Православно богослужение

Двама млади духовници основаха православен манастир край Бостън

Двама млади духовници основаха православен манастир край Бостън

Отец Натанаил и отец Йосиф имат музикално и богословско образование
публикувано на 29.03.2019
Автор: Анжела Каменова - радио Видин

Източник: 
БНР Радио Видин, Анжела Каменова

БОГОСЛУЖЕБНИЯТ ЕЗИК

Автор: 
Цветан Диковски

От полиелеите струеше приглушена светлина, отблясъци от горящи свещи играеха по стените на храма, въздухът бе изпълнен с аромат на тамян: “Господу помолимся!“ – Възгласяше свещеникът. – “Господи помилуй!” – Отговаряше хорът. Правех усилия да вникна в смисъла, опитвах се да се присъединя към певците. Това беше втората Литургия, която посещавах като осъзнат християнин, като човек търсещ връзка и общение с Бога.

ЗА ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНАТА ЛИТУРГИЯ

Автор: 
Прот. Александър Шмеман

От всички богослужебни правила, свързани с Великия пост, най- важно е да бъде разбрано правилото за забрана за извършване на Божествена литургия в делничните дни от седмицата, през цялото време на Великия пост. Уставът ясно гласи, че в никакъв случай не трябва да се извършва Божествена литургия от понеделник до петък включително, освен ако Благовещение не се падне в един от тези дни.

ТАЙНИТЕ МОЛИТВИ НА ЛИТУРГИЯТА

Автор: 
Алек­сан­д­ра Карамихалева

Чу­ва­ли ли сте за т. нар. “тай­ни мо­лит­ви”? Та­ко­ва на­и­ме­но­ва­ние са по­лу­чи­ли най-ху­ба­ви­те и дъл­бо­ко­съ­дър­жа­тел­ни мо­лит­ви от Ли­тур­ги­я­та, ко­и­то са жи­во из­по­вяд­ва­не на вя­ра­та и ли­тур­гич­но­то бо­гос­ло­вие и в син­те­зи­ран вид пре­да­ват ця­ла­та све­ще­на ис­то­рия на Но­вия за­вет и Дог­ма­ти­чес­ко­то уче­ние на Цър­к­ва­та. Те, как­то е вид­но и от са­мо­то им съ­дър­жа­ние се про­из­на­сят от све­ще­ни­ка от име­то на це­лия бо­го­мо­лен на­род.

ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНА СВ. ЛИТУРГИЯ

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Тя не е в пъл­ния сми­съл тайн­с­т­во Ев­ха­рис­тия, а е ве­чер­ня с при­ча­ще­ние, при ко­е­то се упот­ре­бя­ват да­ро­ве, ос­ве­те­ни преж­де, т.е. по-ра­но, на по-ран­ш­на Зла­то­у­с­то­ва или Ва­си­ли­е­ва ли­тур­гия. За­то­ва тая ли­тур­гия се на­ри­ча „Преж­де­о­с­вя­щен­них“, т.е. ли­тур­гия на пре­дос­ве­те­ни­те да­ро­ве. Тя се из­вър­ш­ва, как­то ви­дях­ме, в сря­да и пе­тък през св.

Източник: 
Нашата вяра

СВЕТА ЛИТУРГИЯ

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Св. Ли­тур­гия е цен­тър на пра­вос­лав­но-хрис­ти­ян­с­ко­то бо­гос­лу­же­ние. Тя е спо­мен за Тай­на­та ве­че­ря на Гос­под Иисус Хрис­тос с апос­то­ли­те, ста­на­ла пре­ди кръс­т­ни­те Му стра­да­ния; спо­мен е и за из­ку­пи­тел­на­та Му смърт. Ли­тур­ги­я­та сим­во­лич­но изоб­ра­зя­ва по-важ­ни­те мо­мен­ти от зем­ния жи­вот на Гос­по­да. Тя е на­ше­то без­к­ръв­но жер­т­воп­ри­но­ше­ние. През вре­ме на св.

Източник: 
Нашата вяра

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ДЕНОНОЩНИЯ КРЪГ

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Вечерня           

Източник: 
Нашата вяра

Видове богослужение

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Ежед­не­вен, сед­ми­чен и го­ди­шен кръг. В мо­лит­ва­та пул­си­ра жи­во­тът на Цър­к­ва­та. С мо­лит­ва за­поч­ва Цър­к­ва­та все­ки нов ден; с нея тя оз­на­ме­ну­ва и вся­ко по-важ­но съ­би­тие от днев­ния, сед­мич­ния и го­диш­ния кръг. Учас­т­вай­ки в ежед­нев­но­то и праз­нич­но­то бо­гос­лу­же­ние, хрис­ти­я­ни­нът ка­то жив член на Цър­к­ва­та учас­т­ва и в ней­ния мо­лит­вен и бла­го­да­тен жи­вот.

Източник: 
Нашата вяра

Свещено и църковнослужители

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Бо­гос­лу­же­ни­е­то мо­гат да из­вър­ш­ват са­мо ли­ца от мъж­ки пол, над­леж­но под­гот­ве­ни, из­б­ра­ни, ръ­ко­по­ло­же­ни и пос­та­ве­ни за то­ва све­то слу­же­ние. В Пра­вос­лав­на­та цър­к­ва има три бла­го­дат­ни сте­пе­ни на све­ще­нос­лу­же­ние: епис­коп­с­ка, през­ви­тер­с­ка и дя­кон­с­ка. Пър­ви­те епис­ко­пи са би­ли св. апос­то­ли. Те ръ­ко­по­ло­жи­ли от своя стра­на дру­ги ли­ца за епис­ко­пи, през­ви­те­ри и дя­ко­ни.

Източник: 
Нашата вяра