Християнското семейство

"Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада..." (1 Кор. 13:4-8)

СВЕТЪТ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДРУГИЯ

Автор: 
Александра Карамихалева

В бра­ка се съ­би­рат два­ма чо­ве­ка от раз­ли­чен пол, ко­и­то ид­ват от раз­лич­ни се­мейс­т­ва, с раз­лич­но въз­пи­та­ние, с раз­ли­чен жиз­нен опит, с раз­ли­чен тем­пе­ра­мент, ха­рак­тер, раз­би­ра­ния, имат раз­лич­ни про­фе­сии и ид­ват от раз­лич­ни сре­ди... То­ва оз­на­ча­ва, че как­во­то и да им се слу­чи през съв­мес­т­ния им път, те ще го въз­п­ри­е­мат по свой спе­ци­фи­чен на­чин и ще ре­а­ги­рат по сво­е­му.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

С ТРЕВОГА ЗА ДЕЦАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

До­ри чо­век да е убе­ден и да ис­ка да пос­тъп­ва пра­вил­но, в ре­ал­ния жи­вот не ви­на­ги е тол­ко­ва лес­но да раз­поз­на­еш кое е пра­вил­но и кое ­ не. А ние тряб­ва да на­у­чим на то­ва и де­ца­та си!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Доверието, което възпитава

Автор: 
Александра Карамихалева

Ско­ро чух ед­на дълго­го­диш­на пре­по­да­ва­тел­ка и ди­рек­тор­ка на гим­на­зия да каз­ва, че най-яр­ко пом­ни па­ла­ви­те си, “проб­лем­ни” уче­ни­ци.

Всички деца играят

Автор: 
Александра Карамихалева

Де­ца­та от всич­ки ве­ко­ве, всички стра­ни, всич­ки вре­ме­на и на­ро­ди иг­ра­ят. Иг­ри­те са тол­ко­ва ес­тес­т­ве­ни, та­ка нуж­ни за фи­зи­чес­ко­то, ин­те­лек­ту­ал­но­то, емо­ци­о­нал­но­то, мо­рал­но­то и со­ци­ал­но­то им раз­ви­тие, че ни­що чуд­но “ин­с­тин­к­тът за иг­ра” да е из­на­чал­но вло­жен от Тво­ре­ца в би­о­ло­ги­чес­ка­та прог­ра­ма на ви­со­ко­раз­ви­ти­те съ­щес­т­ва.

Бракът като път на спасение

Автор: 
Александра Карамихалева

Едва ли има въпрос, на който да са посветили трудовете си толкова много богослови, философи, антрополози, социолози, писатели, художници и т.н., както въпроса за любовта между мъжа и жената. Логично е след толкова „задълбочени изследвания” да сме станали специалисти по този въпрос и наистина се мислим за такива, но статистиките и личният ни опит говорят недвусмислено за пълния ни провал в тази област.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"