Православието в моя край

ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЕДИН ПОКЛОННИК - Раковишки манастир

Автор: 
Александра Карамихалева

След­ва­ща­та ни спир­ка е Ра­ко­виш­кият ма­нас­тир. Ни­що не зна­ех за то­зи ма­нас­тир и ни­ко­га не бях ходила там, за­то­ва мно­го дър­жех да го по­се­тим. От ня­кол­ко де­на раз­го­ва­рях ре­дов­но с игу­ме­на, за да ко­ор­ди­ни­ра­ме пла­но­ве­те си. Той пъ­ту­ва­ше със своя съб­рат за хра­мов праз­ник в род­но­то си се­ло в Нев­ро­коп­с­ка епар­хия.

ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЕДИН ПОКЛОННИК - Изворски и Чипровски манастири

Автор: 
Александра Карамихалева

На дру­гия ден се ка­чих­ме при Бе­лог­рад­чиш­ка­та кре­пост, из­диг­на­та ка­то ес­тес­т­ве­но про­дъл­же­ние на ска­ли­те. Пос­ле по­ех­ме към пе­ще­ра­та Ма­гу­ра­та, а оттам се от­п­ра­вих­ме към Из­вор­с­кия ма­нас­тир “Ус­пе­ние Бо­го­ро­дич­но”.

ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЕДИН ПОКЛОННИК - Лопушански манастир

Автор: 
Александра Карамихалева

Ло­пу­шан­с­кият ма­нас­тир се нами­ра при с. Ге­ор­ги Да­мя­но­во (Ло­пуш­на) на 21 км от Мон­та­на. Пос­т­ро­ен е вър­ху ши­ро­ка по­ля­на край ре­ка Дъл­го­дел­с­ка Огос­та.

ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЕДИН ПОКЛОННИК - Клисурски манастир

Автор: 
Александра Карамихалева

Слу­чай­но или - не, пок­лон­ни­чес­ко­то ни пъ­ту­ва­не то­ва ля­то за­поч­на имен­но от ма­нас­ти­ра, в кой­то за­поч­на и кой­то трай­но бе­ле­жи ду­хов­ния ми път ­ Кли­сур­с­кия ма­нас­тир при Бер­ко­ви­ца. Все­ки ма­нас­тир има своя не­пов­то­ри­ма кра­со­та и оба­я­ние, но към то­зи ма­нас­тир съм прис­т­рас­т­на, за­що­то тук стана моето въ­цър­ко­вя­ва­не.

Древни епископски центрове на територията на днешна Бургаска област

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Едни от най-рано християнизираните територии в пределите на днешната Българска държава са земите по южното ни Черноморие и по-конкретно района около гр. Бургас. Има сведения за съществуване на епископски катедри там още през ІІ век в Анхиало (дн. Поморие) и Деултум (Девелт) – на ок. 30 км. западно от Бургас. Към началото на VІ век се споменават вече като самостоятелни епископии Месемврия (дн. Несебър) и Созополис (дн. Созопол), а в средата на ІХ век – Агатополис (дн.

Източник: 
Църковен вестник

ХРАМ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” - ПЛОВДИВ

Автор: 
Православна младеж

Църквата „Св. Св.Константин и Елена” е един от древните християнски храмове в гр. Пловдив. Разположен е в центъра на старинната част на града, върху самата крепостна стена на Акропола. Тя е част от Архитектурния комплекс „Старият Пловдив”, в който се включват Джумая Джамия от ХІV –ХV в., катедралната църква „Св. Успение Богородично”, митрополитската църква „Св. Марина” и Античния театър. В непосредствена близост до храма се намира и т. нар.