Духовен живот

Беседи с един кавказки пустинник

Вижте как расте сегашното поколение. Нещастните съвременни дечица! Те още от най-ранна възраст се запознават с всевъзможни злини, включително чрез телевизията и другите медии. А като пораснат, осъществяват това зло в живота си. Изглежда някой много се старае да създава всички условия за развитие на беззаконието у съвременното човечество. Затова днешните деца имат в душите си несравнимо повече посят грях, отколкото връстниците им напр. от ХІХ век.

Източник: 
Беседи с един кавказки пустинник

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е животът

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е и животът. Ако мислите ни са мирни, тихи, благородни и кротки, и жи­вотът ни ще е такъв. Ако обръщаме внимание на средата, в която живеем, ние влизаме в този мислен кръг, и тогава ня­маме мир и покой.

Всяко дело да посветим на Бога

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Представяне на книгата „Записки по православна християнска етика" на Седмицата на православната книга във Варна

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Тази година от 6 до 12 септември за 12-ти пореден път във Варна се проведе Седмицата на православната книга и научна конференция на тема "Исихастката традиция и съвременния църковен живот". Непосредствено след официалното откриване, бе представена новата книга на свещ. Йоан Карамихалев от храм „Св. София”, член на редакционния екип на сайта „Православна младеж” - "Записки по православна  християнска етика".

ВЕЛИКОТО ПОСЛУШАНИЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Ко­га­то че­тем ас­ке­ти­чес­ка ли­те­ра­ту­ра за ду­хов­ни стар­ци и тех­ни­те пос­луш­ни­ци, в нас се раз­га­ря ед­на сво­е­об­раз­на ду­хов­на ро­ман­ти­ка. Ис­ка ни се и ние да има­ме та­къв свят и про­зор­лив ста­рец, кой­то без­пог­реш­но да ни во­ди по пъ­тя на спа­се­ни­е­то.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ЕСТЕСТВЕНА И ХРИСТИЯНСКА ДОБРОДЕТЕЛ

Автор: 
свещ.Йоан Карамихалев

   От свойствата на християнската добродетел е видно и разбираемо нейното различие от естествената или философската добродетел. Естествената добродетел е стремеж да съобразяваме своите мисли и постъпки с естествения нравствен закон, възвестяван ни посредством разума и съвестта. Християнската добродетел е стремеж да съобразяваме своите мисли и действия с евангелския закон, с учението и примера на Христа при съдействието на Божията благодат.

БЛАГОДАТНА ОСВЕЖАВАЩА ВОДА-Слово за св. Серафим Саровски

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

Братя и сестри! Учението на Спасителя осветлява всичко по начин различен от т.нар. светски морал, светски закони, светска мъдрост. И способът на борба за истината, посочен от Спасителя, е съвършено различен. В света се води борба с външни оръжия, по външни пътища.

БОГОПОДОБИЕ НА ЧОВЕКА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

  Понятието за нравствеността е неразривно свързано с понятието за човека. Да разберем човека в богословски аспект означава да го схванем в жива връзка с Бога. Високото достойнство на човешката личност може да се обясни само с библейската истина, че човек е сътворен по Божи образ и подобие /Бит.1:26-27/.