Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

Поучения на стареца Ефрем Филотейски за Божествената литургия

1. Колко величествена е Божествената литургия! Когато Бог погледне към своя смирен служител, той с цялата си душа и сърце чувства величието на светата Литургия, имат полза и онези, които той поменава. С каква почест Бог е удостоил човека да слиза с ангелските воинства на всяка Литургия и да го храни със Своите Пречисти Кръв и Тяло!

Поучения на стареца Ефрем Филотейски за осъждането

1. Голямо зло е клеветата. Както малкият рул на кораба го насочва натам, накъдето иска, така и езикът води човека към добро или към зло. Светите отци много са порицавали осъждането на чуждите грехове, немощи и лоши привички.

Поучения на стареца Ефрем Филотейски за безмълвието и празнословието

1. Самопринуждавайте се към мълчание, което е майка на всички божествени добродетели. Оставайте в безмълвие, за да казвате Иисусовата молитва, защото когато някой говори, едва ли ще може да избегне празнословието, а от него се поражда всяка лоша дума, която натоварва душата с бремето на тежка отговорност.

За духовната борба

Автор: 
Старец Йосиф Исихаст

Постът и всичко друго (бдение, молитва, сълзи на покаяние...), ако се управляват добре, са добродетели, които изпълняваме с труд и принуждение и така, от една страна, показваме на Бога нашето намерение, а от друга - противоборстваме на страстните пожелания....

В зимната градина

Автор: 
Св. Игнатий Брянчанинов

През 1829 г. прекарах зимата в Площанския манастир. В неговата градина има уединена дървена келия, в която живях. При тихо време и в ясни слънчеви дни излизах навън, сядах на една пейка и наблюдавах ширналата се пред мен просторна градина... покрита със снежно покривало. Наоколо всичко е тихо - какъв величествен покой... Замисленият ми поглед сякаш прониква в някаква тайна.

За милостинята

Автор: 
Авва Доротей

Някой дава милостиня, за да се избави от бъдещото мъчение - той я дава за полза на душата си. Той дава заради Бога, но и не е такъв, какъвто го иска Бог, защото се намира още в положение на раб, а рабът изпълнява волята на своя господар не доброволно, а поради страх от наказание - така и този дава милостиня, за да се избави от мъчението и Бог го избавя от него.

СТЕПЕНИТЕ НА СМИРЕНИЕТО

Автор: 
Архимандрит Серафим (Алексиев)

Както гордостта имаше три степени, тъй и смирението има три степени. Но ония се изкачваха нагоре, за да провалят човека, а тия слизат надолу, за да го издигнат. Ето как определя дивният и свят старец Амвросий Оптински тия три степени:

За душевния мир

Автор: 
Архим. Софроний (Сахаров)

Как да постигнем оня покой на ума и уравновесеност на сърцето, така необходими за молитвата? Това е въпросът. Към него ще се върнем някой път, ако Бог благоволи, а сега ще премина към малко по-различния, конкретен случай с тебе. Казваш, че като виждаш неспособността си да намериш молитвата, щом „застанеш” да се молиш, усещаш в това своето нищожество. И това те потиска. Не се потискай. Не се тревожи особено от този факт.

Източник: 
из "Писма до Русия"

Да помогнем на младите да последват призванието си

Автор: 
Старец Паисий Светогорец

Все­ки чо­век има сво­е­то приз­ва­ние. Доб­ри­ят Бог е сът­во­рил чо­ве­ка сво­бо­ден. Тъй ка­то Бог е бла­го­ро­ден, за­чи­та и ува­жа­ва сво­бо­да­та на чо­ве­ка и ос­та­вя все­ки­го сво­бод­но да из­бе­ре пъ­тя, кой­то му е по сър­це. Не пос­та­вя всич­ки в ед­на ре­ди­ца с вой­ниш­ка дис­цип­ли­на. За­то­ва не­ка и мла­ди­те ос­та­вят се­бе си сво­бод­ни в ду­хов­на­та ат­мос­фе­ра на Бо­жи­я­та сво­бо­да.

Източник: 
“За семейния живот”, Слова, том 4

СВ. ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ ЗА ПЪТЯ НА ПОКАЯНИЕТО

Автор: 
Св. Игнатий Брянчанинов

"Покайте се и вярвайте в Евангелието.”  (Марк 1:15)