СВОБОДНОТО СЪЖИТЕЛСТВО – ЗАЕДНО, НО НЕ СЪВСЕМ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Александра Карамихалева

На фи­­нал­­­на­­та пра­­ва е из­­­гот­­­вяне­­то на нов Се­­ме­­ен ко­­декс, кой­­то спо­­ред прог­­­но­­зи­­те в най-ско­­ро вре­­ме ще вле­­зе в си­­ла в стра­­на­­та ни. Още при “диа­­го­­на­­лен про­­чит” се на­­би­­ват на очи две но­­ви прав­­­ни уред­­­би в об­­­ласт­­­та на се­­мей­­но­­то пра­­во: брач­­­ни­­ят до­­го­­вор и т. нар. фак­­­ти­­чес­­­ко съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во.

Об­­­що­­из­­­вес­­­тен факт е, че през пос­­­лед­­­ни­­те 10-20 го­­ди­­ни все по­­ве­­че мъ­­же и же­­ни жи­­ве­­ят за­­ед­­­но, под­­­дър­­­жат ин­­­тим­­­ни от­­­но­­ше­­ния и об­­­що до­­ма­­кин­­с­­т­­­во, без да са склю­­чи­­ли брак. Спо­­ред пос­­­лед­­­ни­­те ста­­тис­­­ти­­чес­­­ки дан­­­ни по­­ве­­че от по­­ло­­ви­­на­­та ро­­де­­ни в стра­­на­­та ни де­­ца се раж­­­дат из­­­вън брак ­ пре­­дим­­­но в по­­ве­­че или по-мал­­­ко про­­дъл­­­жи­­ли из­­­вън­­б­­­рач­­­ни съ­­жи­­тел­­с­­т­­­ва.

Кол­­­ко­­то и сил­­­ни чув­­с­­т­­­ва да са ги съб­­­ра­­ли в на­­ча­­ло­­то на съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во­­то им, ра­­но или къс­­­но между двамата въз­­­ник­­­ват кон­­ф­­­лик­­­ти: за ро­­ди­­тел­­с­­­ки пра­­ва, иму­­щес­­т­­­во, ня­­кой се чув­­с­­т­­­ва онеп­­­рав­­­дан, из­­­лъ­­ган, дис­­к­­­ри­­ми­­ни­­ран... и се об­­­ръ­­ща към дър­­­жав­­­ни­­те ин­­с­­­ти­­ту­­ции да раз­­­ре­­шат проб­­­ле­­ма му, а дър­­­жа­­ва­­та ня­­ма как да се на­­ме­­си в от­­­но­­ше­­ния, ко­­и­­то са ос­­­та­­на­­ли из­­­вън рам­­­ки­­те на за­­ко­­на. Но­­ви­­ят Се­­ме­­ен ко­­декс ще раз­­­ре­­ши то­­зи проб­­­лем, ка­­то без да се прев­­­ръ­­ща в брак, из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во (пак по во­­ля­­та на пар­­т­­­ньо­­ри­­те) мо­­же да ста­­не обект на се­­мей­­но­­то пра­­во.

Ос­­­та­­ва­­ме на спе­­ци­­а­­лис­­­ти­­те да пре­­це­­нят до­­бър или лош е но­­ви­­ят за­­кон. Нас ка­­то хрис­­­ти­­я­­ни ни ин­­­те­­ре­­су­­ва дру­­го: мо­­же ли из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во да из­пъл­ня­ва фун­к­ци­и­те и це­ли­те на бра­ка, та­къв ка­къв­то Цър­к­ва­та го раз­би­ра?

Ве­­че спо­­ме­­нах­­­ме по по­­вод на граж­­­дан­­с­­­кия брак, че през пе­­ри­­о­­да на хрис­­­ти­­я­­ни­­за­­ци­­я­­та, как­­­то и пре­­ди то­­ва, рим­­с­­­ко­­то пра­­во счи­­та за брак съ­­ю­­за меж­­­ду сво­­бод­­­ни мъж и же­­на, ако са на­­ли­­це след­­­ни­­те два еле­­мен­­­та: вът­­­реш­­­ни­­ят ­ тях­­­на­­та лю­­бов и во­­ля­­та да се пос­­­ве­­тят един на друг, да свър­­­жат жи­­во­­та си, и вън­­ш­­­ни­­ят ­ ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­не на та­­зи изя­­ве­­на тях­­­на во­­ля пред сви­­де­­те­­ли, пред об­­­щес­­т­­­во­­то, Цър­­к­­­ва­­та, пред за­­ко­­на. Оп­­­ре­­де­­ле­­ние за брак, ко­­е­­то древ­­­на­­та Хрис­­­то­­ва цър­­к­­­ва при­­е­­ма и из­­­пъл­­­ва с по-дъл­­­бо­­ко съ­­дър­­­жа­­ние.

