Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

Какво гони мира от душите ни

Автор: 
Свети Силуан Атонски

Ми­рът се гу­би, ако ду­ша­та се възгордее или се пре­въз­не­се пред бра­та; ако осъ­ди ня­ко­го или желае да вра­зу­ми ближен, но не крот­­­ко и с лю­бов; ако ядем мно­го или се мо­лим вя­ло ­ за­ра­ди всич­ко то­ва ми­рът се гу­би.

ДУХОВНИ ПИСМА - част 2

Автор: 
игумения Арсения

26 февруари 1871 г.

ДУХОВНИ ПИСМА - част 1

Автор: 
игумения Арсения

Писма до Петър Александрович Брянчанинов

7 ноември 1870 г.

Светият Дух е в любовта

Автор: 
Свети Силуан Атонски

Светият Дух е в любовта. Та­ка каз­ва Пи­са­ни­е­то и то­ва по­каз­ва опи­тът. Ду­ша­та не мо­же да има мир, ако с всич­ки си­ли не мо­лим Гос­по­да да ни да­де да оби­ча­ме всич­ки хо­ра. Гос­под е зна­ел, че ня­ма да оби­ча­ме вра­го­ве­те си, и за­то­ва ни е дал за­по­вед: “Оби­чай­те вра­го­ве­те си”.

Който няма любов не може да има мир в душата

Автор: 
Свети Силуан Атонски

Сла­ва на Гос­по­да, че не ни е ос­та­вил си­ра­ци, но ни е дал Све­тия Дух на зе­мя­та. Све­ти­ят Дух учи ду­ша­та на не­из­ка­за­на лю­бов към на­ро­да и жа­лост към всич­ки заб­лу­де­­ни. Гос­под е по­жа­лил заб­лу­де­ни­те и е из­п­ра­тил Своя Еди­но­ро­ден Син да ги спа­си; и Све­ти­ят Дух учи на съ­ща­та жа­­лост към заб­лу­де­ни­те, ко­и­то оти­ват в ада. А кой­то не е при­до­бил Све­тия Дух, не ис­ка да се мо­ли за вра­го­ве­те.

Как да запазим душевния мир сред съблазните на нашето време?

Автор: 
Свети Силуан Атонски

Ако се съ­ди по Пи­са­ни­е­то и по ха­рак­те­ра на днеш­ния на­род, ние жи­ве­ем в пос­лед­ни­те вре­ме­на, и все пак тряб­ва да за­па­зим ду­шев­ния мир, без кой­то не мо­жем да се спа­сим, как­то е ка­зал ве­ли­ки­ят мо­лит­ве­ник на Рус­ка­та зе­мя ­ пре­­по­доб­ни­ят Се­ра­фим. До­ка­то бил жив пре­по­доб­ни­ят Се­ра­фим, за­ра­ди не­го­ви­те мо­лит­ви Гос­под па­зел Ру­сия; а след не­го се явил друг стълб, из­ди­гащ се от зе­мя­та до не­бе­то ­ отец Йоан Крон­щадс­ки.

За Мира

Автор: 
Свети Силуан Атонски

Всич­ки ис­кат да имат мир, но не зна­ят как да го пос­тиг­нат. Па­и­сий Ве­ли­ки се гне­вял и мо­лел Гос­по­да да го из­ба­ви от раз­д­раз­ни­тел­ност­та. Гос­под му се явил и ка­зал: “Па­и­сие, ако ис­каш да не се гне­виш, не по­же­ла­вай ни­що, ни­ко­го не осъж­дай и не мра­зи, и ня­ма да се гне­виш”. Та­ка и все­ки чо­век, ако от­си­ча сво­я­та во­ля пред Бо­га и пред хо­­ра­та, ви­на­ги ще има мир в ду­ша­та, а кой­то оби­ча да вър­ши сво­я­та во­ля, ни­ко­га ня­ма да има мир.

Молитва на последните Оптински старци

Господи, дай ми с душевно спокойствие да посрещам всичко, което ще ми донесе настъпващият ден. Дай ми всецяло да се предам на Твоята Света воля. Във всеки час на този ден във всичко ме наставлявай и поддържай. Каквито и известия да получавам през деня, научи ме да ги приемам със спокойна душа и твърдото убеждение, че всичко става според Твоята Света воля.

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

Заради смирените, кротки и простодушни деца, Господ ни дава Благосъстояние

Слава Богу за смирените, кротки и простодушни деца. заради които Господ ни дава благосъстояние. Става Богу, нашата земя е в умерения климат и всичко може да се про­извежда. В Сахара, Палестина, на Изток имат дъжд само зимата и хората много страдат, а на нас Господ ни е дал всич­ко добро и благословено само трябва да бъдем добри.

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Въпроси на християнската душа

Автор: 
Протойерей Григорий ПОНОМАРЕВ

Какъв е основният признак на правилната духовна нагласа?