Начало

ПОДМЯНА НА ЦЕННОСТИ

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

/слово на празника Представление на св.Кирил Славянобългарски/

 

СВЕТЪТ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДРУГИЯ

Автор: 
Александра Карамихалева

В бра­ка се съ­би­рат два­ма чо­ве­ка от раз­ли­чен пол, ко­и­то ид­ват от раз­лич­ни се­мейс­т­ва, с раз­лич­но въз­пи­та­ние, с раз­ли­чен жиз­нен опит, с раз­ли­чен тем­пе­ра­мент, ха­рак­тер, раз­би­ра­ния, имат раз­лич­ни про­фе­сии и ид­ват от раз­лич­ни сре­ди... То­ва оз­на­ча­ва, че как­во­то и да им се слу­чи през съв­мес­т­ния им път, те ще го въз­п­ри­е­мат по свой спе­ци­фи­чен на­чин и ще ре­а­ги­рат по сво­е­му.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Радвай се, Невесто неневестна!

Автор: 
отец Петър Николов Лазаров

Потънал в грехове, потресен

пред Твойта милост всеизвестна,

на Тебе аз възнасям песен:

Радвай се, Невесто неневестна!

Източник: 
Из книгата "Дневник на отец Петър Лазаров"

С ТРЕВОГА ЗА ДЕЦАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

До­ри чо­век да е убе­ден и да ис­ка да пос­тъп­ва пра­вил­но, в ре­ал­ния жи­вот не ви­на­ги е тол­ко­ва лес­но да раз­поз­на­еш кое е пра­вил­но и кое ­ не. А ние тряб­ва да на­у­чим на то­ва и де­ца­та си!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

Поучение за свщмчк Власий и св.мчк Георги Софийски Нови

Автор: 
Йоаким Манасиев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

 

ОТВОРЕНО УХО ­- ОТВОРЕНО СЪРЦЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Из­по­вя­двай­те си един дру­ги­му гре­хо­ве­те и мо­ле­те се един за дру­ги­, за да се из­це­ри­те. (Яков 5:16)

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

УСМИВКАТА

Автор: 
съвременна притча

                                                                                                                                  
Едно малко момченце искало да срещне Бог. То знаело, че трябва да измине много път до мястото, където Бог живее. И така, то сложило в куфарчето си сандвичи и лимонада, и започнало своето пътешествие.

ГОРЕЩ ЗАСТЪПНИК И БЪРЗ ПОМОЩНИК В СКЪРБИТЕ - слово за свещеномъченик Харалампий

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

ЗА МОЛИТВАТА

Автор: 
Митрополит Антоний Сурожки

Молитвата е предмет на лични отношения. За вярващия християнин Бог е висша ценност и смисъл на живота и в същото време той възприема Бог като личност. Молитвата не означава нищо за този, за когото не съществува обекта на молитвата. Вие не можете да научите на молитва човек, който няма чувства към Живия Бог.

СЛОВО ЗА СВ. МЧК НИКИФОР

Автор: 
Протоиерей Валентин Свенцицкий

В името на Отца и Сина и Светия Дух!