На пръв пог­­­лед из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во от­­­го­­ва­­ря на то­­ва оп­­­ре­­де­­ле­­ние и в мно­­го от­­­но­­ше­­ния на­­по­­до­­бя­­ва бра­­ка: пар­­т­­­ньо­­ри­­те имат чув­­с­­т­­­ва един към друг, имат ин­­­тим­­­ни от­­­но­­ше­­ния, жи­­ве­­ят за­­ед­­­но, спо­­де­­лят си до­­ма­­кин­­с­­­ки­­те раз­­­хо­­ди и жи­­тейс­­­ки­­те гри­­жи... Ако, как­­­то изис­­к­­­ва но­­ви­­ят Се­­ме­­ен ко­­декс, нап­­­ра­­вят и нуж­­­на­­та ре­­гис­­т­­­ра­­ция на съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во­­то си, в из­­­вес­­­тен сми­­съл ще го има и вто­­рия еле­­мент ­ вън­­ш­­­ния, за­­ко­­но­­вия. Но в из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во лип­­с­­­ва не­­що мно­­го съ­­щес­­т­­­ве­­но, ко­­е­­то му пре­­чи да осъ­­щес­­т­­­вя­­ва це­­ли­­те на бра­­ка и пра­­ви та­­къв съ­­юз блу­­ден. То­­зи лип­­с­­­ващ еле­­мент е: твър­­­да­­та и яс­­­но из­­­ра­­зе­­на ре­­ши­­мост и у два­­ма­­та да се пос­­­ве­­тят из­­­ця­­ло един на друг, да сле­­ят отсе­­га на­­сет­­­не на­­пъл­­­но жи­­во­­та си в не­­раз­­­тор­­­жим съ­­юз, чи­­я­­то цел е еди­­не­­ние в Гос­­­по­­да и дос­­­ти­­га­­не на бо­­го­­по­­до­­бие.

Бра­­кът по­­на­­ча­­ло пред­­­по­­ла­­га дъл­­­гот­­­рай­­ни ста­­бил­­­ни от­­­но­­ше­­ния ­ “до­­ка­­то смърт­­­та ни раз­­­де­­ли”. Той за­­поч­­­ва и се гра­­ди вър­­­ху обе­­та за по­­жиз­­­не­­на вяр­­­ност и не­­раз­­­тор­­­жи­­мост. То­­ва спо­­соб­­с­­т­­­ва съп­­­ру­­зи­­те да раз­­­ви­­ват спо­­кой­­но бли­­зост­­­та си, да за­­дъл­­­бо­­ча­­ват сво­­и­­те от­­­но­­ше­­ния, да гра­­дят об­­­щи пла­­но­­ве, да­­леч­­­ни це­­ли, общ со­­ци­­а­­лен кръг и ма­­те­­ри­­ал­­­ни ре­­сур­­­си, да се под­­к­­­ре­­пят и да си по­­ма­­гат един на друг в лич­­­ност­­­но­­то и про­­фе­­си­­о­­нал­­­но­­то си раз­­­ви­­тие.

