Православието по света

"Всички вие сте братя" (Матей 23:8)

ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА "ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - СВЕТИ СИОН"

Автор: 
Анула Христова

Ико­на­та “Прес­ве­та Бо­го­ро­ди­ца ­ Све­ти Си­он” е скъ­по­то ду­хов­но сък­ро­ви­ще на гръц­кия ос­т­ров Ми­ти­лин (Лес­бос). От ве­ко­ве тя е не­го­во­то опа­зе­но жи­во пра­вос­лав­но сър­це.

ЗМИЙКИТЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - видео

Автор: 
Анула Христова

При­­със­­т­­­ви­­е­­то на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца в све­­та и ней­­на­­та заг­­­ри­­же­­ност за все­­ки един чо­­век са пос­­­то­­ян­­­но зас­­­ви­­де­­тел­­с­­т­­­ва­­ни през ве­­ко­­ве­­те.

СРЪБСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ ­- СВЕТИИ

Автор: 
Александра Карамихалева

“От пър­вия сръб­с­ки крал или жу­пан Си­ме­он Не­ман сръб­с­ко­то крал­с­т­во съ­щес­т­ву­ва­ло 250 го­ди­ни до Сте­фа­но­вия син Урош, сед­ми род от Не­ман. Та­ка на сед­мо­то по­ко­ле­ние се свър­ши­ло крал­с­т­во­то им. Не са има­ли гра­до­ве, ни­то се знае кой от тях где е се­дял.

ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО ДРУЖЕСТВО "OCF" В САЩ

Автор: 
интервю на Максимос и Ирена Морган

Православното християнско дружество е официална университетска програма, създадена с благословението на Постоянната конференция на каноничните православни епископи в Америка.

АМЕРИКАНСКИ ПРАВОСЛАВНИ СВЕТЦИ - част втора

Автор: 
съставил и превел: Ирена Морган

СВЕТИ ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИ СВЕТИ ПЕТЪР АЛЕУТСКИ

Американски православни светци - част първа

Автор: 
съставил и превел: Ирена Морган

ПРИСТИГАНЕ НА ВАЛААМСКИТЕ МОНАСИ В АМЕРИКА

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАТА ЛАВРА

Автор: 
свещ.Йоан Карамихалев

Историята на Киево-Печерската Лавра започва в средата на ХІ век. Лаври обикновено наричат крупни общежителни манастири, които напомнят със своите размери и постройки неголеми градчета, имащи свои улици («лавра» в превод от гръцки езика означава «улица»).

Православният храм „Мария Магдалина” във Варшава

Автор: 
Д-р Росица Колева

В самото сърце на Варшава извисява своите златни куполи катедралния православен храм „Мария Магдалина”, който се явява седалище на Варшавския и на цяла Полша метрополит – архиепископ Сава. Строителството на храма започва през 60 – те години на XIX в. и е по проект на руския архитект Николай Сичев. Всъщност, построяването на православната обител се осъществява по инициатива на княз Владимир Черкавски и се  финансира от Руския имперски двор. Храмът, наречен на св.