Бележити личности

ПЕТЪР ДИНЕВ – ЖИЗНЕН ПЪТ И ТВОРЧЕСТВО - 120 г. от рождението на композитора

Автор: 
Весела Гелева

Своя богат и интересен живот Петър Динев започва на 14 юли 1889 г. в с. Куманичево, Костурско. През 1895 г. семейството му се премества в Цариград, където той получава начално и средно образование във Фенерския метох и в Цариградската семинария. Поради добрите му музикални данни от трето отделение пее в хора към българската църква “Св. Стефан”, а от 1905 до 1911 г.

Източник: 
Църковен вестник

ПАЗИ ВЯРАТА СИ, БЪЛГАРИНО БРАТЕ!

Автор: 
Св. Николай Сръбски (1881-1956)

Българино брате, към тебе се обръщам да те попитам нещо. Не оставяй твоите волове и не задържай твоя плуг. На моя въпрос можеш да отговориш и като ореш. Не те питам за пътя, та да е нужно да дигнеш ръка от плуга и да ми го посочиш. Не ти искам вода, та да спреш оранта си и да ме заведеш на извора. Виж, ти цял ден ореш и цял ден мислиш и мислите ти остават затворени в тебе.

Източник: 
www.pravoslavie.bg

ВАСИЛ ЛЕВСКИ - РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТ ДУХОВНИК И ХРИСТИЯНИН

Автор: 
свещ. Кирил Тошев

Когато говорят за Васил Левски - Апостолът на свободата, историците винаги го разкриват като пламенния, неустрашимия, вдъхновен борец-революционер, пожертвал живота си в служба на народа и отечеството си, символ на героизма и патриотизма.

Източник: 
www.hram-selotrud.org

НЕОФИТ БОЗВЕЛИ – ВЕЛИК ВЪЗРОЖДЕНСКИ БУДИТЕЛ. 160 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ

Автор: 
Любен БОЗВЕЛИЕВ

Не­о­фит Хи­лен­дар­с­ки Боз­вели е ед­на от най-свет­ли­те и яр­ки лич­нос­ти на на­ше­то Въз­раж­да­не. По вре­ме­то на въз­рож­де­не­ца и до 1870 г. бо­гос­лу­же­ни­е­то в бъл­гар­с­ки­те цър­к­ви се из­вър­ш­ва­ло на гръц­ки език, кой­то бил не­поз­нат за мес­т­но­то на­се­ле­ние, но бил на­ла­ган от Ца­риград­с­ка­та пат­ри­ар­шия.