Есеистика

ЗА БЛАГОВЕЩЕНИЕ И БЛАГОВЕЩЕНИЯТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Благовещение ­ това е денят на благата вест, че е дошло времето за избавлението на човешкия род, че Бог е благоволил да снизходи над Адамовото потомство и да го изкупи от греха. Но Благовещение ни напомня и за друго: че най-сетне сред дъщерите на Ева се е намерила Девица, така непоколебимо вярваща в Бога, така способна на дълбоко послушание и упование в Божията Премъдрост, че да се изпълни чрез нея чудото ­ Бог да се роди в плът.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

МОМИЧЕТАТА СИ ВОДЯТ ДНЕВНИЦИ

Автор: 
Мария Городова

Момичетата от всички епохи са си водели дневници... Анна, Маша, Рута, Таня, Дена...Защо пишат? Защото дневниците изведнъж се превръщат в „единствения и най-добър приятел, пазител на душевните тайни” – обяснява Рута. А Анна пише „...аз на теб всичко мога да доверя, както на никой друг до този момент не съм доверявала.

Източник: 
www.pravmir.ru

ЗА КАКВО ЖАДУВАТ НАШИТЕ МЪРТВИ

Автор: 
Александра Карамихалева

Отмина и тази Задушница. С трескавите подготовки за почитането на починалите ни близки: пазаруване, готвене, организиране на роднините... А дали в залисията не забравихме най-важното: да повикаме свещеник, да отправим молитва към Бога за упокой на душите на починалите, да раздадем милостиня за “Бог да прости.” Устройваме си богати гощавки, които не принасят никаква полза на починалите и за да ни укажат това, те ни се явяват насън и ни укоряват, че сме ги оставили гладни и жадни.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

БЕЗПЛОДНОТО САМООКАЙВАНЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Как ре­а­ги­ра­ме, ко­га­то до­пус­нем ня­как­ва греш­ка в ежед­не­ви­е­то си, ко­га­то не се ока­жем “на ни­во”? Под­ми­на­ва­ме фак­та с ус­мив­ка, от­чи­та­ме греш­ка­та си и ре­ша­ва­ме занап­ред да вни­ма­ва­ме по­ве­че или дъл­го се тер­за­ем, “п­ре­дъв­к­ва­ме” слу­чая пак и пак, ви­ним ту се­бе си, ту друг, ту об­с­то­я­тел­с­т­ва­та...

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ОТВОРЕНО УХО ­- ОТВОРЕНО СЪРЦЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Из­по­вя­двай­те си един дру­ги­му гре­хо­ве­те и мо­ле­те се един за дру­ги­, за да се из­це­ри­те. (Яков 5:16)

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

УСМИВКАТА

Автор: 
съвременна притча

                                                                                                                                  
Едно малко момченце искало да срещне Бог. То знаело, че трябва да измине много път до мястото, където Бог живее. И така, то сложило в куфарчето си сандвичи и лимонада, и започнало своето пътешествие.

Афоризми на свети Амвросий Оптински

Автор: 
Св. Амвросий Оптински

Да говориш добро е като сребро; да мълчи устата – това пък е злато!

Когато мълча, успявам накрая, а когато бърборя, после се кая!

Източник: 
,, Афоризми на свети Амвросий Оптински”

10 неща, за които да се замислиш!

Автор: 
Георги Балабанов

По повод на зачестилите случаи на насилие между младежи предлагам, ние младите, да се замислим върху следните десет неща:

Из книгата с афоризми и максими “Амнистирани мисли”

Автор: 
Васил Ст. Василев

 

Вярата в Бога е вяра в разумното начало на живота.

Отричането на Бога е отричане на това разумно начало и вяра в хаоса.

Забързани мисли

Автор: 
Александра Карамихалева

Вър­вим за­бър­за­ни към ра­бот­ни­те си мес­та или об­рат­но ­ умо­ре­ни към вкъ­щи. Вър­вим за­мис­ле­ни за тол­ко­ва “важ­ни не­ща” ­ заг­ри­же­ни, де­ло­ви, се­ри­оз­ни. Вър­вим заг­ри­же­ни за про­фе­си­о­нал­на­та си ре­а­ли­за­ция, ся­каш то­ва е един­с­т­ве­но­то ус­ло­вие за ре­а­ли­за­ци­я­та ни ка­то лич­нос­ти. Меж­дув­ре­мен­но ос­та­ва­ме глу­хи за тол­ко­ва мно­го при­зи­ви за про­я­ва на чо­веч­ност!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"