Православието по света

"Всички вие сте братя" (Матей 23:8)

Гърция - многолика, изтъкана от противоречия, едновременно архаична и модерна

Автор: 
Свещ. Васил Василев

През 1998 г. Ростислава Тодорова завърша „Теология” в ШУ „Епископ Константин Преславски”, а през 2002 г. – „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” в същия Университет. От 2008 г. вече е доктор по изкуствознание.

Преподавател в Катедрата по изобразително изкуство на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

СВЕТИ АХИЛИЙ – ОСТРОВ НА ДРЕВНИ СПОМЕНИ

Автор: 
Димитър ХАДЖИТОДОРОВ

След обяд слънцето огрява с топлите си лъчи планината Галичица. Езерото Мала Преспа се простира като обширно огледало сред възвишенията. Понтон, дълъг почти километър, се полюлява под краката ни. Шумят гъсти стебла камъш. Жълти лилии разтварят длани за прегръдка.

ДА ИЗОБЛИЧАВАМЕ ЗЛОТО НЕ ОЗНАЧАВА ДА ОСЪЖДАМЕ ЧОВЕКА - разговор с архим. Тихон Шевкунов за медиите

Автор: 
Александра Карамихалева

Архим. Тихон Шевкунов е настоятел на Сретенския манастир, намиращ се до стените на Московския Кремъл. За­бе­ле­жи­те­лен пуб­ли­цист и про­по­вед­ник. Кон­сул­тант и ав­тор на сце­на­ри­и­те на мно­го фил­ми с пра­вос­лав­на те­ма­ти­ка, няко­и­ от които популярни и у нас. Под негово ръководство са Сретенската духовна семинария, издателството при Сретенския манастир, ня­кол­ко ин­тер­нет-сай­та, най-по­пу­ляр­ни­те от ко­и­то са “рravoslavie.ru” и “days.ru”.

ТРЕСКАВЕЦ – МЯСТО НА БЛАГОДАТ И УПОВАНИЕ

Автор: 
Димитър ХАДЖИТОДОРОВ

Издълженият силует на Златовръх се вижда отдалеч по пътя между Прилеп и Битоля. Водачите на туристически групи осведомяват пътниците, че това е известният Трескавец. Названието идва поради множеството гръмотевици, стоварващи се върху каменната пирамида. Според преданието там някъде е било закрепено позлатено кълбо, за да отклонява мълниите от издигнатата наблизо обител.

До Неа Зихни и Серес

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Оставяме Драма в духовния кипеж и радостната еуфория на продължаващите тържества по повод празника на небесния закрилник на града – св. вмчца Варвара. Вечерта на същия ден – 4 декември, ще има и концерт с участието на румънските псалти и състави за византийска музика от страна на домакините. Изпитваме момент на съжаление, но и силна надежда, че продължаващото ни поклонническо пътуване ще ни донесе нови духовни изживявания...

На празника на св. вмчца Варвара в Драма - част ІІ

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Ето едно предположение. На двадесет и шест километра от града са добре съхранените останки на древният Филипи /Деян.16:12-40/. Тук св. ап. Павел дошъл от Неаполис /дн. Кавала/, благовестил за „Бога Всевишний и път за спасение” /Деян.16:17/, кръстил една „богобоязлива жена от град Тиатир на име Лидия” /Деян.16:14/, търговка на „багрени платове” и бил затворен в тъмница заради проповедта си. След освобождението си от тъмницата св. ап. Павел продължил на юг към Амфиполис /Деян.17:1/.

На празника на св. вмчца Варвара в Драма

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Дълго още се обръщаме назад докато кипарисите над гроба на св. Георги Карслидис се скрият от погледите ни. Сърцата ни ще бъдат завинаги свързани с неговия манастир. Бързаме към Драма за да можем да пристигнем навреме за началото на литията с която започват празнeнствата в чест на св. вмчца Варвара – небесната покровителка на града. Предварително сме разбрали къде е хотела, в който ще нощуваме, затова влезли в Драма не се налага да се лутаме в търсене.

Поклонение на мощите на св. Вероника и други православни светини във Франция - част ІІ

Автор: 
Ставр. ик. Павел ГЪРБОВ

От Бор­до се вър­нах­ме в Па­риж с ра­дос­т­но чув­с­т­во на удов­лет­во­ре­ние. Но и тук, в сто­ли­ца­та на Фран­ция, се ока­за, че ос­вен про­чу­та­та Ай­фе­ло­ва­ ку­ла, Три­ум­фал­на­та ар­ка и пр. из­вес­т­ни свет­с­ки за­бе­ле­жи­тел­нос­ти, има и мно­го све­ти­ни, скъ­пи за сър­це­то на все­ки пра­вос­ла­вен хрис­ти­я­нин.

КЪДЕ СЕ НАМИРАТ МОЩИТЕ НА СВ. ЦАРИЦА ЕЛЕНА

Автор: 
Александра Карамихалева

На 21 май Цър­к­ва­та е от­ре­ди­ла да се чес­т­ва па­мет­та на св. им­пе­ра­тор Кон­с­тан­тин и май­ка му св. ца­ри­ца Еле­на, на­ри­ча­ни “рав­но­а­пос­тол­ни” за­ра­ди из­к­лю­чи­тел­ни­те им зас­лу­ги за ут­вър­ж­да­ва­не­то и раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на хрис­ти­ян­с­ка­та вя­ра.

Поклонение на мощите на св. Вероника и други православни светини във Франция

Автор: 
Ставр. ик. Павел ГЪРБОВ

Чес­то важ­ни съ­би­тия в жи­во­та ни се случ­ват ка­то след­с­т­вие от на пръв пог­лед, нез­на­чи­тел­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва. Пок­лон­ни­чес­ко­то пъ­ту­ва­не, за ко­е­то се­га за­поч­ва­ме на­шия раз­каз, е един от при­ме­ри­те за то­ва. По­вод да пред­п­ри­е­мем то­ва пъ­ту­ва­не, ста­на стре­ме­жът ми да съ­бе­ра по­ве­че ин­фор­ма­ция за не­бес­на­та пок­ро­ви­тел­ка на мо­я­та съп­ру­га Ве­ро­ни­ка, т. е. за св. Ве­ро­ни­ка.