Божественото Откровение

Общо понятие за Божественото Откровение

Автор: 
Под редакцията на проф. Тотьо Коев

Думата откровение на гръцки означава искре­но откриване или разкриване някому нещо. Под Б о ж е с т в е н о  О т к р о в е н и е се разбира това, което Сам Бог от­крива на хората, за да могат те правилно и спасително да вярват в Него и достойно да Го почитат.

Източник: 
Православен катехизис

Представяне на книгата "Между вярата и разума": на 19 май 2016 г. в ателие-книжарница "Къща за птици" в София

Издателство „Омофор" отправя покана към столичани за представянето на книгата „Между вярата и разума" на доц. д-р Димитър Попмаринов.

Източник: 
Ателие-книжарница "Къща за птици", София

БОГООТКРОВЕН НРАВСТВЕН ЗАКОН

Автор: 
свещ.Йоан Карамихалев

 Бог не се е ограничил само с това, че сътворил човека, Той като благо Отец го и възпитава, а възпитанието предполага влияние върху възпитавания отвън. Затова, като дал на човека естествения или вътрешния нравствен закон, Бог го допълвал според нуждата с положителния или външния закон, който се нарича Откровение.

ЕСТЕСТВЕН НРАВСТВЕН ЗАКОН

Автор: 
свещ.Йоан Карамихалев

  Свободната воля е единият елемент или едната част от нравствеността. Вторият елемент или втората част, също така съществена, е нравствения закон. Под думата закон ние разбираме такова такова правило или съвкупност от правила, които установяват известен ред, чието изпълнение е задължително за всички.

Естествено и Свръхестествено Откровение

Автор: 
Под редакцията на проф. Тотьо Коев

В зависимост от начините, по които Бог открива на хората Себе Си, Своето величие и творческа мощ, различаваме естествено и свръхестествено Откровение.

Източник: 
Православен катехизис

Отличителни признаци на Божественото Откровение

Автор: 
Под редакцията на проф. Тотьо Коев

Св. апостол Павел свидетелства, че "всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне u назидаване в правдата" (2 Тим. 3:16). Това е така, защото Открове­нието не е човешко творение, а истинско слово Божие. За неговата божественост свидетелстват следните негови признаци:

Източник: 
Православен катехизис