За ня­­кои съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во­­то е един вид про­­вер­­­ка пре­­ди бра­­ка, за дру­­ги ­ не­­го­­ва ал­­­тер­­­на­­ти­­ва, но то ви­­на­­ги има вре­­ме­­нен ха­­рак­­­тер, над не­­го по­­ве­­че или по-мал­­­ко яс­­­но тег­­­не сян­­­ка­­та на евен­­­ту­­ал­­­на­­ раз­­­дя­­ла. Та­­зи сян­­­ка до го­­ля­­ма сте­­пен оп­­­ре­­де­­ля от­­­но­­ше­­ни­­я­­та меж­­­ду два­­ма­­та, зас­­­та­­вя ги да па­­зят сво­­я­­та ав­­­то­­ном­­­ност, да па­­зят от­­­но­­си­­тел­­­на не­­за­­ви­­си­­мост и им пре­­чи ис­­­тин­­с­­­ки да се от­­­да­­дат, да се до­­ве­­рят, да се пос­­­ве­­тят на дру­­гия на 100%. При из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во всич­­­ко, ко­­е­­то обе­­ди­­ня­­ва два­­ма­­та, се из­­­бяг­­­ва съз­­­на­­тел­­­но или не­­съз­­­на­­тел­­­но, за­­що­­то би нап­­­ра­­ви­­ло раз­­­дя­­ла­­та още по-бо­­лез­­­не­­на и слож­­­на.

Да­­ли за­­що­­то про­­из­­­хож­­­дат от неспо­­луч­­­лив брак, или са­­ми са пре­­жи­­ве­­ли раз­­­пад­­­нал се брак, или по­­ра­­ди вът­­­реш­­­на­­та им не­­ре­­ши­­тел­­­ност, раз­­д­­­во­­е­­ност, страх да не бъ­­дат на­­ра­­не­­ни, но при­­вър­­­же­­ни­­ци­­те на сво­­бод­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во се въз­­­дър­­­жат да по­­е­­мат твър­­­до от­­­го­­вор­­­ност, да се ан­­­га­­жи­­рат из­­­ця­­ло и за­­ви­­на­­ги. Те каз­­­ват: “нас ни съб­­­ра лю­­бов­­­та, тя ни дър­­­жи за­­ед­­­но”, но си за­­паз­­­ват пра­­во­­то и мо­­рал­­­на­­та сво­­бо­­да да си тръг­­­нат вед­­­на­­га, щом фак­­­то­­рът “ние се оби­­ча­­ме” за­­гу­­би от свър­­з­­­ва­­ща­­та си си­­ла. Не­­за­­ви­­си­­мо да­­ли съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во­­то ще е ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­но спо­­ред но­­ви­­те раз­­­по­­ред­­­би или не, чо­­век си за­­паз­­­ва сво­­бо­­да­­та ед­­­но­­лич­­­но да ре­­ши да се от­­­тег­­­ли, ако връз­­­ка­­та не му но­­си же­­ла­­но­­то удов­­­лет­­­во­­ре­­ние.

В раз­­­ви­­ти­­е­­то на от­­­но­­ше­­ни­­я­­та меж­­­ду два­­ма ду­­ши ро­­ман­­­ти­­ка­­та, ко­­я­­то пре­­и­­му­­щес­­т­­­ве­­но при­­със­­т­­­ва в пър­­­вия етап от връз­­­ка­­та, пос­­­те­­пен­­­но ми­­на­­ва на вто­­ри план и от­­с­­­тъп­­­ва мяс­­­то на ед­­­на по-осъз­­­на­­та ре­­ши­­мост да по­­е­­меш от­­­го­­вор­­­ност за чо­­ве­­ка до теб, да пос­­­ве­­тиш се­­бе си и жи­­во­­та си на мъ­­жа или же­­на­­та до теб и на ва­­ши­­те де­­ца, на тях­­­но­­то доб­­­ру­­ва­­не. Из­­­ре­­че­­но­­то на ви­­сок глас “да” е он­­­зи пре­­ло­­мен мо­­мент, след кой­­то его­­ис­­­тич­­­ни­­те ин­­­те­­ре­­си се при­­на­­сят в жер­­т­­­ва на ин­­­те­­ре­­си­­те на се­­мейс­­т­­­во­­то. От тук на­­сет­­­не мо­­ят ус­­­пех, мо­­е­­то щас­­­тие, мо­­е­­то спо­­койс­­т­­­вие, си­­гур­­­ност и т. н. имат зна­­че­­ние са­­мо до­­тол­­­ко­­ва, до­­кол­­­ко­­то ще га­­ран­­­ти­­рат ус­­­пе­­ха, щас­­­ти­­е­­то, спо­­койс­­т­­­ви­­е­­то, си­­гур­­­ност­­­та на се­­мейс­­т­­­во­­то.

