Бележити личности

СКРОМЕН ТРУЖЕНИК НА ГОСПОДНЯТА НИВА - 15 години от кончината на Великотърновския митрополит д-р СТЕФАН (1907-1995)

Автор: 
Борис ЦАЦОВ

Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки­ят мит­ро­по­лит Сте­фан е от поко­ле­ни­е­то ар­хи­е­реи, има­ли не­ле­ка­та участ да жи­ве­ят и слу­жат в го­ди­ни­те на войн­с­т­ващ ате­и­зъм и на­саж­да­на ан­ти­цър­ков­ност. На­ред с то­ва той е от оне­зи ду­хов­ни­ци, ко­и­то са има­ли въз­мож­ност да об­щу­ват и да се по­у­чат от мас­ти­ти ар­хи­е­реи, ка­то Вар­нен­с­кия и Прес­лав­с­ки мит­ро­по­лит Си­ме­он, кой­то съз­да­ва от мом­че­то Стай­ко ду­хов­ни­ка Сте­фан, впос­лед­с­т­вие Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки мит­ро­по­лит.

Човек на дълга - 70 години от кончината на Старозагорски митрополит Павел

Автор: 
Борис ЦАЦОВ

“Не вие Ме­не из­брах­те, но Аз вас из­брах и ви пос­та­вих да иде­те и да при­на­ся­те плод, и пло­дът ви да пре­бъд­ва” (Йо­ан. 15:16)

Духовният будител св. Пимен Зографски (чества се на 3 ноември)

Автор: 
Маргарита ХАРБОВА

Зог­раф, мо­нах и ле­чи­тел, ар­хи­тект и стро­и­тел от края на ХVI и на­ча­ло­то на ХVII в., св. Пи­мен Зог­раф­с­ки е ос­та­вил бо­га­то нас­лед­с­т­во в цър­ков­но­то из­кус­т­во. Бли­зо че­ти­ри ве­ка са из­ми­на­ли от вре­ме­то, в ко­е­то мо­на­хът Пимен от Зог­раф­с­кия ма­нас­тир е въз­ста­но­вя­вал изос­та­ве­ни и раз­ру­ше­ни хра­мо­ве в Со­фийс­ка епар­хия и ги е из­пис­вал.

БУДИТЕЛИ И ЗАВЕТИ

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

"Помнете вашите наставници” /Евр. 13:7/.

Сред всеки народ Бог поставя личности, чиито дарования и способности надвишават обикновените. Те са повикани със свои­те дела и живот да издигнат множеството на по-високо стъпало в духовното му развитие. На тях Бог дава всички необходими лични качества, влага в сърцата им насока и цел, дава им Сво­ето благословение и подкрепата, и наставленията на Светия Дух, за да изпълнят високото си призвание.

130 години от кончината на Ангел Иванов - Севлиевеца

Автор: 
Любомир Игнатов

През 2009 година се навършиха 200 години от рождението на бележития български църковно-музикален деец и издател на псалтикийни книги хаджи Ангел Иванов - Севлиевеца. През настоящата 2010 г. се навършват 130 години от кончината на бележития ни възрожденец.

Източник: 
bg-patriarshia.bg

ЕКЗАРХ ЙОСИФ I КАТО СТОЖЕР НА ПРАВОСЛАВИЕТО И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА (170 години от рождението и 95 години от смъртта на приснопаметния екзарх Йосиф I)

Автор: 
Ст. н. с. д-р Христо Темелски

Светското име на екзарх Йосиф I е Лазар Йовчев Радев. Той бил роден на 5 май 1840 г. в Калофер като четвърто, предпоследно дете в семейството. Едва петгодишен останал сирак - родителите му починали от тиф. Благодарение на грижите на сестра си Рада и зет си Петър Неделчев (казанлъченин, търговец на гайтан) Лазар Йовчев не познал истинските сирачески неволи, а винаги бил обкръжен от топла и сърдечна домашна обстановка.

"Благодарен съм Богу за Неговия благ промисъл" - интервю с Видински митрополит Дометиан, продължение

Автор: 
Александра Карамихалева

- Ваше Високопреосвещенство, как приехте избора Ви за митрополит и как това ново служение промени вътрешния Ви и външния Ви живот?

"Благодарен съм Богу за Неговия благ промисъл" - интервю с Видински митрополит Дометиан

Автор: 
Александра Карамихалева

- Ваше Високопреосвещенство, бихте ли разказали в какво семейство сте роден и как това определи жизнения Ви път?

БПЦ И НАЦИОНАЛНОТО НИ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Автор: 
свещ. Кирил Тошев

От времето на своето основаване, Христовата църква има двустранна мисия. От една страна - да разпространява и разгаря правилната вяра в Бога, а от друга – да охранява тази вяра, свободата и морала на своите членове - християните. През 4в. св. Киприян Картагенски нарича  Църквата “майка” на християните.

КОГА ТРЯБВА ДА ПРАЗНУВАМЕ ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

Автор: 
Ст. н.с. д-р Христо Темелски

Пър­во­то не­о­фи­ци­ал­но чес­т­ва­не на праз­ни­ка би­ло осъ­щес­т­ве­но през 1909 г. в Плов­див. По-къс­но, след зло­по­луч­ния край на Пър­ва­та све­тов­на вой­на и по­не­се­на­та Вто­ра на­ци­о­нал­на ка­тас­т­ро­фа, нас­тъ­пил на­ци­о­на­лен пог­ром, ду­шев­на раз­ру­ха и все­на­род­на пок­ру­са. За бъл­гар­с­ко­то об­щес­т­во рух­на­ли въз­рож­ден­с­ки­те иде­а­ли и на­ли­це би­ла ре­ал­на зап­ла­ха от раз­па­да­не на на­ци­о­нал­на­та ни цен­нос­т­на сис­те­ма.