Църковните празници

Празникът и Евхаристията

Автор: 
Волоколамски митрополит ИЛАРИОН (Алфеев)

Пър­ви­ят праз­ник ка­то ден, сво­бо­ден от ра­бо­та, ка­то ден за от­дих и по­кой (а имен­но по та­къв на­чин съв­ре­мен­ни­ят чо­век въз­при­е­ма все­ки праз­ник) е бил де­нят, кой­то е нас­тъ­пил след шест­те дни на сът­во­ре­ни­е­то: “И свър­ши Бог до сед­мия ден Сво­и­те де­ла, що пра­ви и в сед­мия ден си по­чи­на от всич­ки­те Си де­ла, що из­вър­ши. И Бог бла­гос­ло­ви сед­мия ден и го ос­ве­ти” (Бит. 2:2-3).

Източник: 
"Църковен вестник", бр. 24/2011

Имаме ли място за Божествения Младенец?

Автор: 
Ставр. иконом Димитър ЙОРДАНОВ

В рождението на Господа Иисуса Христа има един момент – скъп и близък на човешкото сърце. Този момент е самото раждане на Царя на Небесата в пещерата и слагането Му в яслите.

История на празника Рождество Христово

Праз­ну­ва­не­то на Рож­дес­т­во Хрис­то­во да­ти­ра ед­ва от IV век. Да­та­та на праз­ни­ка не е свър­за­на с ре­ал­на­та да­та на рож­де­ни­е­то на Иисус Хрис­тос. В древ­ност­та то­зи въп­рос е бил пред­мет на не­ед­ноз­нач­ни раз­мис­ли на цър­ков­ни ав­то­ри; един от най-ран­ни­те тек­с­то­ве стиг­на­ли до нас при­над­ле­жи на Кли­мент Алек­сан­д­рийс­ки, кой­то спо­ме­на­ва 20 май.

Празникът Рождество Христово

Праз­ни­кът Рож­дес­тво Хрис­то­во е вто­ри­ят по зна­чи­мост след Въз­к­ре­се­ние Хрис­то­во за древ­на­та Цър­к­ва и ос­та­ва та­къв за Пра­вос­лав­на­та цър­к­ва до днес. Докато на За­пад към ХIV век по не­яс­ни при­чи­ни той при­до­би­ва пър­вос­те­пен­но зна­че­ние.

Коледната елха и православната традиция

Автор: 
Митрополит Йеротей (Влахос)

Смя­там, че оби­ча­ят да ук­ра­ся­ва­ме ко­лед­но дър­во за ко­лед­ни­те тър­жес­т­ва не е прос­то за­пад­на за­ем­ка, ко­я­то тряб­ва да за­ме­ним с ня­как­ва прак­ти­ка с чис­то пра­вос­ла­вен ха­рак­тер. Вяр­но, не съм се за­дъл­бо­ча­вал под­роб­но в изу­ча­ва­не ис­то­ри­я­та и про­из­хо­да на ко­лед­но­то дър­во, но съм на мне­ние, че то се съ­че­та­ва умес­т­но със сми­съ­ла на праз­ни­ка Рож­дес­т­во Христово.

БОГОЯВЛЕНСКИЯТ ВОДОСВЕТ - оли­цет­ворение на един­с­т­во­то на Цър­к­ва, дър­жа­ва и ар­мия

Автор: 
Горан БЛАГОЕВ

Хрис­то­ва­та цър­к­ва праз­ну­ва де­ня на све­то­то Бо­го­яв­ле­ние още от за­раж­да­не­то си ­ ед­но от апос­тол­с­ки­те пос­та­нов­ле­ния при­зо­ва­ва вяр­ва­щи­те да имат ве­ли­ка по­чит към де­ня, в кой­то Гос­под ни е явил Сво­я­та Бо­жес­т­ве­ност.

Източник: 
"Църковен вестник" бр.1/2008

Архиерейско богослужение в храм "Св. София - Премъдрост Божия" на празника Водици

Автор: 
Александра Карамихалева

В деня преди празника Богоявление, един от 12-те големи Господски празници, Църквата е установила да бъде спазван от християните строг пост и след определеното от църковния устав богослужебно чинопоследование да се отслужва Велик водосвет. Великият водосвет е едно от най-тържествените последования в богослужебната традиция на Църквата. Чрез молитвите на чинопоследованието се възпоменава Кръщението на Господ Иисус Христос в река Йордан и освещаването на водата чрез потапянето в нея на дошлия в плът Бог.

Богоявление и Рождество Христово

Автор: 
Андриан Александров

В петнадесетата година от царуването на Тиберий (14-37 г. сл. Р. Хр.), в Йорданската пустиня проповядвал св. Йоан Кръстител, наречен още Предтеча - последният старозаветен пророк, който възвестявал, че се приближава Царството небесно, че дългоочакваният Месия идва, и че е нужно покаяние. Онези, които се каели и изповядвали греховете си, били кръщавани в река Йордан. Преди да започне Своята обществена проповед, Господ Иисус Христос също отишъл да се кръсти от св. Йоан Кръстител.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ДУМИТЕ „И НА ЗЕМЯТА МИР” ОТ АНГЕЛСКАТА ПЕСЕН НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО?

Автор: 
Архим. Епифаний Теодоропулос

Малко стихове от Свещеното Писание се тълкуват толкова превратно, както думите от Лука 2:14. Става дума за песента, изпята от ангелите през онази чудна нощ на раждането по плът на Безначалния Бог Слово, Господа Иисуса Христа. Разбира се, това погрешно тълкувание от мнозина православни не е умишлено и преднамерено (само сектантите изопачават умишлено смисъла), а се дължи на непознаване цялостния смисъла на Свещеното Писание.

КОГА СЕ Е ПОЯВИЛА ЗВЕЗДАТА И КОГА СА ДОШЛИ МЪДРЕЦИТЕ ПРИ РАЖДАНЕТО НА СПАСИТЕЛЯ?

Автор: 
Архим. Епифаний Теодоропулос

Когато човек чете евангелския разказ според Матей и Лука за раждането на Господ Иисус Христос, изглежда, че сякаш двамата евангелисти си противоречат. За разрешаването на това привидно противоречие и недоумение ще ни послужат отговорите на следните три взаимосвързани въпроси: Кога се появила звездата на изток, довела мъдреците във Витлеем – преди раждането на Спасителя, за да съвпадне тяхното идване с нейната поява или едновременно с раждането, тъй че мъдреците дошли доста време след раждането? Защо когато св. ев.