Сключ­­­ва­­щи­­те брак по­­е­­мат от­­­го­­вор­­­ност­­­та да са за­­ед­­­но в здра­­ве и в бо­­лест, в бо­­гат­­с­­т­­­во и в бед­­­ност, и до­­ка­­то са мла­­ди, здра­­ви кра­­си­­ви и пре­­ус­­­пя­­ва­­щи, и то­­га­­ва, ко­­га­­то ве­­че ня­­ма да са. По­­е­­мат от­­­го­­вор­­­ност­­­та да ос­­­та­­нат до пар­­т­­­ньо­­ра си при всич­­­ки об­­с­­­то­­я­­тел­­с­­т­­­ва, а не са­­мо до­­ка­­то той под­­к­­­лаж­­­да и хра­­ни бо­­яз­­­ли­­ва­­та им его­­цен­­т­­­рич­­­на “лю­­бов”.

То­­ва е съз­­­на­­тел­­­но взе­­то ре­­ше­­ние, ко­­е­­то чо­­век яс­­­но и ка­­те­­го­­рич­­­но за­­я­­вя­­ва пред из­­б­­­ра­­ни­­ка си, пред род­­­ни­­ни и близ­­­ки, пред об­­­щес­­т­­­во­­то и пос­­­ле спо­­ред си­­ли­­те си се ста­­рае да из­­­пъл­­­ни, да удър­­­жи на ду­­ма­­та си. Ако има и цър­­­ко­­вен брак, към лич­­­на­­та во­­ля и уси­­лия се при­­ба­­вя и упо­­ва­­ни­­е­­то на Бо­­жи­­я­­та бла­­го­­дат­­­на под­­к­­­ре­­па.

В съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во­­то та­­зи ре­­ши­­мост лип­­с­­­ва. Все­­ки се чув­­с­­т­­­ва сво­­бо­­ден да си тръг­­­не вед­­­на­­га, щом му ста­­не труд­­­но, теж­­­ко или прос­­­то скуч­­­но; ни­­как­­­ви за­­дъл­­­же­­ния не го за­­дър­­­жат, за­­що­­то ни­­как­­­ви за­­дъл­­­же­­ния не е по­­е­­мал.

Еди­­не­­ни­­е­­то е все по-дъл­­­бо­­ко вза­­им­­­но про­­ник­­­ва­­не в ду­­ша­­та на дру­­гия. То­­ва вза­­им­­­но про­­ник­­­ва­­не мо­­же да ста­­не са­­мо при ус­­­ло­­ви­­я­­та на пъл­­­но до­­ве­­рие, на вът­­­реш­­­на­­та уве­­ре­­ност, че на как­­­ви­­то и не­­дос­­­та­­тъ­­ци да се на­­тък­­­не в ду­­ша­­та и в по­­ве­­де­­ни­­е­­то ти, тво­­ят съп­­­руг ня­­ма да те изос­­­та­­ви. На уве­­ре­­ност­­­та, че как­­­ви­­то и пре­­меж­­­дия да се из­­п­­­ра­­вят пред връз­­­ка­­та ви, те ня­­ма да от­­с­­­ла­­бят ре­­ши­­мост­­­та да бъ­­де­­те за­­ед­­­но. Нап­­­ро­­тив, из­­­пи­­та­­ни­­я­­та в жи­­во­­та са­­мо раз­­к­­­ри­­ват но­­ви чер­­­ти от лич­­­ност­­­та на пар­­т­­­ньо­­ра и да­­ват въз­­­мож­­­ност да раз­­к­­­ри­­еш но­­ви ас­­­пек­­­ти от лю­­бов­­­та си към не­­го. Ва­­жен фак­­­тор за еди­­не­­ни­­е­­то в бра­­ка е и един­­с­­т­­­во­­то на мъ­­жа и же­­на­­та в Хрис­­­та, еди­­но­­мис­­­ли­­е­­то им във вя­­ра­­та, а пре­­би­­ва­­ва­­щи­­те в из­­­вън­­б­­­рач­­­но съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во (как­­­во­­то Цър­­к­­­ва­­та ка­­те­­го­­рич­­­но не при­­е­­ма) не­­из­­­беж­­­но се от­­­да­­ле­­ча­­ват от Цър­­к­­­ва­­та и от Тайн­­с­­т­­­ва­­та, ко­­и­­то ос­­­ве­­ща­­ват чо­­ве­­ка и проп­­­ра­­вят пъ­­тя му към спа­­се­­ни­­е­­то.

