Покаяние

Покаяние

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Ние ка­зах­ме, че за да се при­час­ти що го­де дос­той­но с Тя­ло­то и Кръв­та Хрис­то­ви, хрис­ти­я­ни­нът тряб­ва да се очис­ти от гре­хо­ве­те си, сто­ре­ни след св. Кръ­ще­ние. То­ва ста­ва в св. тайн­с­т­во По­ка­я­ние или Из­по­вед. В то­ва тайн­с­т­во Сам Гос­под очис­т­ва ка­е­щи­те се от гре­хо­ве­те, из­вър­ше­ни след св. Кръ­ще­ние. За­що­то, ма­кар че све­ще­ни­кът слу­ша пред св. Кръст и св.

Източник: 
Нашата вяра