­т­во се про­я­вя­ва яр­ко в при­ли­ка­та на де­ца­та с ро­ди­те­ли­те им.

"Децата са цветята на Живота!" - интервю с Кина Златева, редактор на сп."Божествени искрици"

Автор: 
Свещ. Васил Василев

- Здравей, Кина! Вчера беше 1-ви юни, Ден на Детето! Ти, като дългогодишен редактор на детско-юношеското списание "Божествени искрици", вероятно имаш свое мнение за този празник. Трябва ли да се празнува този ден от нас, християните?
Здравейте, отец Васил! Чрез Вас бих искала да кажа "Здравейте!" и на читателите на сайта на БПЦ - Българска Патриаршия!

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО – МАЛКА ЦЪРКВА, ПОДЧИНЕНА НА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА *

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Ваше Светейшество, Ваши Преосвещенства, боголюбиви отци, братя и сестри!

Да обичаш на инат

Автор: 
Мария Иванова

Всички помним филма “Да обичаш на инат” ­ оголената душевност на българското семейство. Един мъж без "лице'" смазан от колективните изисквания на времето и една жена без "лице" собствено мнение и самочувствие. В подобна среда появата на агресията е само въпрос на време. Семейството, това малко общество, може да се превърне в огледален образ на обществените недъзи, но в същото време именно то е призвано да се превърне в домашна църква.

Християнското семейство – малка църква в служение на Бога и хората - слово за Въведение Богородично

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Братя и сестри! Един от дванадесетте големи Господски и Богородични празници е празникът Въведение Богородично. Напълно разбираемо, че в този ден всички проповеди в храмовете и публикации в православните сайтове да са посветени на прославата на Пресвета Богородица и великото чудо на влизането на Светата Дева в Светая Светих.

Нашият "пример"

Автор: 
Александра Карамихалева

Бог дава Своите заповеди не за да злорадства, като гледа как се мъчим да ги изпълняваме под страх от наказание, нито поради някаква ексцентрична приумица.