В дейс­­т­­­ви­­тел­­­ност мно­­го мъ­­же и же­­ни ис­­к­­­ре­­но же­­ла­­ят да съз­­­да­­дат ху­­ба­­во и ста­­бил­­­но се­­мейс­­т­­­во, но се бо­­ят да нап­­­ра­­вят та­­зи важ­­­на крач­­­ка. Бо­­ят се за­­ра­­ди мно­­го­­то про­­ва­­ле­­ни бра­­ко­­ве, за­­ра­­ди не­­до­­ве­­ри­­е­­то към про­­ти­­во­­по­­лож­­­ния пол, за­­ра­­ди ико­­но­­ми­­чес­­­ка­­та не­­си­­гур­­­ност и съм­­­не­­ни­­я­­та, че ще съ­­у­­ме­­ят да оси­­гу­­рят ма­­те­­ри­­ал­­­но се­­мейс­­т­­­во­­то си, за­­ра­­ди вът­­­реш­­­на­­та си ко­­леб­­­ли­­вост, не­­ре­­ши­­тел­­­ност, по­­ра­­ди ма­­ло­­ве­­рие. Съ­­щев­­­ре­­мен­­­но ни­­кой не мо­­же да бъ­­де сам, чо­­век си тър­­­си дру­­гар. Ком­­п­­­ро­­ми­­сът, кой­­то мно­­зи­­на на­­ши съв­­­ре­­мен­­­ни­­ци из­­­би­­рат, е из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во. То е удоб­­­но, за­­до­­во­­ля­­ва дос­­­та от на­­ши­­те пот­­­реб­­­нос­­­ти, но не и пот­­­реб­­­ност­­­та ни от си­­гур­­­ност и ця­­лост. В не­­го хо­­ра­­та си спо­­де­­лят гри­­жи­­те на де­­ня, но за­­паз­­­ват дис­­­тан­­­ция, ав­­­то­­ном­­­ност, за­­що­­то днес са за­­ед­­­но, но ут­­­ре мо­­же и да не са.

Та­­зи пред­­­паз­­­ли­­вост мо­­же да се при­­е­­ме и за ед­­­но по-ра­­зум­­­но, по-се­­ри­­оз­­­но от­­­но­­ше­­ние към ин­­с­­­ти­­ту­­ци­­я­­та на бра­­ка, към ко­­я­­то не би­­ва да се под­­­хож­­­да ле­­ко­­мис­­­ле­­но и без да сме го­­то­­ви. Но про­­тив­­­но на очак­­­ва­­ни­­я­­та, со­­ци­­о­­ло­­ги­­чес­­­ки­­те про­­уч­­­ва­­ния оп­­­ро­­вер­­­га­­ват на­­деж­­­ди­­те ни, че пред­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во мо­­же да оси­­гу­­ри по-ус­­­той­­чив и пъл­­­но­­це­­нен брак. Ста­­тис­­­ти­­чес­­­ки­­те дан­­­ни нед­­­вус­­­мис­­­ле­­но по­­каз­­­ват, че за­­поч­­­на­­ли­­те с по-про­­дъл­­­жи­­тел­­­но съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во бра­­ко­­ве са по-нес­­­та­­бил­­­ни от бра­­ко­­ве­­те, при ко­­и­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во­­то за­­поч­­­ва след сват­­­ба­­та или мал­­­ко пре­­ди нея.

За­­що ста­­ва та­­ка? Ве­­ро­­ят­­­но за­­що­­то в из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во хо­­ра­­та се при­­уч­­­ват на по-го­­ля­­ма ав­­­то­­ном­­­ност и сво­­бо­­да, ста­­ват по-мал­­­ко до­­вер­­­чи­­ви, по-мал­­­ко от­­к­­­ри­­ти и от­­­да­­де­­ни на връз­­­ка­­та си. Вед­­­нъж при­­вик­­­на­­ли към та­­ки­­ва от­­­но­­ше­­ния, е мно­­го труд­­­но да за­­жи­­ве­­ят спо­­ред изис­­к­­­ва­­ни­­я­­та на бра­­ка, кой­­то се гра­­ди вър­­­ху пъл­­­на се­­бе­­от­­­да­­де­­ност, пъл­­­на се­­бе­­от­­­ре­­че­­ност, в бра­­ка лич­­­но­­то его пре­­ли­­ва, пре­­рас­­т­­­ва в ед­­­на но­­ва същ­­­ност, там “ве­­че не са два­­ма, а ед­­­но”. За да се осъ­­щес­­т­­­ви еди­­не­­ни­­е­­то меж­­­ду мъ­­жа и же­­на­­та, в бра­­ка не мо­­же да има по­­лу­­от­­­да­­де­­ност и по­­лу­­за­­ед­­­ност, не би­­ва мъ­­жът и же­­на­­та да се стре­­мят към са­­мо­­дос­­­та­­тъч­­­ност.

Опи­­тът от из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во про­­ме­­ня пред­­с­­­та­­ва­­та за бра­­ка и от­­­но­­ше­­ни­­е­­то към не­­го. На­­ла­­га се пред­­с­­­та­­ва­­та, че то­­ва е съ­­юз, в кой­­то се включ­­­ваш с оп­­­ре­­де­­лен дял, но за­­паз­­­ваш лич­­­ния си жи­­вот, лич­­­ни­­те си це­­ли, ин­­­те­­ре­­си, за­­паз­­­ваш и сво­­бо­­да­­та да си тръг­­­неш, без да се чув­­с­­т­­­ваш ви­­но­­вен. Та­­ка бра­­кът се об­­­ри­­ча на про­­вал, той не мо­­же да до­­ве­­де до един­­­на ця­­лост и не­­раз­­­тор­­г­­­ва­­е­­мост на съ­­ю­­за.

В край­­на смет­­­ка из­­­вън­­б­­­рач­­­но­­то съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во не са­­мо не мо­­же да из­­­пъл­­­ня­­ва фун­­к­­­ци­­и­­те и це­­ли­­те на бра­­ка, но и раз­­к­­­ла­­ща не­­го­­ви­­те ос­­­но­­ви, пра­­ви са­­мия брак по-нес­­­та­­би­­лен и не­­пъл­­­но­­це­­нен и ру­­ши до­­ве­­ри­­е­­то ни в не­­го.

СПРАВКА

Бли­зо 66 % от хо­ра­та в България пред­по­чи­тат сво­бод­ното съ­жи­тел­с­т­во пред бра­ка, ко­е­то от своя стра­на до­ве­де до то­ва, че се­га над 52 на сто от де­ца­та ни се во­дят из­вън­б­рач­ни.

То­зи факт ста­ва още по-тра­ги­чен, ка­то се има пред­вид, че 80% от жи­ве­е­щи­те в съ­жи­тел­с­т­во се раз­де­лят в рам­ки­те на 5 го­ди­ни.

В срав­не­ние с омъ­же­ни­те же­ни, при не­о­мъ­же­ни­те ве­ро­ят­ност­та да ро­дят не­до­но­се­ни де­ца е с 14% по-го­ля­ма, ве­ро­ят­ност­та но­во­ро­де­но­то да е с нис­ко тег­ло при тях е 21%, а ве­ро­ят­ност­та за смърт на но­во­ро­де­но­то до 1-го­диш­на въз­раст е 23%. Уче­ни­те обяс­ня­ват то­зи факт с по-го­ле­мия стрес, на кой­то са под­ло­же­ни не­о­мъ­же­ни­те же­ни по вре­ме на сво­я­та бре­мен­ност по­ра­ди нес­та­бил­ност­та на от­но­ше­ни­я­та с парт­ньо­ра им.

Ин­те­рес пред­с­тав­ля­ват и дан­ни­те, че 75 % от мъ­же­те, жи­ве­е­щи в из­вън­б­рач­но съ­жи­тел­с­т­во, счи­тат се­бе си  за сво­бод­ни, а 92 % от же­ни­те в та­ка­ва си­ту­а­ция счи­тат се­бе си за омъ­же­ни.

Източник: 
"Църковн вестник", бр. 13/2007 г.